جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 10/385216
شماره دادنامه : 489
تاریخ رسیدگی : 8/9/1371
مرجع رسیدگی : شعبه 16 دیوان عالی کشور
هییت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : حسب مندرجات پرونده و بشرح کیفرخواست شماره 921 21/11/70 صادره از ناحیه ...دادسرای عمومی شهرستان ... آقای کاظم 27ساله ، اهل و ساکن ... دارای عیال و اولاد به اتهام ارتکاب قتل عمدی جوان 25 ساله ای به نام مرحوم جعفر با چاقو تحت تعقیب دادسرای عمومی ...قرار گرفته و دادسرای مزبور به موجب کیفرخواست فوق الاشعار درخواست تعیین کیفر نموده است.اجمال قضیه ازاین قرار است : بانو صغری خواهر مرحوم جعفر همسر شرعی و قانونی آقای متهم بوده که بر اساس مطالب (اظهاری ) طرفین در اوراق تحقیقی پرونده و تحقیقات انجام شد از ناحیه مرجع انتظامی (ایشان در روابط ) زناشوئی با هم اختلافاتی داشته اند تا اینجا که این اختلاف ودرگیری (منتهی ) به وقوع قتل عمدی می گردد و آقای متهم به جهت مداخله بستگان همسرش در زندگی خصوصی او با در اختیار گرفتن یک قبضه چاقو در بین راه و در مسیر جاده عمدا" با ایجاد درگیری با مرحوم جعفر و با ورود ضربات متعدد چاقو در قسمتهای مختلف بدن او و حتی در ناحیه خلفی قلب و حدوث خونریزی داخلی مرحوم جعفر را می کشد که مراتب به مراجع ذیربط اعلام (می شود) و تحقیقات لازم از طرف مراجع انتظامی و قضائی در زمینه چگونگی شکل گیری واقعه معمول می گردد و متهم با تشریح فعل مجرمانه ارتکابی خود در مراحل تحقیق و حتی در محضر دادگاه به ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به مقتول اعتراف و اقرار نموده است.
شعبه 8 دادگاه کیفری یک ... با حضور متهم و وکیل مدافع وی و اولیای دم و آقای مشاور تشکیل گردید . پس از رسیدگی و اخذنظریه کتبی آقای مشاور بشرح سه برگ پرونده در صفحات 131الی 133 اجمالا" مبنی بر قصاص نفس متهم و اعلام ختم دادرسی به موجب دادنامه شماره 2081601/4/71 بشرح زیر انشا رای می نماید:
(برابرکیفرخواست دادسرای عمومی ...کاظم 27ساله کشاورز،مسلمان ، معیل اهل و ساکن ...بازداشت ، متهم است به ارتکاب قتل عمدی مرحوم جعفر0با امعان نظر در اوراق پرونده و شکایت اولیا و گزارش مرجع انتظامی و گواهی پزشکی و اظهارات شهود و نحوه شکل گیری قضیه و اقاریر و دفاعیات متهم معلوم می شود(به حکایت گواهی پزشکی درصفحه 36 پرونده ) مرحوم جعفر به علت ضربه وارده در ناحیه خلفی قلب و خونریزی داخلی به قتل رسیده (است.) اولیای مقتول منجزا" از دست متهم به عنوان قاتل شکایت کرده اند و علت ارتکاب قتل را ازناحیه اختلافات خانوادگی ذکر کرده اند که متهم نیز به آن اقرار دارد .
متهم در صفحات 57الی 68پرونده به نحوه ارتکاب قتل و انگیزه آن اقرار کرده (است.) مخصوصا" در صفحه 69 می گوید: (فقط ما دو نفر بودیم که با هم درگیر بودیم ) و علی رغم اظهارات خود در محضر دادگاه که ضمن اقرار بهاینکه مقتول را مورد صدمه قرار داده می گوید : امامعلی هم مقتول را مورد صدمه قرار داد) درحالی که در اظهارات اولیه خود هم به آن اشاره نکرده حتی وقتی قاضی تحقیق به او می گوید (امامعلی شاهد قضیه بوده ) می گوید( شهادت او را قبول ندارم ) ولی نمی گوید(امامعلی هم زد)آلت قتاله باراهنمائی متهم پیدا شده که همه اینها حاکی است قتل به وسیله متهم انجام گرفته (است.) اما در خصوص اظهارات وکیل متهم که ...وقتی می بیند دلیلی بر بیگناهی موکل ندارد مسئله رابه باب دفاع می بردومی گوید (قتل دفاعا" انجام گرفته ) اولا" هیچ دلیلی ندارد، ثانیا" به اظهارات متهم (اگر) مقتول با چوب و کارد کمین کرده باشد و به او حمله کرده باشد آنگاه مقتول آنهمه صدمه دیده باشد ولیکن متهم هیچ صدمه ای ندیده باشد در حالی که مقتول از نظر جسمانی هم قویتر از متهم بوده و ثالثا" خود متهم اقرار دارد( بفرض اینکه میگوییم کارد در دست مقتول بوده ) (کارد را از دست مقتول گرفتم ) و این به این معنی است که مقتول راخلع سلاح کرده دیگر حمله کردن به مقتول و پاره کردن قلب او نمی تواند از باب دفاع باشد . متهم و وکیل او سعی کرده اند محل قتل را کنار جنگلی ترسیم بکننددر حالی که همانطور که کروکیهای ترسیمی نیز نشان می دهد در آنجا جنگلی وجودنداشته و ندارد . بنابه مراتب بزه انتسابی معلوم است ، از اینکه اولیای دم تقاضای قصاص متهم را با به ودیعه گذاشتن حق اولیای صغیر را نموده اند دادگاه مستندا" به بند ب ماده 206و 207 و219 و بند 4 ماده 231 قانون مجازات اسلامی متهم را به عن علم به قصاص بعد از به ودیعه گذاشتن حق صغار از ناحیه اولیای کبیر محکوم می نماید .
پس از ابلاغ رای آقای ...وکیل مدافع متهم بشرح 5برگ لایحه مورخه 26/5/71 به رای صادره اعتراض نموده و پرونده به نظر آقای رئیس دادگاه صادرکننده رای رسیده و ایشان بشرح نظریه 7/6/71 به رای و عقیده خود باقی مانده است و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر رد اعتراض وارده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(بسمه تعالی 0 نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس درآن اعتراضات وکیل تجدیدنظرخواه تکرار مدافعات گذشته است که نوعا" ماهوی و خدشه بر نظر استنباط دادگاه می باشد و موثر در مقام نمی باشد و با مراجعه به پرونده امر و امعان نظر در نحوه رسیدگی از حیث اصول و قواعد دادرسی به رای صادره که علم صادرگردیده است از نظر شکلی ایراد و اشکالی وارد نیست لذا درخواست متقاضی تجدیدنظرمردود اعلام می گردد .)

مرجع :
قانون مجازات اسلامی درآیینه آرا دیوان عالی کشور(قتل عمد)جلد2
تالیف یداله بازگیر ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
43
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
489
تاریخ تصویب :
1371/09/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :