جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 3/27/4047
شماره دادنامه : 1360
تاریخ رسیدگی : 12/3/72
فرجامخواسته : دادنامه شماره 301247/10/70 صادره از شعبه 26 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 27 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : 1آقای (م ) فرزند... 17 ساله متهم است به مباشرت در قتل عمدی پسربچه ساله 9 به نام (ع ) و سوزاندن جسد وی 2 بانو (ف ) فرزند34... سلاه متهم است به معاونت در قتل عمدی و سوزاندن جسد وی بدین شرح که متهم ردیف یکم در صفحات 47 و100 و غیر آن گفته : (بعد از مرگ پدرم اموالی از پدرم به جا مانده بود که باعث درگیری بین مادرم (متهمه ردیف 2) و پدربزرگم و عمه ام و عمویم گردید و این اختلافات همچنان ادامه داشت وچندین پرونده در پاسگاه های ... و دادرا تشکیل شد که هنوز تحت رسیدگی است و یکی دوبار عمویم و پدربزرگم مادرم را کتک زده بودند حتی خودم را چند بار زدند و یک بار هم دستم شکست تا اینکه مادرم چندین بار به من گفت باید بلائی به سر عمویت بیاورم و به نحوی فرزندش (مقتول ) را از بین ببریم 0 بالاخره بامقتول قرار گذاشتیم بیاید با هم بگردیدم و موضوع را به مادرم گفتم 0 مادرم گفته خانه را خالی می کنم مقتول را به منزل بیاور تا او را از بین ببریم و اصرار نمود و قبول کردم 0 با مقتول به منزل آمدیم 0 مادرم یک روسری داد به گردن مقتول بستم و فشار دادم ک رنگش سیاه شدو گره زدم و با دسته کلنگ به شقیقه سمت چپ صورت وی ضربه ای زدم وخرخر می کردم که متوجه شدم جان می کند و مرد و دیگر تکان نمی خورد و مادرم بالای سرش ایستاده بود . بعد به اتفاق مادرم چاله ای در باغچه منزل کندیم و بچه را داخل آن گذاشتیم بعد به اتفاق مجددا" چاله را کندیم و جنازه را خارج کردیم و داخل لحافی پیچیدیم وبه سمت ... حرکت کردیم و در محلی که نشان دادم جسد بچه راروی زمین گذاشتیم و مادرم گفت ممکن است اثر انگشت روی جسد باشد بهتر است جسد را بسوزانیم 0 مادرم بنزین ریخت و من کبریت زدم جسد را آتش زدم تا سوخت و جسم سوخته را داخل لحافی پیچیدیم و زیر پل ... انداختیم و برگشتیم و حدود ساعت 12شب بود . اتهامات را قبول دارم ، اشتباه کردم تحریک شدم 0) ولی بعدا" بزه انتسابی را منکر شده (است.)
متهمه ردیف بزه انتسابی را انکار کرده و گفته (وقتی آمدم دیدم جسد طفل روی زمین افتاده و یک دستمال سفید رنگ به دورگلوی او پیچیده شده که هراسان شدم و از متهم ردیف یکم پرسیدم ، گفت او را کشتم و این موضوع را به کسی نگو و من به خود می لرزیدم و بچه را بغل کردم و گذاشتم زیر تشک و پتو و در همین حین متهم ردیف یکم بچه را در گوشه ای از باغچه دفن کرد و شب به خانه آمدیم و طفل را در یک کهنه پیچیدیم و آوردیم نزدیکی دوراهی دریک بیابان که متهم ردیف یکم بچه را با بنزین آتش زد و سوزاندوجسدرا پنهان کردیم و به ده برگشتیم ومن هیچگونه ضربه ای به بچه نزدم و هیچ دخالتی نداشتیم 0)
بر اساس شکایت اولیای دم دادسرای عمومی ...به موجب کیفرخواست شماره 325 25/7/71 تقاضای تعیین کیفر کرده و دادگاه کیفری یک ... شعبه ... طی دادنامه شماره 301247/10/71 با توجه به محتویات پرونده و اظهارات متهمان و احراز بزه انتسابی متهم ردیف یکم را به قصاص نفس و پرداخت یکصد هزار تومان بابت سوزاندن جسدبه عنوان ارش و متهمه ردیف دوم را به تحمل ده سال حبس تعزیری محکوم نموده که مورد اعتراض اولیای دم قرار گرفته مبنی بر این که متهمه ردیف دوم نیز باید به عنوان شرکت در قتل قصاص شود و لذا تقاضای تجدید نظر کرده اند و دادگاه مزبور بنظر خود باقی مانده و پرونده جهت تجدیدنظر به شعبه 27 دیوان عالی کشور ارسال گردیده است.
هیئت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید وپس ازقرائت گزارش آقای 00 عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر قابل تجدیدنظر (بودن ) دادنامه شماره 1247 30/10/71 تجدیدنظر خواسته (نسبت به متهمه ردیف دوم )مشاوره نموده و چنین رای می دهد:
(بسمه تعالی 0 با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در آن با توجه به احراز بزه انتسابی متهمان و متعارف بودن علم قاضی دلیلی که موجب نقض دادنامه گردد ارائه نشده و درخواست تجدیدنظر با هیج یک از موارد مذکور در ماده 6 قانون تجدیدنظر مصوب سال 1367 تطبیق نمی کند و با رد درخواست تجدیدنظر نظر و ابرام دادنامه فوق الذکر شعبه 26 دادگاه کیفری یک اصفهان پرونده وفق بند ب ماده 10 قانون مذکور به مرجع مربوط ارجاع می گردد .)

مرجع :
قانون مجازات اسلامی درآیینه آرا دیوان عالی کشور(قتل عمد)جلد2
تالیف یداله بازگیر ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
43
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1360
تاریخ تصویب :
1372/03/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :