جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 17/4671/27
شماره دادنامه :3011
تاریخ رسیدگی :14/10/73
فرجامخواه :وکیل متهم
فرجامخوانده :اولیای دم دادگاه
فرجامخواسته : دادنامه شماره 151168/12/72 دادگاه کیفری یک
مرجع رسیدگی : شعبه 27دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : آقای احمد19 ساله اهل وساکن ...کارگر، متهم است به ارتکاب یک فقره قتل عمدی مرحوم فیروز به وسیله چاقو که با توجه به شکایت اولیای دم مقتول ، متهم تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است. توضیح اینکه متهم و مقتول هردودانش آموزدرروستای ... از توابع ...بوده اند که بر سر مسائل واهی و بچگانه درزمین فوتبال درگیر می شوند که بر اثر همین درگیری مقتول مورد اصابت ضربه چاقو از ناحیه متهم واقع می شود و سرانجام فوت می نماید . و دادسرای عمومی ... با تکمیل وانجام تحقیقات به موجب کیفرخواست شماره 72105 تقاضای رسیدگی و تعیین کیفر متهم را نموده است که پرونده امر جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک ...ارجاع می گردد و دادگاه مزبور با توجه به اینکه از اول متهمین به قتل دو نفر بوده اندیکی متهم نامبرده و دیگری محمد که پس از رسیدگی و تحقیق کامل ضمن صدور دادنامه با شرح مندرج اعلام داشته است که دلیلی بروقوع جرم نسبت به محمد در پرونده ملاحظه نمی گردد . لذا برائت وی در نظر دادگاه محرز شده و رای به برائتش صادر نموده است. لیکن نسبت به متهم صدرالاشعار(احمد) توجها" به اقرار اولیه نامبرده در مراحل تحقیق و اظهارات شهود عینی و سایر امارات قرائن موجوده بزهکاری متهم (احمد) برای دادگاه از طریق علم قاضی محرز تشخیص و بشرح دادنامه شماره 151168/12/72 رای به محکومیت وی از باب قصاص نفس صادر نموده است که دادنامه صادره مورد اعتراض وکیل محکوم علیه آقای ... قرار گرفته و با تقدیم لایحه ای چهاربرگی و مفصل خواستار فسخ و نقض دادنامه صادره و تجدیدنظر گردیده است.
متعاقب آن دادگاه صادرکننده رای با اعلام بقاء بر رای صادره پرونده را جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال (کرده ) که به این شعبه ارجاع گرددیه است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند:
(بسمه تعالی 0 با توجه به مندرجات پرونده و احراز بزهکاری متهم احمد از سوی دادگاه از طریق علم قاضی و وجود زمینه مناسب برای حصول علم به نحو متعارف از مجموع اوراق ، درخواست تجدیدنظر با هیچ یک از موارد مذکور در ماده 10 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب سال 1372 تطبیق نمی کند، لذا ضمن رد درخواست مزبور دادنامه فوق الاشعار برابر بند یک ماده 5قانون آنف الذکر ابرام و پرونده به دادگاه مربوط اعاده می گردد .)

مرجع :
قانون مجازات اسلامی درآیینه آرا دیوان عالی کشور(قتل عمد)جلد2
تالیف یداله بازگیر ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
43
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3011
تاریخ تصویب :
1373/10/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :