جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 9/470/27
شماره دادنامه : 3079
تاریخ رسیدگی : 15/11/73
فرجامخواه : محکوم علیه
فرجامخوانده : اولیای دم و دادگاه
فرجامخواسته : دادنامه شماره 2858/1/73 صادره از شعبه 18 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 27 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : آقایان 1 ابراهیم فرزند ... 50 ساله 0
2 علی 26 ساله 3 مالک 29 ساله 4 فیروز29 ساله هرسه فرزندان ... 5 محمد58... ساله 6 بانو (ف ) فرزند... 37 ساله متهمین ردیف اول تا پنجم به اتهام شرکت در قتل عمدی مرحوم (ر)ومتهمه ردیف ششم به اتهام داشتن رابطه نامشروع با مقتول تحت تعقیب قرار گرفته اند بدین شرح که مقتول در مورخه 20/3/71 ساعت 5/2 بعدازظهر از منزل خارج می شود و دیگر بر نمی گردد و مفقود می شود ودرمورخه 22/4/71 جسد مقتول در چاه باغ ... واقع در صحرای ... در حالی که با گونی پیچیده بوده پیدا می شود . عده زیادی دراین رابطه بازجوئی می شوند و هنگام صدور قرار مجرمیت عده ای از آنها تبرئه می شوند .
دادسرای عمومی ... بشرح کیفرخواست شماره 25553/5/72 تقاضای مجازات نامبردگان فوق را نموده است و متعاقبا" شعبه 18 دادگاه کیفری ... رسیدگی ماهوی می نماید و با بیاناتی و بشرح مفصلی که در دادنامه شماره 2858/1/73 صادره آمده دادگاه مذکور از طریق علم قاضی و استنباط دادگاه قتل عمدی را نسبت به متهم ردیف اول ابراهیم و رابطه نامشروع را نسبت به متهمه ردیف ششم خانم (ر) محرز و مسلم دانسته و با توجه بهعلم مذکورمتهمهای ردیف دوم الی پنجم را بیگناه تشخیص داده است و به علت فقد دلیل کافی و اصل برائت آنان را صادر می نماید و در خصوص ابراهیم وفق بند الف ماده 206و ماده 207 و219 و بند 4 ماده 231 و ماده 257 و رعایت ماده 264 از قانون مجازات اسلامی پس از تودیع سهم صغار نامبرده رابه قصاص نفس در محوطه زندان ... از طریق حلق آویز محکوم نموده وخانم (ر) را وفق ماده 201 از قانون مجازات اسلامی به تحمل 74ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید .
محکوم علیه آقای ابراهیم اعتراض به محکومیت خود و دادنامه صادره نموده است مبنی بر اینکه (هیچگونه دلیل قاطع و قانونی ارائه نشده که گمان وظ ن علیه یک بیگناه حکمی چنین بیرحمانه صادر فرمایید و در مراحل بدوی بیش از50 نفربه عنوان متهم دستگیر شده اند و تناقصگوئی اولیای دم در ارائه انگیزه قتل مزید بر علت ناعادلانه بودن حکم است و تحقیقی از محل وقوع قتل نشده ) لذا تقاضای تجدیدنظر نموده است. از این جهت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و به این شعبه ارجاع داده شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ...عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 2858/1/73 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(بسمه تعالی 0 با توجه به محتویات پرونده دادنامه فوق الاشعار از جهات زیر مخدوش است زیراقرائن اماراتی که دادگاه محترم در دادنامه اشاره نموده و از آنها به قاتل بودن خصوص متهم ردیف یکم ابراهیم علم پیدا کرده با عنایت به اینکه حتی یک نفر هم گواه عینی وجود ندارد و محکوم علیه نیز شدیدا" انکار نموده و با در نظر گرفتن اینکه متقول 42 ساله هیکلمند بوده قتل او توسط شخص متهم به تنهائی و انداختن وی در چاهی که در روی آن سیمانی به طول و عرض 20/1 متر است خیلی بعید به نظر می رسد . ضمن آنکه بعضی از اولیای دم از 5 نفر متهمین به عنوان شرکت درقتل شکایت داشته و کیفرخواست هم به همین عنوان صادر گردیده است و بالجمله اولا" زمینه برای حصول علم به قاتل بودن متهم فراهم نیست و ادعای حصول علم متعارف به نظر نمی رسد و از حد اماره ظنیه تجاوز نمی کند و ثانیا" در حقوق الناس (مثل قتل ) جای تمسک به اصل کلی برائت نیست و بدون اجرای قاعده (الیمین علی من انکر) برائت شرعی چهار متهم دیگر حاصل نمی شود وصحیح نیست و ثالثا" بر فرض اثبات قتل حکم دادگاه به حلق آویز نمودن قاتل وجهه شرعی و قانونی ندارد و رابعا" در خصوص محکومه (ر) که دادگاه به ماده 201 قانون مجازات اسلامی استناد نموده مبنی بر اشتباه است ، زیرا ماده مزبور در مورد سرقت است و ظاهرا" مراد دادگاه ماده 101 قانون تعزیرات بوده است. با توجه به مراتب مذکوره دادنامه فوق الاشاره نقض و پرونده در اجرای بند دال ماده 6قانون تجدیدنظر مصوب سال 72 اعاده می گردد .)
مرجع :
قانون مجازات اسلامی درآیینه آرا دیوان عالی کشور(قتل عمد)جلد2
تالیف یداله بازگیر ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
43
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3079
تاریخ تصویب :
1373/11/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :