جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 21/4/3374
تاریخ رسیدگی : 25/3/70
شماره دادنامه : 203/4
تجدیدنظرخواه : ...
تجدیدنظرخوانده : اولیای دم مقتول
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 1138/1/1370 صادره از شعبه 7 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 3 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده :طبق کیفرخواست شماره 291867/8/1369 دادسرای عمومی ... آقای (ع ) فرزند... 15 ساله (دادگاه در رای صادره تاریخ تولد وی را1/1/1353 نوشته و با توجه به آن درتاریخ حادثه یعنی 19/8/1369 سن وی 16 سال و 7 ماه و نوزده روز خواهد بود) متهم شده است به ارتکاب قتل عمدی مرحوم (الف ) با چاقوودادسرا به استناد ماده یک و سایر مقررات قانون حدود و قصاص ...ازدادگاه درخواست تعیین کیفر برای او کرده است.
طبق گواهی و گزارش معاینه جسد به وسیله پزشکی قانونی ( در جسد (الف ) فرزند... 27 ساله جرحی به طول سه سانتیمتر در قسمت نوک تحتانی جناغ سینه در محل جایگاه معده (وجود) دارد،جرح عمیق (است ) و به داخل شکم راه یافته است.جرح دیگری به طول دوسانتیمتر در سرین چپ دارد...قفسه سینه و قسمتی از شکم بازگردید . خونریزی داخل شکمی دارد، بریدگی در روی نسج معده وجود دارد که مربوط به زمان حیات می باشد . علت مرگ ورود کارد یا چاقو (آلت برنده نوک تیز) به داخل شکم وبریدگی نسج معده و خونریزی ناشی ازآن تعیین ... گردیده 0 توضیح آنکه آلت برنده قسمتی کوچک از لوپ چپ کبد را نیز بریده است. جرح سرین نمی تواند سبب مرگ گردد .)
اولیای دم مقتول عبارتند از مادر... ویک فرزندصغیر14/3/1369 (برگ 58) به نام (ب ) که بانو ... همسر مقتول (قیمه او) از طرف صغیر شکایت کرده است و قصاص از متهم را خواسته اند .
(ع ) فرزند... که در بازپرسی ناراحت و متاثر بوده و اشک می ریخته به اتهام خود اقرار و اعتراف کرده و گفته است :
(به لحاظ اتفاقی که قبلا" افتاده بود آقای (ق ) و دوستانش سوار بر سه موتور از روبرو می آمدند که باهم درگیر می شوند . من بعد از برادرم و...و غیره رسیدم ، یعنی از دنبال آنها می آمدم 0 وقتی رسیدم دیدم برادرم چاقو خورده است و سرش شکسته است. لذا من هم ناراحت و درگیر شدم و دست خودم نبود که چاقو در آوردم و یک ضربه به شکم (الف ) زدم و او به زمین افتاد و من فرار کردم داخل پنبه زار و(ق ) و دوستانش با چوب موتورها را می زدندومتوجه من نشدند . یک موتور که موتور خودم بود روشن بود .چون دیدم کسی متوجه من نیست از داخل پنبه زار بیرون آمدم و سوار موتور شدم و از معرکه فرار کردم ... من فقط یک ضربه به شکم او زدم ...کارد من از همین کاردها ودسته استخوانی بود .(کارد را) داخل پنبه زار پرت کردم و نمی دانم کجا افتاده است ... احساساتی شدم و بی اختیار دست به کارد بردم و مرحوم (الف ) را چاقو زدم ... تقاضای عفوو بخشش و کمک دارم 0 وی در آخرین دفاع هم گفته (عرضی ندارم ، اتهام را قبول دارم و تقاضای کمک می نمایم ...)
پرونده در شعبه 7 دادگاه کیفری یک ...مطرح شده و شکات ازمتهم نامبرده شکایت کرده اند و قصاص خواسته اند(طبق ماده 47قانون حدودو قصاص و مقررات آن همسر نمی تواند قصاص از قاتل شوهرش رابخواهد .) متهم (ع ) تاریخ تولد خود را 7/1/1353 اعلام کرده (برخلاف آنچه در رای دادگاه آمده و اگر دادگاه اصل شناسنامه رادیده باشد میبایست آن را در پرونده انعکاس می داد . در هر حال سن متهم از16سال بیشتر می شود) و گفته است : اتهام را قبول دارم 0 همیشه چاقو با خود داشتم 0فقط یک ضربه به وی زدم 0 مثل برادر بودیم ،خودم هم ناراحت هستم 0 دادشم را چاقو زدند . من یک چاقو به شکم (الف )زدم ،افتاد من به داخل پنبه زار فرار کردم ، چاقو معمولی بوده 0) وکیل تسخیری وی از او دفاع کرده است. همسر مقتول به قیمومیت ازصغیر ازمتهم قصاص خواسته است و مبلغ 45...00 ریال از طرف ...همسرمقتول ظاهرا" بابت سهم الارث صغیر از دیه تودیع و قبض پیوست پرونده شده است.
دادگاه با اعلام ختم رسیدگی و صحت استناد قتل را به متهم (ع ) احراز و آن را عدوانی تشخیص و با ماده 1و2 قانون حدود و قصاص انطباق داده و با توجه به ماده یک و52 و51 قانون حدود و قصاص به اولیای دم اذن قصاص نفس از متهم را بالمباشره یا با وکالت داده است ... رای صادره از طرف محکوم علیه مورد تجدیدنظرخواهی واقع شده و دادگاه اعتراض را وارد ندیده و پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده که به این شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر رد اعتراض و تایید دادنامه و دادنامه شماره 11380/1/1370 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(با توجه به محتویات پرونده اقاریر متهم (ع ) حکم صادره درباره وی دائر به قصاص نفس (اعدام )از وی به وسیله اولیای دم با توجه به تودیع سهم صغیرازدیه طبق ماده یک و دو (بندب ) و15( قسمت اول )و51از قانون حدود و قصاص و مقررات آن بلااشکال است و مستندا" به بند ب ماده 10 قانون تعیین مواردتجدیدنظراحکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها با رد اعتراض تجدیدنظرخواه حکم صادره تایید می شود .)
مرجع :
قانون مجازات اسلامی درآیینه آرا دیوان عالی کشور(قتل عمد)جلد2
تالیف یداله بازگیر ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
43
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
203
تاریخ تصویب :
1370/03/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :