جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 8/4692/27
شماره دادنامه : 3024
تاریخ رسیدگی : 22/10/73
فرجامخواه : وکیل متهم
فرجامخوانده : اولیای دم دادگاه
فرجامخواسته : دادنامه شماره 1099/2/73 صادره از شعبه 24 دادگاه کیفری یک
مرجع رسیدگی : شعبه 27 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی ... به شماره 262 15/4/72 آقای (الف ) هفتاد ساله ، اهل وساکن 00 متهم است به ارتکاب چهارفقره قتل عمدی به اسامی 1(ک )2(ش ) (همسرمتهم ) 3 (ث )4(ع ) تاریخ وقوع قتلها به ترتیب 27/10/64 و 7/3/65 و 12/6/71 بوده است بدین توضیح که متهم دارای هفتاد سال سن بوده در حالی که همسرش (سومین همسرش بوده ) جوان بوده و مدت نه سال از ازدواجشان گذشته بوده که متهم در موردهمسرش (ش ) بدگمان می شود و به تصور اینکه نامبرده با افرادی منجمله آقای (ک ) و (ث ) و دیگران که نامشان در پرونده ضبط است ارتباط نامشروع داشته حسب مندرجات پرونده همسرش را تحت بازجوئی وشکنجه قرار می دهد که اقرار به ارتباط نامشروع و زنا با افراد نامبرده از وی می گیرد و سپس همسرش را به صحرا می برد و پس از بگو ومگو و مشاجره او را با ضرب چوب و سنگ می کشد و به گفته خودش (له می کند) و از این تاریخ فراری و متواری می شود و به نقل از بازجوییهایش می رود دنبال تهیه اسلحه و آذوقه سفر و به انتظار فرصت مناسب برای کشتن افرادی که به گمان خودش با هسمر متقوله اش ارتباط داشته اند . که بالاخره در یک فرصتی مرحوم آقای (ک ) را از پای در در می آورد و باز سر به بیابان می گذارد و متواری می شود و باز در کمین و انتظار کشتن مظنونین به زعم خود ساعت شماری می کند تا اینکه در یک تعقیب و مراقبت و کمین مرحوم (ث ) و پسر سیزده ساله اش را به ضرب گلوله به خاک و خون می کشد و آنها را می کشد .
از آغاز اولین قتل تا دستگیری متهم نامبرده حدود ده سال به طول می انجامد و در این مدت وی گاهی در صحرا و بیابان به صورت ناشناس زندگی می کند و مدتی هم با اشرار بلوچ همدست بوده وهمکاری می نموده تا سرانجام دستگیر می شود و به همه قتلها با شرح جزئیات آن اعتراف می نماید و انگیزه ارتکاب قتلها را ناموسی ذکر نموده است.
اولیای دم مقتولین از نامبرده شکایت کرده و خواهان قصاص وی شده اند . دادسرای عمومی ... پس ازانجام تحقیقات به موجب کیفرخواست صدرالاشعار تقاضای رسیدگی و تعیین مجازات نامبرده را کرده است و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک ...شعبه 24 ارجاع شده وشعبه مزبور پس از رسیدگی توجها" به مندرجات پرونده و شواهد و قرائن موجود بر بزهکاری و احراز اتهام انتسابی به متهم با استناد به بندهای اول و چهارم ماده 231 قانون مجازات اسلامی بزه منتسب به متهم را از طریق علم قاضی و اقرارش محرز تشخیص داده و به شرح دادنامه شماره 99 10/2/73 رای به قصاص نفس متهم باشرایط مندرج در دادنامه صادر نموده است که رای صادره مورداعتراض وکیل محکوم علیه قرار گرفته و تقاضای فسخ و نقض دادنامه صادره و تجدیدنظر کرده است. پرونده در اجرای قانون تجدیدنظر جهت رسیدگی و امعان نظر به این شعبه ازدیوان عالی کشور ارسال و ارجاع گردیه است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده ، مشاوره نموده چنین رای می دهند:
(بسمه تعالی 0 با نگرش به مندرجات پرونده واقاریر متهم به بزههای انتسابی و قرائن و شواهد موجود که موجبات علم متعارف و عادی برای قاضی صادرکننده رای فراهم نموده است درخواست تجدیدنظر با هیچ یک ازموارد مذکور در ماده 10 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب سال 1372 انطباقی ندارد و لذا رد می شود و دادنامه فوق الاشعار برابر بند یک ماده 5 قانون مارالذکرابرام و پرونده به دادگاه مربوطه بازگشت داده می شود .)

مرجع :
قانون مجازات اسلامی درآیینه آرا دیوان عالی کشور(قتل عمد)جلد2
تالیف یداله بازگیر ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
43
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3024
تاریخ تصویب :
1373/10/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :