جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 122/2366
شماره دادنامه : 273/12
تاریخ رسیدگی : 25/4/70
مرجع رسیدگی : شعبه 12 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : محتویات پرونده مستند به گزارشات تنظیمی و اظهارات شهودو تحقیقات انجام شده اجمالا" حکایت دارد که در ساعات اولیه بامداد مورخ 3/11/64 بر اثر شلیک گلوله ای توسط آقای (م ) فرزند... در اردوگاه ... واقع در یکی از قراء... و اصابت آن به شخصی به نام آقای (ب ) که هر دو نفر آنان ازکارکنان نهاد مزبور بوده اند شخص یاد شده اخیر بلافاصله فوت کرده و جریان امر تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است. پزشک قانونی با معاینه ازجسد علت حدوث مرگ را ناشی از اصابت گلوله به چانه و طرف چپ گردن و متلاشی شدن نسج نرم و عضلات گردنی و پارگی تراشه و حنجره و شریان ثبات چپ و خونریزی شدید حاصله از آن و قطع مجرای تنفسی اعلام نموده است.
در تحقیقات به عمل آمده متهم پیرامون چگونگی قضیه توضیح داده است عصر روز قبل از واقعه مقتول که از دوستان و همکاران نزدیک وی بوده و از سالها پیش روابط موت آمیزی بین او شخص مذکوروجود داشته است در معیت یکی دیگر از کارکنان ... به محل کار وی در درمانگاه روستای ...آمده اند و با اختتام کار همگی بحث را در آسایشگاه محل استراحت (ادامه داده اند) و تا پاسی از نیمه شب نیز به گفتگو و شوخی کردن مشغول بوده اند و صبح روز بعد پس از ادای فریضه نماز و صرف صبحانه در حالی که او سایر کارکنان ... قصد عزیمت به ... را داشته و در این زمینه به تهیه تدارک کار مشغول بوده اند بر مبنای روابط صمیمانه و دوستانه موجود چون مقتول با انجام اعمال مختلفه و بیان جملات طنز آمیز با موی مزاح و شوخی نموده و افراد حاضر در محل نیز از این اعمال خندیده ولذت برده اند شخص او نیز در اقدامی متقابل و با قصد مزاح تفنگی را که در گوشه ای از اتاق قرار داشته و به منظور مقابله ... با خطرات احتمالی مورد استفاده بوده است به دست گرفته و پس از کشیدن گلنگدن آن و اطمینان خاطر از اینکه گلوله ای در اسلحه مزبوروجود ندارد مقتول را مخاطب قرار داده و با بیان جمله (دستهابالا) به سوی وی نشانه گیری نموده که بر اثر چکاندن ماشه تفنگ گلوله ای شلیک و به چانه شخص یاد شده اصابت (کرده ) و مرگ وی را موجب گردیده است.
با وقوع امر مذکور و بیان مطالب فوق در تحقیقات انجام شده از شهود عینی قضیه و همکاران افراد مزبور کلیه آنان اظهارات متهم را به نوعی مورد تایید قرار داده اند و در جریان سلسله تحقیقاتی ... نیز که توسط اداره کل اطلاعات ... به عمل آمده است وجود رابطه عاطفی و بسیار گرم خانوادگی بین طرفین تاکید و تصریح شده که عمل واقعه به صورت یک حادثه بوده و به هیچ وجه امکان ثبوت عمدی بودن قاتل وجود ندارد .
با توجه به موارد یاد شده فوق و طرح شکایت از ناحیه اولیای دم و اظهار آنان به اینکه ارتکاب قتل به صورت عمدی بوده است ، دادگاه حقوقی 2 مستقل ... در مقام رسیدگی به موضوع پاره ای تحقیقات و اقدامات لازمه انجام (داده ) و نهایتا" با تلقی عمل به عنوان قتل عمدی قرار مجرمیت آقای (م ) فرزند... راازحیث ارتکاب قتل عمدی مرحوم (ب ) صادر و بر مبنای آن نیز دادسرای عمومی ...ضمن صدور کیفرخواست شماره 281236/8/65 رسیدگی و تعیین کیفر متهم موصوف را به استنادماده 1 قانون حدود و قصاص از دادگاه صالحه درخواست نموده است. با تحقق امر مزبور و طرح قضیه در شعبه هفتم محاکم عمومی کیفری یک ... با حضور طرفین و آقای وکیل منتخب متهم تفصیلا" در خصوص مورد رسیدگی و از شهود و مطلعین قضیه نیزتحقیق (شده است ) و چون در جهت حصول سازش اقداماتی صورت گرفته و متهم تجدیدجلسه دادرسی به منظور حصول امر یاد شده و یا موافقت اولیای دم را درخواست (کرده ) در زمینه اجابت مورد تقاضای فوق اقدام (شده ) و متعاقبا" با وصف ایداع مبلغ ده میلیون ریال از طرف متهم و طرح این خواسته توسط وی که وجه تودیع شده در قبال اعلام رضایت ورثه باقمیانده از مقتول به آنان پرداخت گردد، به لحاظ اینکه اولیای دم از قبول وجه واعلام رضایت خودداری نموده و خواستار استیفای حق شرعی و قانونی خود بوده اند، سرانجام مرجع مرقوم به موجب دادنامه شماره 937 28/12/69 انتساب قتل را به طورمطلق به متهم با توجه به محتویات پرونده و صورتجلسه معاینه جسد و جواز دفن صادر و شکایت اولیای دم و اقرار متهم و اظهارات گواهان محرز دانسته و به شرحی که در متن رای آمده است با استدلال قتل ارتکابی از موارد شبه عمد و از مصادیق بزه مذکور در بند ب ماده 2 قانون دیات می باشد نامبرده فوق را به پرداخت یک دیه کامله مرد مسلمان از نوع نقره (ده هزار درهم نقره مسکوک غیرمغشوش ) در حق اولیای دم محکوم نموده است. با اصدار دادنامه فوق و جری اقدامات لازمه و صدور دستور آزادی متهم که از زمان وقوع جرم زندانی بوده است ، چون اولیای دم با تقدیم لایحه ای که متن آن هنگام شور قرائت خواهد شد نسبت به حکم صادره معترض (بوده اند) و آقای حاکم دادگاه صادر کننده رای نیز به بقا به عقیده ابرازی تاکید نموده است دراجرای مقررات قانونی پرونده متشکله به دیوان عالی کشور ارسال و در نهایت رسیدگی به موضوع به این شعبه محول گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ...دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر صدور رای شرعی وقانونی دادنامه شماره ... فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد .
(بسمه تعالی 0 با توجه به صراحت ماده 34 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2 و شعب دیوان عالی کشور چون شاکی خصوصی منحصرا" نسبت به حکم برائت متهم در صورت وجود جهات تجدیدنظر مذکور در قانون تعیین موارد تجدیدنظر را دارا بوده و در قضیه مانحن فیه که به محکومیت متهم اعلام رای شده اعمال حق مزبور قانونی و بمورد نمی باشد لذا اعتراض اولیای دم در حدود مقررات ماده 34 قانون مارالذکر صورت قانونی نداشته و قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی باشد . بنابه مراتب مقرر می دارد پرونده به مرجع ذیربط اعاده گردد .
مرجع :
قانون مجازات اسلامی درآیینه آرا دیوان عالی کشور(قتل عمد)جلد2
تالیف یداله بازگیر ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
43
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
273
تاریخ تصویب :
1370/04/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :