جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 22/4/3257
شماره دادنامه : 88/4
تاریخ رسیدگی : 18/2/70
تجدیدنظرخوانده : ...
تجدیدنظرخوانده : ...
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 11100/10/1369 صادره از دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 4 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : جریان پرونده دردادنامه شماره 287/44/6/1368 (ص 677تا683) و شماره 611/134/9/1368 (ص 684تا685) این شعبه که پیوست پرونده است آمده و موقع شور قرائت خواهد شد . پس از نقض دادنامه در این شعبه به علت عدم رفع نقص پرونده دردادگاه کیفری یک ... رسیدگی شده اولیای دم و وکیل آنها و متهم و وکلای وی در دادگاه کیفری یک ... رسیدگی شده اولیای دم و وکیل آنها و متهم و وکلای وی در دادگاه شرکت کرده اند وکیل اولیای دم ایردات دیوان عالی کشور را شرعی و قانونی ندانسته ولی سند رسمی 1548925/2/69 دفترخانه اسناد رسمی ... را در مورد تعهد اولیای دم کبیرمقتول به پرداخت سهام صغار مقتول از دیه را تقدیم کرده است (ص 710) ایراد دوم دیوان عالی کشور را هم شرعی و قانونی ندانسته و به ماده 27 قانون حدود و قصاص و...بینه اقامه شده استناد کرده ، ایراد سوم را هم موجه ندانسته (است.)
از سه نفر گواهان اولیای دم دادگاه تحقیق شده آقای ...فرزند... 26 ساله اظهار کرده (...در آن روز بنده از زبان چند نفر که به آنها اطمینان دارم تو برای من سوگند یاد نمودند که با چشمان خودمان دیدیم که رحمت الله با چوبدستی بر فرق مرحوم بهرام کوبیده که بر زمین افتاده و دیگر بلند نشده و حتی تکان هم نخودره است. علی هذا با توجه به اینکه بنده به سوگند آن چند نفر اعتقاد دارم به گفته ایشان نیز معتقدم 0) گواه دیگر به نام ...فرزند...متولد 1330 که متهم و مقتول هر دو پسرعمه وی بوده اند،چنین شهادت داده است :( دیدم رحمت الله که حاضراست ... که رحمت زد به فرق سر بهرام که افتاد با چوب زد... حدود ساعت 5/109 بود که دیدم زد... رحمت زد فرار کرد رفت خانه خودش 0) گواه دیگر آقای ... فرزند ... 31 ساله گفته است : (هر دو طرف پسرعمه های پدرم هستند و مقتول پسر عموی پدرم است. دیدم داد و قال شد...رحمت الله ... باکتک (چوب )زد به بهرام ... به قسمت پشت سر مقتول زد . فقط این دو تا دعوایشان شده بوده ... که این از پشت چوب برقی با کتک زد به بهرام 0
دادگاه پس از استماع گواهان نابمرده از متهم رحمت الله 34ساله تحقیق کرده و وی گفته است : من اتهام را قبول ندارم ... حدودسیصد الی چهارصد نفر درگیر شدند در این بین خودم زخمی شدم من (درگیر) نزاع بودم همان قدر که آسمان از زمین دور است از این قتل دور هستم و او را در نزاع ندیدم و نه چوبی دستم بود و نه چیزی 0 وقتی نزاع شد من گرفتار نزاع شدم فقط یک خودکار داشتم و اینهاحدود20 نفر با ما بودند و بقیه با آنهابودند .)وی شهادت گواهان را قبول نکرده و گفته است :(سه تایشان عموزاده مقتول اند...)
وکلای متهم از وی دفاع کرده اند و گفته اند: (شش نفر گواه محرز نشده ، به علاوه سه نفر از آنها...(طبق ) گزارش ...جزو شکات هستند . دو نفر دیگر... آن روز در...(محل نزاع ) نبوده اند . هیچکدام نحوه ایراد ضرب را بیان نکرده اند... عدالت ا;ها محرز نشده (است ) خودشان گاها" درگیر بوده اند . دیگر اینکه مسئله شرکت سه نفر(مطرح ) است از لحاظ کیفرخواست ...ضربه ای که به بهرام وارد شده یک ضربه بوده نه ضربات متعدد) و نتیجه گرفته اند (قتل مردد بین دو یا چند نفر ممکن است باشد و قصاص ساقط است و طبق فتوای حضرت امام احوط دیه است.)
دادگاه قرار استماع گواهان متهم را صدر و در جلسه 8/10/1369 (ص 758) از گواه متهم استماع شهادت کرده است :
گواه اول :... 66 ساله ، اظهار کرده (متهم رحمت الله پسر برادرم است و شکات فرزندان خواهرم می باشند(دادگاه یادداشت کرده شکات اظهارداشتند نسبتی باهم نداریم )... به آن خدای محمد من به چشم خودم ندیدم که رحمت الله آدم بزند و من در صحنه حاضر بودم و منازعه بود... من نمی دانم چه کسی او را زد... نمی دانم آیااوزده است یا خیر، ندیدم ولی رحمت الله درصحنه بود .
گواه دوم :... 60 ساله ، گفته ( با رحمت الله ...پسرعموهستم ... من درصحنه دعوا بودم 0 من با ده نفر دیگر بودیم و آنهابسیارزیاد بودند و رحمت الله ...هم بود من نمی دانم چه کسی یا کسانی بهرام را زدند . من ندیدیم که رحمت الله ... بهرام را بزند و چیزی در دست رحمت ندیدم 0)
گواه سوم :... 45 ساله ، گفته :(پسرعمومی رحمت الله هستم ... من ندیدم که آنها یعنی رحمت الله و بهرام باهم برخورد کننددست رحمت چیزی ندیدم 0 من نمی دانم چه کسی بهرام را کشت و اطلاع ندارم 0
گواه چهارم :... 58 ساله ، پسرعموی رحمت گفته (من هم در دعوا بودم و رحمت الله هم بود و دست رحمت الله چیزی نبود و بهرام را در جریان دعوا ندیدم نمی دانم که چه کسی او را زد .)
گواه پنجم :... 40 ساله ، پسرعموی رحمت الله گفته : (من دردعوا بهرام را ندیدم و در دست رحمت الله هم چیزی مشاهده نکردم ... ندیدم بهرام را چه کسی زد بهرام را در صحنه هم ندیدم 0)
گواه ششم :... 57 ساله گفته (رحمت الله ...پسرعموی من است ازدعوا دور بودم 0بهرام یا رحمت الله را در آنجا ندیدم 0 البته سنگ پرت کردند و به دستم خورد... نمی دانم چه کسی او را زد .) گواه هفتم ... 54ساله ، گفته (برادر رحمت الله هستم ...من دردعوا بودم 0خانواده ما ده نفر بودند، آنها بسیار زیاد بودند .رحمت الله در مدرسه بودو بعدا" رسید... بهرام هم در دعوا بود وفاصله مابا آنها50 یا60 متر بود . ندیدم که در دست رحمت الله چیزی باشد... چشمم به رحمت نبود، ولی رحمت از آنها دور بود...)
گواه هشتم : متهم :... 51 ساله برادر رحمت الله گفته ( من در دعوا بودم در آن طرف ... بسیار زیاد بودند و سنگ پرتاب می کردند و رحمت الله در صحنه بود و در آخرهای دعوا رسید . در دست رحمت چیزی ندیدم 0 ضمنا" بهرام را در دعوا ندیده بودم ...نمی دانم چه کسی او را زد .)
گواه نهم :48... ساله ، برادر رحمت گفته (من دراول دعوا بهرام را که در دعوا طرف مقابل ما بودند دیدم و سنگ پرتاب می کردند و رحمت الله هم در دعوا بود و کسی نمی توانست ببیند که چه کسی را می زنند... اطلاع ندارم که چه کسی او را زد...)
آقای ...احد از وکلای متهم لایحه ای تقدیم کرده (ص 765و766)(که موقع شور بررسی خواهد شد و وکلای طرفین اظهاراتی کرده اندکه موقع شور مطالعه خواهد شد .) دادگاه با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور حکم کرده است و به موجب آن اعلام کرده (نواقص پرونده رفع گردیده ) این دادگاه با توجه به محتویات پرونده و بخصوص استنباط ازگواهی گواهان و گزارشات برگ معاینه جسد و مامورین انتظامی و نیز دفاعیات غیرموجه متهم و وکیل وی جرم قتل عمدی از ناحیه رحمت الله را محرز (می داند) و یقین حاصل می شود که مقتول مرحوم بهرام از ناحیه وی به قتل رسیدهاست واولیای دم مقتول می توانندمستندا" به ماده 2 قانون حدود و قصاص و ماده 33 و37 قانون حدودوقصاص نامبرده را قصاص نمایند .) متهم رحمت الله و وکیل وی به حکم صادره اعتراض کرده اند . دادگاه رای را خالی از اشکال دیده و پرونده رابه دیوان عالی کشور ارسال (کرده ) و به این شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده ونظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر رد اعتراض و تاییددادنامه شماره 11100/10/1369 تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(بسمه تعالی 0 حکم قصاص نفس از متهم رحمت الله به وسیله اولیای دم کبیر مقتول مرحوم بهرام باتودیع سهام صغار از دیه مقتول با توجه به شکایت اولیای دم کبیر مقتول و تعهد آنها بر تودیع سهم صغار از دیه و با توجه به محتویات پرونده و شهادت شهود موجه و مطابق با قانون می باشد و ایراد و اعتراض موجهی به حکم صادره از دادگاه کیفری یک ... نشده است. مستندا" به بند ب ماده 10 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها حکم مزبور تایید و پرونده برای اجرای آن اعاده می شود .

مرجع :
قانون مجازات اسلامی درآیینه آرا دیوان عالی کشور(قتل عمد)جلد2
تالیف یداله بازگیر ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
43
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
88
تاریخ تصویب :
1370/02/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :