جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 378620
شماره دادنامه : 825/20
تاریخ رسیدگی : 10/11/71
تجدیدنظرخواه : ...
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 15207208/12/71 صادره ازشعبه 134 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 20 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : دادسرای عمومی ... آقایان : 1(م )2(غ ) 3(ع )4(ف ) را به اتهام شرکت در قتل عمدی (ص ) تحت تعقیب قرار داده و با صدور کیفرخواست شماره /26428/5/70 از دادگاه کیفری یک ... درخواست نموده که درباره آنان تعیین کیفرنماید . البته (م ) و چند نفر دیگر به اتهام شرب خمر و ایراد ضرب وجرح عمدی تحت تعقیب بوده اند که فعلا" پرونده از بابات اتهامات شرب و خمر و ایراد ضرب و جرح عمدی تحت تعقیب بوده اند که فعلا" پرونده از بابت اتهامات شرب و خمر و ایراد ضرب و جرح عمدی درباره آنان مطرح نیست. طبق مندرجات اوراق پرونده در تاریخ 12/10/70 آقای (س )،(م ) را به منزل خود دعوت کرده ، (ب ) هم برای دیدن برادرش به آنجا رفته و (ص ) نیز به آنان پیوسته است و کلیه آنان در منزل (س ) به شرب خمر پرداخته اند .به حکایت اوراق پرونده قبلا" بین (ص ) و(م ) اختلافاتی وجود داشته و از جمله حمایت از (ف ) به وسیله (م ) از موارد ا ختلاف بوده و پس از شرب خمر و استفاده گالن چهارلیتری مشروب الکلی که (م ) از منزل خودش به منزل (س ) برده بوده راجع به خصومت و اختلافات قبلی نسبت به یکدیگر اعتراضاتی می کنند و ایراداتی وارد می نمایند و این وضعیت و گفتگو درباره اختلافات به درگیری منتهی می شود و طرفین ضرب و جرحهای بشرح منعکس در گواهیهای پزشکی به یکدیگر وارد می کنند و قبل از شروع به مشروبخواری و درگیری در اتاق محل درگیری را از داخل بسته اند .
در این درگیری (م ) شدیدا" مصدوم شده و دندانهای وی کنده شده است. درنتیجه سروصدا خانواده (م ) از جریان درگیری مطلع شده اند و وقتی که (ع ) به اتفاق (ف ) به در اتاق محل درگیری رسیده اند در را بسته دیده اند و آن را باز کرده اند و با بازشدن در (م ) خون آلود از اتاق بیرون افتاده است.
با اعلام به مراجع انتظامی مامورین در محل حاضر (شده اند) و اقداماتی بشرح منعکس در پرونده انجام داده اند . مصدومین به پزشکی قانونی معرفی شده اند و گواهیهای پزشکی در پرونده مضبوط است.از شرکت کنندگان در نزاع و درگیری و متهمین به شرکت در قتل واشخاص دیگر به عنوان مطلع تحقیق شده است. به حکایت مندرجات اوراق پرونده چند ساعت بعد از خاتمه درگیری جسد(ص ) در داخل شوفاژ خانه کشف گردیده است. درگزارش معاینه جسد خونریزی از گوش راست و پارگی در لاه گوش و شکستگی طولی در استخوان گیجگاهی سمت راست مشاهده شده ، عروق مغزی دارای پارگی و نسج مغزی از هم گسیخته و علت مرگ ضربه مغزی در اثر برخورد با جسم سخت تعیین شده است.
در تحقیقات انجام شده (س ) گفته است : (گالن چهارلیتری مشروب را (م ) آورد مشغول صرف مشروب بودیم که (ص ) سررسیدواو هم مشروب خورد .) به علت مست بودن ندیده است که چه کسی (ص )را زده و چاقو یا قیچی در دست چه کسی بوده است.(م ) اظهارداشته : (به دعوت (س ) به منزلش رفتم 0 وقتی به آنجا رسیدم (ب )و(ح ) هم آنجا بودند بعد از مدتی (ص ) هم آمد و بعداز گفتگو در خصوص اختلافات قبلی شروع به کتک کاری وی کردند و بعد از اینکه افراد محل اطلاع پیدا کردند (ص ) گفت من فرار می کنم 0) (ف )می گوید:
(علی پسر(م ) به من اطلاع داد که در منزل (س )سرو صدا(است )... آغشته به خون پرت شد بغل من 0(ص ) و(س ) و(ب ) هر سه نفر پشت سر مامورین آمدند و هر سه نفر مست بودند، ولی (ص ) کاملا"سالم بود و من نفهمیدم (ص ) را چه کسی زده و چگونه به داخل شوفاژ خانه افتاده است.)
(ب ) گفته است : (برای دیدن برادرم از همدان به ... آمدم و به اتفاق (ص ) و حسین و برادرم و (م ) نشسته بودیم و (م )از منزل خودش مشروب آورد . همه ما مشغول خوردن مشروب شدیم 0 بعدا" (ص ) با (م ) دعوا کردند . (ص ) چاقو کشید و (م ) چاقو رااز دست (ص ) بیرون آورد . با آن چاقو دست مرا مجروح کرد و فرزندان (م ) هم بعدا" مرا کتک کاری کردند و فقط(ص )و (م )باهم درگیر بودند و (ص ) سالم بود . بعد از اینکه مامورین آمدند و مارا ب کلانتری بردند نمی دانم چه کسی (ص ) را از پشت بام پرت کرد .)
(س ) نیز گفته است :(م ) و(ص ) درگیر شدند ویکدیگررا کتک می زدند که آنان را جدا کردیم و (م ) چاقو داشت که دست برادرم را مجروح نمود و فرزندان (م ) در منزل را شکستند و وارد خانه شدند و ما را کتک کاری کردند و در این موقع مامورین کلانتری مداخله کردند و ما را به کلاتری بردند . (ص ) را ندیدم و بعد از ما مجروح گردیده و یا اینکه از بالای پشت بام پرت شده ، نمی دانم 0 جسد (ص ) نزدیک منزل (ف ) پیدا شده هر بلائی سر (ص )آمده باشد به آنان مربوط است.
(ع ) و(غ ) می گویند برای نجات دادن پدرشان به محل درگیری رفته اند . از گزارش مامورین و بررسیهای معموله وصورتمجلس معاینه محل آقای بازپرس چنین برمی آید که سقوط (ص ) به داخل شوفاژخانه و یاپرت کردن وی به داخل محل مزبور با توجه به وضعیت و مشاهدات مامورین و آقای بازپرس مقدوی نبوده و شهود نیز در خصوص درگیری و کشف جسد در شوفاژخانه اظهاراتی کرده اند که در پرونده منعکس است ، ولی هیچ کس مصدوم شدن (ص ) رامشاهده نکرده و نمی دانند که چگونه به داخل شوفاژخانه افتاده است.
متهمین در تحقیقات مقدماتی و در دادگاه منکر ارتکاب شرکت در قتل شده اند و نحوه مداخله خود را در درگیری تشریح کرده اند . ولی دم که منحصر به مادر مقتول است در تحقیقات مقدماتی و در دادگاه با طرح شکایت علیه متهمین تقاضای صدور حکم به قصاص نفس نموده است.
در خاتمه رسیدگی شعبه 134 دادگاه کیفری یک ... خلاصه به شرح زیر رای صادر کرده است.
(با توجه به اینکه در بدن (ص ) اثری از کوفتگی و جرح وغیر آن یافت نشده و با توجه به شکستگی ناحیه راست جمجه چنین به نظر می رسد که وی با ضربه مستقیم به قتل رسیده نه بر اثرسقوط و ممکن است قبل از سرایت ضربه از ترس مامورین به داخل شوفاژخانه رفته باشد، خصوصا" اینکه هیچ یکاز همسایه ها با تحقیقات مفصلی که از آنها به عمل آمده صدای سقوط نشنیده اند و اساسا" سقوط مستقیم به داخل حیاط خلوت ممکن نیست. بنابراین با توجه به آخرین گواهی پزشکی مقتول بر اثر ضربه مستقیم به هلاکت رسیده است نه بر اثر سقوط0اما ضارب تفصیلا" معین و مشخص نبود و به نظر می رسدمنحصرا" (م ) و پسرانش (غ ) و(ع ) باشند و به نظر نمی رسد که ضارب (ف ) باشد، زیرا او بی طرف بوده و برای جدا کردن در درگیری مداخله نموده 0فلذا حکم برائت (ف ) از بزه انتسابی شرکت در قتل عمدی صادر و اعلام می گردد . اما چون معلوم نیست که از بین (م )و دو فرزندش کدام یک قاتل می باشند و قاتل هم طبق گواهی پزشکی یک نفر است که محصور میان نامبردگان می باشد و ولی دم هم عاجز از تعیین بوده با قید قرعه قاتل تعیین (شده ) و قرعه به نام (م ) اصابت نموده (است ) بنابراین نامبرده به استناد مقررات ماده 315 قانون مجازات اسلامی به پرداخت یک فقره بدیه کامله محکوم می گرددو حکم برائت (غ ) و(ع ) از بزه انتسابی شرکت در قتل عمدی صادر می گردد .)
مادر مقتول (ولی دم ) نسبت به حکم صادره اعتراض ودرخواست تجدید نظر نموده و پرونده با اعهلام نظر آقای قاضی صادر کننده حکم جهت رسیدگی به درخواست تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ...عضو ممیز و اوراق پرونده و نظر کتبی آقای ...دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر نقض حکم معترض عنه مشاوره نموده با اکثریت چنین رای می دهند:
(نظر به اینکه : اولا" متهمین درکلیه مراحل رسیدگی علاوه بر اینکه منکر ارتکاب قتل عمدی (ص ) شده اند ادعای قتل عمدی شخص مزیور را به وسیله فردمعین مطرح نکرده اند ومقررات ماده 315قانون مجازات اسلامی استنادی شامل موردی است که از دو نفر متهم به قتل عمدی یکی مدعی ارتکاب از ناحیه دیگری شود و علم اجمالی مبنی بر وقوع قتل توسط یکی از آنان حصال گردد و مانحن فیه از مصادیق و مشمول مقررات مزبوره نیست و تفسیر مضیق مقررات کیفری نیز مقتضی تعبیر مرقوم می باشد،ثانیا"، صدور حکم به پرداخت دیه بدون مطالبه مجوز قانونی و شرعی ندارد، ثالثا" صدور حکم برائت درباره متهمین با اوضاع و احوال منعکس در پرونده و محتویات آن تطابق ندارد . اعتراض وارد است بنابراین حکم تجدیدنظرخواسته کلا" نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه دیگری از محاکم کیفری یک ... ارجاع می شود .)
مرجع :
قانون مجازات اسلامی درآیینه آرا دیوان عالی کشور(قتل عمد)جلد2
تالیف یداله بازگیر ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
42
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
825
تاریخ تصویب :
1371/11/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :