جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 358
تاریخ رسیدگی : 7/7/71
فرجامخوانده : وکیل اولیای دم
فرمامخواسته : دادنامه شماره 7199/2/71صادره از شعبه 134 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 16 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : به موجب کیفرخواست شماره 24634/4/70دادسرای عمومی آقای (م ) فرزند... 50 ساله ، اهل و ساکن ...متهم شده است به قتل عمدی (ل ) و شرب خمر که به استنادمواد1و2و43و131 قانون حدود و قصاص درخواست مجازات نامبرده شده است. شروع جریان به این نحوبوده که کلانتری بخش ...6طی گزارش شماره 3826/66/121/11/69 به دادسرای عمومی ... اعلام نموده که برابر اطلاع واصله در ساعت سه ونیم بامداد روز1/11/69 شخصی به نام (ل )50 ساله ، به علت سقوط از پنجره اتاق فوت نموده است. موضوع به شعبه 19 بازپرسی ارجاع می شود و آقای بازپرس از مامورین آگاهی درخواست نموده که جسد متوفی را به پزشکی قانونی ارسال (کنند) و در خصوص علت فوت کسب نظر شود و نیز از مطلعین قضیه تحقیق به عمل آید . مامورین آگاهی با معاینه خانه محل وقوع حادثه که متعلق به آقای (م ) بوده به موجب صورتجلسه ای اعلام نموده اند که 5 گالن 4لیتری مشروب که خالی بوده و در یکی از آنها مقداری مشروب بوده و یک بطری مشروب که یک سوم آن پر بوده و 3 عدد استکان و مقادیری ترشی و میوه و دو پاکت سیگار خالی و یک شیشه که به وسیله آن تریاک استعمال شده در منزل یاد شده کشف کرده اند . مامورین کروکی محل استقرار جسد متوفی را نیز ترسیم نموده اند خانم (ط) همسر (م ) به مامورین اظهارداشته است : (من در منزل با بچه هایم و شوهرم پیش متوفی (ل ) نشسته بودم وآنها قبلا" سفره مشروبخواری پهن کرده بودند و هنوز کار تمام نشده بود و متوفی گفت می خواهم بروم وکیفش را برداشت و با کلاه و پالتو و پنجره را باز کرد و باسربه پایین پرید . شوهرم در دستشوئی بود . من فریاد زدم ، شوهرم آمدواز پنجره نگاه کرد .بعد رفت پایین و به کلانتری اطلاع داد .)
آقای (الف ) همسایه متهم و دوست مشترک مقتول و متهم اظهار داشته است :: (من ساعت 5/8 روز30/10/68 به منزل (م ) رفتم حدود یک ساعت و نیم آنجا بودم (ل ) هم به منزل (م ) آمد . من مبلغ ظنج هزار تومان از او طلبکار بودم 0 مطالبه کردم (م ) گفت من پول ایشان را می دهم 0 سپس من رفتم و قبل از رفتن یک استکان مشروب نزد...(آنها) خوردم و از جریان نزاع و فوت هیچگون اطلاعی ندارم 0 آقای (م ) صاحب منزل محل حادثه در قبال سوال به اینکه جریان قتل متوفی (ل ) را شرح دهید ضمن بیان سوابق دوستی وکاری خود با متوفی اظهار داشته است : ( شب مورخ 30/10/69 ساعت 30/2 (ل ) به منزل ما آمد(الف ) از (ل ) مطالبه طلب کرد .(ل ) گفت ندارم و من گفتم من بدهی او را می دهم وبعدا" از (ل ) می گیرم 0 (الف ) بعد از پنج دقیقه از ما خداحافظی کرد و رفت من با(ل ) نشسته بودیم و مشروب می خوردیم 0(ل ) یک قرص خورد بعد من راجع به دیونش به او گفتم که بدهکاری اش را بدهد اوگفت من یک چک دارم اگر نقد بشودمی دهم 0 سپس من به دستشوئی رفتم 0 دخل دستشوئی صدای داد و فریاد همسرم را شنیدم که می گفت (ل ) خود را از پنجره به کوچه پرت کرده است.)
چند نفر از همسایگان محل حادثه ایجاد سروصدا ودرگیری ومشاجره و فحاشی و تهدید در آپارتمان متعلق به آقای (م ) را به طریق مختلف درحدود ساعات 22تا24 تایید کرده اند . دختر هفت ساله متهم به قتل به صورت جسته گریخته اظهار داشته که پدرش با (ل ) درگیر شده و او را از پنجره به بیرون پرت کرده است. اظهارات نامبرده روی نوار کاست ضبط و سپس در صورتجلسه منعکس شده است. متهم به قتل در بازپرسی اظهار داشته که چهار بار سابقه بازداشت شدن دارد و ضمن بیان چگونگی آشنائی با مرحوم (ل ) می گوید: (من دراوایل سال جاری ضامن ایشان در دادسرای ... شدم و از آن به بعد ایشان مرتبا" به منزل ما می آمد و شبها باهم مشروب می خوردیم و تریاک می کشیدیم ، ولی این اواخر مرحوم (ل ) قرص می خوردومی خواست تریاک را ترک کند، چون معتاد بود . پریشب من با (الف ) درمنزلم مشروب می خوردیم 0حدود5/10 الی یک ربع به یازده شب آمد منزل من بعد از بیست دقیقه (الف ) رفت و من و(ل ) خیلی مشروب خوردیم 0بعد از نیمه شب من رفتم دستشوئی زنم آمد گفت (م ) بدو0آمدم دیدم (ل ) از پنجره خودش را پرت کرده است. نابمرده در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه ( شما آن شب با مرحوم (ل ) زد وخورد یا بگومگو داشتی یاخیر؟ می گوید: (بلی من بااو جر و بحث کردم ، چون به عده ای از از آشنایان من بدهی داشت ، اما زد و خورد نکردیم 0)
آقای (م ) از ابتدا منکر قتل (ل ) شده لیکن اقرار نموده که مشروب الکلی مصرف نموده و تریاک هم کشیده است. پزشکی قانونی با معاینه جسد اظهار نظر نموده که جسد متعلق به مردی است پنجاه ساله ، بلند بالا و چاق با موهای سفید . در معاینه اثر خراش سطحی روی سینه طرف راست به طول تقریبی ده سانتیمتر دیده می شود .در کالبد شکافی جمجه اثر شکستگی در ناحیه پشت سری مشاهده شده واثرلخته های خون در قاعده جمجه وجود داشت. با توجه به شکستگی جمجمه مسئله ضرب و جرح آن مطرح بود . مغز ، ریه ، قلب و کبد جهت آسیب شناسی و خون قلب و امعاء و احشاء جهت سم شناسی نمونه برداری شده و به آزمایشگاه ارسال گردیده است. بعد از آزمایشهای مربوطه ، پزشکی قانونی علت فوقت متوفی (ل ) را (شکستگی جمجمه در اثرجسم سخت ) تعیین و اعلام نموده است.
آقای بازپرس با تفهیم اتهام به متهم واخذتامین ،قرار مجرمیت آقای (م ) را به اتهام قتل عمدی (ل ) صادر نموده که به موافقت دادسرا رسیده و کیفرخواست شماره 24634/4/70 علیه نامبرده تنظیم شده است و همچنین آقای بازپرس درمورد شرب خمرمتوفی قرار موقوفی و در خصوص شرب خمر متهم قرار مجرمیت و در مورد استعمال تریاک قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای انقلاب اسلامی مرکز صادرنموده است. گفتنی است که آقای بازپرس بعد از صدور قرار مجرمیت متهم حسب درخواست آقای دادیار دادسرا از اولیای دم تحقیق و استماع شکایت نموده است. اولیای دم همگی از(م ) به قتل عمدی مورث خود اعلام شکایت نموده اند .
پرونده جهت رسیدگی به شعبه 134 دادگاه کیفری یک ... ارجاع شده است و دادگاه مرجوع الیه با تعیین وقت رسیدگی و انجام دادرسی و استماعی شکایت اولیای دم ووکلای آنها و استماع مدافعات متهم و وکیل او با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره 199 7/2/71 با احراز قتل عمدی از طریق اجرای مراسم قسامه به استناد مواد 205و248و257 قانون مجازات اسلامی حکم بر قصاص نفس و در مورد شرب خمر به استناد ماده 174 قانون اشعاری آقای (م ) را به تحمل هشتاد ضربه تازیانه محکوم نموده است. حکم صادره ابلاغ شده (است.) محکوم علیه نسبت به حکم محکومیت خود به قصاص اعتراض و درخواست رسیدگی تجدیدنظر نموده است. چون آقای قاضی صادر کننده حکم رای خودرا صائب دانسته ، پرونده جهت رسیدگی تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در ترایخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی برنقض دادنامه شماره 199 7/2/71 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(بسمه تعالی 0نظربه اینکه تحقیقات دادسرای عمومی ... از حیث استعلام سوابق کیفری سوءمتاهم به قتل و چگونگی اختلافات مالی متهم با مقتول به منظور کشف انگیزه قتل ناقص است و ایضا" نظر به اینکه چگونگی نحوه کشته شدن مرحوم (ل ) به اینکه بدوا" در داخل ساختمان باایراد ضربه به سر او کشته شده و سپس جسد او را از پنجره به بیرون پرتاب کرده اند و با اینکه دراثرپرتاب و بیرون اندختن مرحوم (ل ) از پنجره و اصابت با زمین به قتل رسیده است و یا اینکه بر سبیل خطا و مسامحه و غفلت و یا به انگیزه خودکشی خود را بیرون نداخته دقیقا" و مشخصا" اظهارنظر نشده است و نظر به اینکه علت فوت متوفی شکستگی جمجمه در اثر جسم سخت تعیین شده و به لحاظ اینکه متوفی بلندبالا و چاق و قوی هیکل بوده و ارتفاع کف اتاق تا لب پنحره حدودیک متروچهل سانتیمتر بوده و پرتاب کردن چنین هیکلی از چنین پنجره مرتفعی آن هم بدون دادو فریاد بعید به نظر می رسد و نظر به اینکه گواهی دختر خدرسال متهم که هفت ساله است به لحاظ صباوت و صغر سن که مسلوب الاراده است وقابل اعتنا نمی باشد و لذا مورد منصرف از مواردلوث بوده ونهایتا" به لحاظ وجود شبه در ثبوت نوع قتل و اثبات دعوی وبنا به قاعده (الحدودتدربالشبهات ) بانقض دادنامه تجدید نظرخواسته شماره 7199/2/71 پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک ... ارسال می شود .)

مرجع :
قانون مجازات اسلامی درآیینه آرا دیوان عالی کشور(قتل عمد)جلد2
تالیف یداله بازگیر ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
42
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
358
تاریخ تصویب :
1371/07/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :