جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 379311
شماره دادنامه : 499/20
تاریخ رسیدگی : 12/7/71
تجدیدنظرخواه : وکیل محکوم علیه
تجدیدنظرخواسته : دادنامه 9508/9/1370 صادره ازشعبه 142دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 20 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : آقای کرمعلی ... به اتهام قتل عمدی ( با ضربه چاقو به گردن و بازو منتهی به قطع عروق واعصاب حیاتی ) نسبت به آقای میرزا... تحت تعقیب کیفری واقع (شده است.) علی نیز از جهت خریدو فروش مشروبات الکلی تحت تعقیب بوده که خارج از بحث این مرجع است. با صدور کیفرخواست دادسرا که از جمله به نظریه پزشکی قانونی ، تحقیقات بازپرسی ، مودای شهادت شهود و اعتراف متهم نزد بازپرس استناد شده (است.) پرونده در دادگاه کیفری یک ... مورد رسیدگی قرار گرفته است.)
در جلسه 2/7/70 شکایت اولیای دم دائر بر تقاضای قصاص از قاتل استماع شده (است.دادگاه ) از متهم تحقیق کرده (است.وی ) می گوید: (من قتل نکردم نمی دانم علی بود یا پسرعموی علی که قتل را مرتکب شده 0) (درباره ) اقاریر مندرج در (صفحات )45 الی 50 که قرائت شده می گوید: (اینها را می گفتند و من می نوشتم 0) در مقابل قرائت شهادت شهود می گوید: (اظهارات شهود را هم قبول ندارم 0) (سپس ) اضاف کرده که (دلیلی به اینکه دست خطهاتلقینی بوده باشدندارم 0)
دادگاه مورد را از موارد لوث تشخیص داده و از متهم خواسته (است ) تا دلایل بیگناهی خود را ارائه کند جواب داده ( دلیلی ندارم 0) از اولیای دم سوال شده حاضربه اجرای قسامه هستند، جواب داده اند (حاضر به اجرای قسامه هستیم و خویشان خود را معرفی خواهیم کرد .)
در جلسه 22/8/70 اولیای دم شهود و بستگان خود را جهت ادای شهادت و سوگند معرفی کرده اند . آقایان 1 ... ...2 ادای شهادت بر وارد کردن چاقو از جانب کرمعلی به میرزا نموده اند .از جانب وکیل متهم نیز سوالاتی مطرح شده (است.) متهم شهادت را نپذیرفته (است.) دادگاه از بستگان تعرفه شده از جانب اولیای دم هر یک به تعداد پنج بار اجرای قسامه کرده (است.) پدر مقتول با نام جلاله پنج بار سوگند یاد کرده که کرمعلی قاتل فرزندش می باشد .هشت نفر دیگر نیز به همین ترتیب اتیان سوگند نموده اند .
وکیل مدافع متهم به لایحه تقدیمی خود استناد کرده از جانب والدین مقتول پاسخگوئی شده است. دادگاه با اعلام ختم دادرسی وبا شرح مختصر از اتهام و جریان امر و با ذکر این جمله (بنا بر مراتب معروضه در فوق اگر چه قرائنی و امارات ظنیه ناظر به یقین و علم در پرونده موجود است ولی دادگاه به لحاظ اهمیت دماءاز آن صرفنظر نموده و قضیه را بر اساس قسامه برگزار نمود) بزهکاری آقای کرمعلی را در قتل عمدی میرزا... با آلت قتاله محرز و مدلل به دلیل شرعی می داند و مستندا" به مواد 1 و بند ب ماده 2 وبند3 ماده 27 و ماده 433837و47 قانون حدود و قصاص حکم به قصاص نفس صادر کرده است.
آقای ...وکیل محکوم علیه طی لایحه وارده 19/1/71 تجدیدنظرخواهی کرده که (موکل در محضر دادگاه منکر بزه انتسابی شده و اقاریر قبلی او را مخدوش دانسته در همین گفته ها که مورد استناد دادگاه قرار گرفته موکل اظهار داشته جاقو را در آورده به پشت میززازده ناگهان رویش را برگردانده ناگهان به گردنش خورده این اظهارات مبین این است قصد وارد کردن ضربه به گردن میرزا را نداشته و اصابت چاقو به عروق گردن در اثر عمل مادی متوفی بوده نه موکل 0) سپس اضافه کرده (مقتول بنابر نوشته روزنامه ابرار شخص باجگیری بوده و کرمعلی در مقام دفاع به وی ضربه وارد کرده است. علیت دیگر مشاجره بین علی متهم دیگر و مقتول بر سر خرید وفروش مشروب بوده پزشکی قانونی مست بودن آنی مرحوم را گواهی کرده 0) راجع به شرارت مقتول و اینکه موکل فرد آرامی بوده سخن گفته است که نسبت به باج خواهی مقتول به او معترض شده است. دادگاه حتی تا مرحله علم پیش رفته اساس انتساب اتهام موکل را اقاریر او و شهادت شهود (قرارداده ) که اولی را بر اثر اجبار کرده و دومی ، شهودخوددرگیر ماجرای خرید و فروش عرق و جزو افراد شرور بوده اند و شهادتشان نمی تواند ملاک قضاوت قرار گیرد .دلیل دیگری در پرونده موجود نیست تا اساس ظن قوی و علم بر ارتکاب قتل توسط موکل قرار گیردتامورد از موارد لوث تشخیص داده شود .(سپس ) اضافه کرده (متاسفانه مسئله دفاع مشروع نیز مورد توجه دادگاه قرار نگرفته است ) و تقاضای نقض دادنامه را نموده (است.) قاضی صادرکننده حکم در ظهر صفحه اول لایحه اعلام کرده در نظریه خود باقی است و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیدوپس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار عالی کشور اجمالا" مبنی بر...مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(نظر به اینکه خویشاوندی نسبی تعدادی از قسم خوردگان با مدعی قید و احراز نشده که باید به موجب ماده 249 قانون مجازات اسلامی احراز شود و همچنین علم قسم خورندگان قید و احراز نشده که به موجب ماده 251 قانون مذکور و قسم خورندگان بایست علم به وقوع حادثه و استناد آن را به متهم داشته باشند و نیز در متعلق قسم نوع قتل ذکر نشده که به موجب ماده 250قانون مذکور بایست ذکر شود بنابراین رای صادره فعلا" قابل تایید نیست پرونده جهت رفع نقایص اعاده می شود .)
مرجع :
قانون مجازات اسلامی درآیینه آرا دیوان عالی کشور(قتل عمد)جلد2
تالیف یداله بازگیر ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
42
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
499
تاریخ تصویب :
1371/07/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :