جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 26/4/4104
شماره دادنامه : 2040
تاریخ رسیدگی : 29/3/72
مرجع رسیدگی : شعبه 26 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : آقای (ف ) فرزند... متهم است به قتل عمدی مرحوم (ح ) در اثر تیراندازی ، بدین شرح که متهم در صفحه 36وغیر آن گفته (است ) : (مقتول دوبار به خواهرم چشمک زده و خودم چهار بار دیدم که مقتول روبروی منزل خواهرم ایستاده (بود) و یکب بار با او درگیر شدم وتصمیم گرفتم وی را مجازات کنم 0 تا اینکه شب حادثه حدود ساعت یازده شب ، سه گلوله به طرف وی شلیک کردم و وی را کشتم و به زشتی عمل خود پی برده ام ) و در محضر دادگاه (صفحه 83) گفته (است ): (قبول دارم من او را کشتم ، ول عمدی نکشته ام می خواستم به پای وی بزنم 0 چون اسلحه ضامن نداشت زودتر شلیک شد و به پهلوی او اصابت نموده سه تیر به بدن وی اصابت نمود .)
براساس شکایت اولیای دم دادسرای عمومی ...به موجب کیفرخواست شماره :201823/7/71 تقاضای تعیین کیفر کرده و دادگاه کیفری یک ... شعبه 9طی دادنامه شماره :81823/12/71 با توجه به محتویات پرونده و گزارش و تحقیقات معموله ونظریه پزشکی و اقاریر صریح متهم وی را به قصاص نفس محکوم نموده (است ) که مورداعتراض محکوم علیه واقع شده و دادگاه مزبور به نظر خود باقی مانده و پرونده جهت تجدیدنظر به شعبه 26 دیوان عالی کشور ارسال گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر عدم موافقت با تجدیدنظردادنامه فرجاممخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:
(بسمه تعالی 0 باتوجه به محتویات پرونده واعترافات متهم که صادقانه همه مسائل را گفته واظهار ندامت و پشیمانی می نماید و در جلسه دادگاه نیز کاملا" اعتراف نموده و با ملاحظه تقاضای اولیای دم که خواهان قصاص می باشند رای دادگاه در دادنامه شماره :181822/12/71 مبنی بر قصاص آقای (ف ) فرزند... مطابق موازین بوده ابرام می گردد و در تقاضای تجدیدنظردلیلی که موجب نقض حکم شود دیده نشده و لذا با آن موافقت نمی شود . پرونده وفق بند ب ماده 10 قانون تجدیدنظرجهت اقدامات شایسته ارجاع می شود .)
مرجع :
قانون مجازات اسلامی درآیینه آرا دیوان عالی کشور(قتل عمد)جلد2
تالیف یداله بازگیر ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
42
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2040
تاریخ تصویب :
1372/03/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :