جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 27/3/3952
شماره دادنامه : 1383
تاریخ رسیدگی : 30/3/72
مرجع رسیدگی : شعبه 27 یدوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان

خلاصه جریان پرونده : بر حسب کیفرخواست شماره 28308/7/70 آقایان 1 علی ...فرزند ... 26 ساله ، کشاورز، باسواد(دیپلم ) 2 رضا 53 ساله ، باغبان ، بیسواد، هر دو اهل و ساکن روستای ... از توابع شهرستان ... متهمند به شرکت در قتل عمدی مرحوم محمد در اثرایراد ضرب و جرح عمدی به وسیله اوشین آهندی (چنگال و شانه کشاورزی )و چوب یا بیل در یک نزاع و درگری که در یک جشن عروسی یا روز بعد اتفاق اتفاده و همچنین 12 نفر متهم دیگر بشرح کیفرخواست برگ 175 متهمند به شرکت در نزاع دسته جمعی (اخلال در نظم و امنیت عمومی ) و یک نفر دیگر آقای درویش ...(پدرمقتول ) هم متهم به تخریب اتومبیل آقای عیسی ... می باشد . شهود عینی به نامهای ...2...1( برادر مقتول ) اظهار داشته اند: (بعد از ناهاز از جلال آباد به سرکار می رفتیم 0 مقتول هم همراه مابود که در علی آباد با ماشین عیسی ... جاده را بسته بودند ما دو تاموتورداشتیم 0ایستادیم ،دیدیم علی ... با موتور با برادرش رسیدندی و علی ... با چهار شاخ آهنی زدبه سر و صورت محمد که ما ترسیدیم و فرار کردیم رفتیم جلال آباد...)
پدر مقتول نیز گفتهاست : ( علی با اوشین ( چنگال آهنی )به به صورت مقتول (پسرم ) زده و هنگامی که می خواستیم او را به داخل ماشین بگذاریم رضا... هم با چوب یا بیل او را زد که باعث قتل وی شد . فقط از این دو نفر شکایت دارم ...)
مادر مقتول هم تقریبا" همین گونه شکایت کرده (است.)پدر متقول در تحقیقات اولیه با اضافات و توضیح بیشتری گفته است : من به چشم خودم دیدم که آقای علی و حسین ... و رضا...و اصغر... داشتند بچه مرا می زدند و علی ... با اوشین به صورتش زد و صفر... با بیل می زد و بقیه با چوب می زدند . دو نفر آمدند بچه ام را به داخل ماشین بگذارند رضا... یک چوب به سر او زد . من با ماشینم حرکت کردم تا بتوانم او را به بیمارستان برسانم ...)
پزشک قانونی ... اعلام داشته درجمجمه کبودی و تورم شدید هر دو چشم دیده می شود که می تواند ناشی از شکستگی استخوانهای قاعده جمجمه در اثر ضربه باشد... زیر چشم چپ پارگی پوست و زخم عمیق می باشد قبلا" بخیه شده بود، باز(شد) و با سوند امتحان گردید . در اثر جسم نوک تیز با فشار ایجاد شده (است.) علت مرگ ضربه مغزی می باشد .
متهم ردیف یکم (علی ...) که ظاهرا" سه چهار روز بعد از درگیری به پاسگاه احضار گردیده گفته است (از ترس اینکه جلال آبادیها می خواستند مرا بکشند به پاسگاه آمدم ) و در مقابل این سوال که از روز نزاع تا به امروز چرا متواری بودید و کجا به سرمی بردید، می گوید: ( من از ترس جلال آبادیها در داخل باغها مخفی شده بودم ) و نیز گفته است ( من در جریان دعوا نبودم و کسی را نزده ام و کسی را به عنوان شاهد قبول ندارم ...) ولی برادرانش به نامهای عباس ، حسین ... و حسن ... هم شرکت متهم (علی ) در نزاع و کتک کاری را اعلان داشته است ... (بنابراین انکار متهم علی ...نسبت به شرکتش در درگیری و نزاع انکار امر مسلم به نظر می رسد) امامتهم ردیف دوم (رضا...) در مراحل تحقیقات اولیه حضور و شرکت خودرا در درگیری و نزاع بشدت انکار کرده است اگرچه طرفداران خودش (عباس و حسین ...) از حضور وی در نزاع خبر داده اند( برگ 16و18)ودو گواه عینی دیگر بنامهای (2...1 ... نیز (پس ) از مواجه حضوری با متهمین نامبرده اشاره کرده که (اوشین را در دست علی ...و بیل را هم دست رضا... دیدیم ...) و سرانجام 2 نفر از احد از مجروحین حادثه به نام اسلام فرزند... نقل قول کرده اند که وی نزد آنها اعتراف کرده که (وقتی با چوب توسط مقتول مجروح شدم یک اوشین از خانه پدرم برداشتم و به صورت او زدم که نتوانست مقاومت کندفرار کرد...) و سه نفر دیگر به عنوان گواه عینی گفته اند که اسلام با اوشین به صورت محمد(متقول ) زد .
پس از صدور کیفرخواست دادگاه کیفری یک ...(شعبه 6) رسیدگی به پرونده را آغاز (کرد) و عموی مقتول و همراهان او گفته اند که مقتول در بیمارستان گفت : علی ... و رضا... کار مرا ساختند ومرا کشتند . 2 نفر شهود عینی هم اظهاراتی علیه آن دو نفر نموده اند، ولی متهمین آنها را تکذیب و به طور کلی حضور خود رادرصحنه نزاع منکر شده اند و بنا به درخواست دادگاه شهودی را جهت تبرئه خود معرفی (کرده اند) که از آنها تحقیق (شده ) که آنها ضارب به مقتول با اوشین را اسلام ...ذکر کرده اند که درمواجهه حضوری شهودبااسلام ... در دادگاه وی بزه انتسابی را پذیرفته است. در این هنگام شاهد دیگری به نام ... علی رغم اعتراف اسلام ...اظهار داشته ( من به چشم خود دیدم که احد از متهمین پرونده به نام رحمان با بیل به عقب سر محمد...(مقتول ) زد) که وی نز آن را پذیرفته و گفته است ( من برای دفاع از خودم بیل را زدم ) پدر مقتول اظهار داشته ( من قاتل فرزندم را می خواهم 0 از هر هشت نفر شاکی هستم ) که قرار بازداشت این دو نفر نیز اصدر می گردد ودرجلسه بعدی دادگاه متهمان اخیرالذکر(اسلام و رحمان ) اعتراف کرده اند که ( با بیل و اوشین مقتول را زدیم افتاد .)
وکیل اولیای دم اقرار دو متهم اخیر را تبانی برای رهانیدن قاتلین اصلی از مجازات توصیف و تقاضای تحقیق بیشتر از آنها و گواهان را نموده که اسلام ... مجددا" اعتارف صریح به زدن اوشین به صورت مقتول کرده و در توجیه کتمان قبلی خود بزه قتل را چنین گفته (چون پدرش بعد از دعوا تصادف کرد گفتم می گویند پدرش کشته ، خواستم به زندان نیفتم 0 بعد دیدم علی ... را به اتهام قتل گرفتند من هم رفتم حقیقت را گفتم 0) رحمان ... منکر شده است (برگ 320 ) و از بعضی از شهود نیز مجددا" تحقق (شده ) که اظهاراتشان فرق کرده است (برگ 306تا315) گرچه برخی دیگر شهود به همان اظهارات قبلی خود باقی مانده اند(برگ 372)0
سرانجام دادگاه بشرح دادنامه شماره : 24294/8/71 اعلام داشته آنچه مسلم است ضاربان اسلام و رحمان ... هستند که اولیای دم شکایتی ندارند و متهمان ردیف یکم و دوم (علی ...و رضا...) را ازبره قتل تبرئه نموده است که مورد اعتراض کتبی وکیل اولیای دم قرارگرفته و تقاضای نقض رای صادره را کرده است. دادگاه به عقیده خود باقی مانده و پرنده جهت بررسی به اعتراض به دیوان عالی کشورارسال وبه این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده دادنامه فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:
(بسمه تعالی 0 با توجه به محتویات پرونده اینکه اولیای دم ( پدر مقتول ) به گفته مقتول درحال حیاتش استدلال کرده اند که گفته است کار مرا علی ... و رضا00 ساختند بر فرض صحت آن و صدور چنین کلامی ازوی صراحت در قتل وایراد ضرب و نوع و آلت ضرب ندارد و همچنین شهودی که جریان را به چشم خود دیده و گواهی کرده اند که علی ... با اوشین به صورت یا سر مقتول زده ورضا... هم با پشت بیل یا چوب به او زده صرفنظر از اینکه در اظهاراتشان نوعی اضطراب و ناهماهنگی است و احیانا" بعضی از شهادت صریح خود عدول کرده از همه اینهاگذشته قرارمجرم (اقوی الادله ) است و از شهادت شهود و غیره مهمتر است (همان طوری که دادگاه محترم در دادنامه فوق الاشعارذکر نموده اند) اسلام در دوجلسه دادگاه صریحا" اعتراف به زدن مقتول با اوشین به صورتش کرده و قتل موصوف را به عهده گرفته و از مجموع اظهاراتش بویژه در برگ 320 صادق به نظر می رسد و احتمال توطئه و تبانی منتفی است. بنابراین تشخیص دادگاه محترم (مبنی بر اینکه ) شخص قاتل اسلام ...(است ) صحیح بوده النهایه اینکه دادگاه اعلام داشته اولیای دم ازضارب یا ضاربین اصلی (اسلام ...و رحمان ...به نظردادگاه ) شکایتی ندارند فلذا دادگاه هیچ گونه قراری و حکمی در مورد آنهاصادر ننموده صحیح به نظر نمی رسد، زیرا پدر مقتول در برگ 239 بعد از اعتراف اسلام ... به زدن وقتل بلافاصله اظهار داشته (من قاتل فرزندم را می خواهم و از هر هشت نفر شاکی هستم 0 باید فرزندم پیدا و مجازات شود) ومادر مقتول هم گفته همان را می گویم 0 بایدقاتل فرزندم پیدا و قصاص شود .) علی هذا دادنامه فوق الذکر نقض می گردد و پرونده در اجرای ماده 5 قانون تجدیدنظرجهت رسیدگی مجدد در شعبه همعرض عودت داده می شود .ضمنا" قابل ذکر است که برحسب ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو باید سایر متهمین (غیر از قاتل وقاتلین ) هم در دادگاهی محاکمه شوند که مجرم اصلی محاکمه می شود و تفکیک آنهاو احاله به دادگاه کیفری دوصحیح نیست.)

مرجع :
قانون مجازات اسلامی درآیینه آرا دیوان عالی کشور(قتل عمد)جلد2
تالیف یداله بازگیر ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

42
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1383
تاریخ تصویب :
1372/03/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :