جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 38911621
شماره دادنامه : 559
تاریخ رسیدگی : 29/10/1371
فرجامخواه : ...
فرجامخوانده : ...
فرجامخواسته : دادنامه شماره 19755/12/69 صادره از شعبه دوازده دادگاه کیفری یک
مرجع رسیدگی : شعبه 16 یدوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : پیرو گزارش و رای شماره 30392/7/70 این شعبه پاسگاه ژاندارمری ... به موجب گزارش مورخ 25/3/69 مامورین شهربانی ...شخصی را به نام قلی فرزند... به این پاسگاه آوردند و نامبدره اظهار داشته است : ( به علت اختلافاتی که باهمسرم داشتم وی را به باغ مادرم در...بردم و او راخفه کردم 0) به محل مورد نظر عزیمت شد و جسد زنی حدود25 ساله که آثار و علایم جای انگشتان دست روی گردن او مشهود بود و همچنین دستهایش کبود شده بود و از بینی او خون جاری شده بود ملاحظه گردید . آقای دادیار دادسرا ضمن دادن تعلیمات لازمه به مامورین ، شخصا" به باغ محل واقعه رفته و مشخصات جسد و محل را در صورتجلسه منعکس نموده است. با تحقیق از متهم به قتلی (قلی ) نامبرده اظهارداشته : (مقتول عیال دوم من است. از او دو بچه دارم به نام ... (پسر) دوساله و ...(دختر) سه ساله 0حدود 4 سال است که با او ازدواج کرده ام 0 او زن مطلقه ای بود . از زن اولم هم دو بچه یکی 7 ساله و دیگری 9 ساله دارم 0 زن اولم را طلاق داده ام 0(ایشان ) بچه های زن اولم را اذیت می کرد و ناسازگار بود . می خواستم او را طلاق بدهم فامیل نگذاشتند . مدتی قهر بود، رفته بود پهلوی مادر و خواهرش وپرونده طلاق در دادگاه مدنی خاص دارم 0 امروز صبح رفتم باغ برادرش به نام ... سراغ او را گرفتم که او را ببرم به باغ خفه کنم 0 بعد رفتم منزل مادرش آنها ناهار خورده بودند... زنم را بامادرش سوار موتور کردم بردم باغ (برادرش ) و بعد از مدتی آنها را بردم منزل و مادرزنم را پیاده کردم 0 زنم را بردم باغ مادرم و یک گرمک خریدم و به زنم گفتم برویم بگردیم 0 در باغ نشستیم مقداری از گرمک را خوردیم 0 همین طور او در حالی که طرف چپ من نشسته بودبا دو دست گلوی او را گرفتم و فشار دادم و او را امان ندادم که جیغ بزند یا داد وبیداد کند . وقتی او را خفته کردم سوار موتور شدم 0 موتور را بردم منزل مادرم و رفتم کلانتری خوردم را معرفی کردم که مرا با مامورین به پاسگاه آوردند .) متهم به قتل چه در تحقیقات ژاندارمری و چه در تحقیقات دادسرای ... صریحا" اقراربقه قتل عمدی همسرش با سبق تصمیم نموده است.
ابوین مقتول از متهم به قتل اعلام شکایت ودرخواست قصاص نموده اند پزشک قانونی با معاینه جسدمتوفاه ضمن شرح چگونگی علت فوت نهایتا" اظهارنظر نموده که علت فوت (مقتوله ) خفگی در اثر فشار جسم سخت دور گردن بوده است.
با تفهیم اتهام به متهم قرار مجرمیت قلی ... به اتهام قتل عمدی صادر شده که به موافقت دادسرارسیده وکیفرخواست مورخ 6/5/69 علیه متهم تنظیم و به استناد ماده 2 قانون حدود و قصاص درخواست مجازات متهم شده است. پرونده جهت رسیدگی به شعبه دوازده دادگاه کیفری ...1 ارجاع شده و دادگاه مرجوع الیه به انجام دادرسی به موجب رای شماره 755 19/12/69 بر اساس اقرار صریح متهم عندالحاکم فی محکمه به استناد مواد 1 و27و28و29(بند 1 ماده مذکور) 50 و51و52 قانون قصاص و حدود با تودیع سهم الدیه صغار مقتوله و پرداخت نصف دیه یک مرد مسلمان حکم بر قصاص نفس ...قلی ... صادر نموده است.
رای صادره ابلاغ شده محکوم علیه درخواست رسیدگی تجدیدنظرنموده و چون حاکم محکمه صادرکننده حکم به عقیده خود باقی بوده پرونده جهت رسیدگی تجدیدنظر به این شعبه ارجاع شده (است ) و در مقام رسیدگی تجدیدنظر این شعبه به موجب حکم شماره 392 30/7/70 با رد اعتراض معترض و تنفیذ دادنامه معترض عنه پرونده را جهت اقدام نموده است.
حسب محتویات پرونده محکوم علیه با خوردن داروی نظافت درزندان اقدام به خودکشی نموده که به بیمارستان اعزام و بهبودی حاصل نموده است. قلی به موجب لایحه مورخ 18/8/71 خود که از زندان ارسال داشته اعلام نموده چون مقتوله در فحشا غوطه وربوده اوراکشته است و برای با ردوم درخواست رسیدگی تجدیدنظر نموده و چون آقای حاکم به موجب نظریه مورخ 20/7/71 اعلام نموده که به عقیده خود باقی است ، مجددا" پرونده جهت رسیدگی تجدیدنظر به این شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه در ترایخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر رد اعتراض وارده مشاوره نموده چنین رای می دهند:
(بسمه تعالی 0 مستفاد از مجموع اوراق پرونده نظر به اینکه دادنامه معترض عنه یک بار مورد رسیدگی تجدید نظراین شعبه قرار گرفته و تجدیدنظرثانوی فاقد وجاهت قانونی است ، با رد درخواست تجدیدنظر محکوم علیه پرونده به مرجع رسیدگی کننده اعاده می شود . متذکر میشود در صورت وجود جهات موجهه محکوم علیه می تواندبه استناد ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو درخواست رسیدگی تجدیدنظرنماید .)
مرجع :
قانون مجازات اسلامی درآیینه آرا دیوان عالی کشور(قتل عمد)جلد2
تالیف یداله بازگیر ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
43
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
559
تاریخ تصویب :
1371/10/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :