جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 1711/3328
شماره دادنامه : 305/11
تاریخ رسیدگی : 29/4/70
تجدیدنظرخواه : علی
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 171476/11/69صادره از دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 11 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...
خلاصه جریان پرونده : دادسرای عمومی آقای علی ... رابه اتهام ادله جرم" href="/tags/27105/اخفای-ادله-جرم/" class="link">اخفای ادله جرم و اسدالله را به اتهام قتل عمدی قربان ... مورد تعقیب قرار داده و به موجب کیفرخواست صادره جرائم انتسابی را با مواد 1 و89 از قانون حدود و قصاص و تعزیرات و قانون حمل چاقو وانواع دیگر اسلحه سرد تطبیق و درخواست نموده که حکم مقتضی درباره آنان صادر شود .
طبق مندرجات اوراق پرونده قربان ... در جریان نزاع درگیری و مجروح شده و قبل از انتقال به بیمارستان به علت جراحت وارده فوت کرده است و دو نفر دیگر به اسامی اسدالله و علی حسب مندرجات گواهیهای پزشکی موجود در پرونده مصدوم شده اند . در گزارش معاینه جسد بریدگی به طول یک سانتیمتردر کنار چپ استخوان جناغ سینه در حدود دنده چهارم ، بریدگی به طول ده سانتیمتر بعد از اتوپسی به از اتوپسی به داخل قفسه صدری از محل اتصال مفصل دنده ای جناغی چهارم قید شده (است.) بریدگیها با چاقو بوجود آمده و آلت برنده به داخل قفسه صدری راه یافته و عروق بزرگ قلب (شریان آئورت قلب ) را بریده است. در گزارش مزبور علت مرگ بریدگی شریان آئورت قلبی و خونریزی شدید ناشی از آن قید گردیده (است.)
علی ... در تحقیقات مقدماتی ضمن اقرار به درگیری با قربان می گوید چند روز قبل از درگیری منتهی به مرگ قربان در خصوص ... دختر عموی قربان مشاجره لفظی بین آنان بوجود آمده و روز درگیری منجر به مرگ موقعی که قربان در حال مصدوم کردن وی بوده برادرش اسدالله رسیده و چون مجروح شده از صحنه درگیری خارج شده و خودش با استفاده از کاردی که به پشتش جراحت واردشده ضربه ای به قربان ... زده ، اما محل اصابت را نتوانسته است مشخص کند . اسدالله ارتکاب جرم را انکار نموده در این مرحله از رسیدگی و تحقیقات به علی به عنوان ادله جرم" href="/tags/27105/اخفای-ادله-جرم/" class="link">اخفای ادله جرم و به اسدالله (به عنوان ) قتل عمدی تفهیم اتهام شده است. اولیای دم عبارتند از رمضان ... و زهرا... (والدین مقتول )0
پدر مقتول می گوید موقعی به محل واقعه رسیده که جسد پسرش در حال انتقال به ... بوده و برادرش محمد... که در محل حضور داشته به وی گفته است که اسدالله فرزندش را با کارد مجروح و سپس فرار کرده است. زهرا...، مادر مقتول ، اسدالله ... را قاتل فرزندش معرفی و تقاضای مجازات کرده است.محمدضمن طرح شکایت علیه اسدالله اظهار می دارد . (بعد از افطار از خانه بیرون آمدم جلوی مسجد نشستم و برای گرفتن غذا به بازار رفتم 0 درحال رفتن دیدم اسدالله از پسر عمویم قربان جدا شد و در دستش کارد بود . وقتی که این صحنه را دیدم به طرف قربان رفتم تا ایشان رابغل کنم 0اسدالله با کاردی که در دست داشت دو ضربه از پشت به من وارد کرد و اسدالله فرار کرد .)
آقای جانشین بازپرس از محل معاینه و از مطلعین تحقیقات کرده و این اشخاص وقوع درگیری و فوت قربان را تایید (کرده اند) وبدون اینکه خود را ناظر جریان معرفی کنند گفته اند ک قاتل قربان ، اسدالله ... است و فرار وی را نیزتایید کرده اند . درخاتمه تحقیقات مقدماتی آقای جانشین بازپرس در مورد اسدالله به عنوان قتل عمدی و ایراد جرح عمدی با کارد به محمد و درباره علی به اتهام ادله جرم" href="/tags/27105/اخفای-ادله-جرم/" class="link">اخفای ادله جرم قرار مجرمیت صادر نموده و دادسرای عمومی ...نیزاسدالله را به اتهام قتل عمدی و علی (رابه اتهام ) اخفای ادله مورد تعقیب قرار داده درخواست مجازات کرده است.
دادگاه کیفری یک ... که رسیدگی پرونده را عهده دار شده متعاقب رسیدگی و انجام تحقیقاتی به این لحاظکه در کیفرخواست اسدالله به عنوان قاتل معرفی شده اما اولیای دم علی راقاتل فرزندشان معرفی کرده اند و کیفرخواست به این جهت ناقص است پرونده (را) جهت کیفر خواست نزد آقای جانشین بازپرس فرستاده (است )0 در تحقیقات بعدی اولیای دم صراحتا" گفته اند که قاتل فرزندشان علی است و درخواست قصاص کرده اند و می گویند از اسدالله شکایتی ندارند .
دادسرا کیفرخواست مجدد صادر و عی را هم به عنوان قاتل عمدی قربان معرفی (کرده است ) و در کیفرخواست متذکر می شود که حسب دستور دادگاه یفری یک ... به این نحو اقدام شده است. امادادگاه کیفری یک می گوید چنین مقصودی نداشته و پرونده را برای شناسائی قاتل اصلی به مرجع تحقیق ارسال گردیده (است )0 بالاخره بدون اینکه به طور کامل معلوم شود که از نظر دادسرا قاتل اسدالله (است ) یا علی (پرونده ) متعاقب مکاتبات فیمابین دادسرای ... و جانشین بازپرس در دادگاه کیفری یک ... مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفته است.در این مرحله از رسیدگی اولیای دم مجددا" علی را قاتل فرزندشان معرفی نموده و درخواست صدور حکم به قصاص نفس درباره وی کرده اند . علی به ارتکاب قتل اقرار (کرده ) اما اسدالله اتهام وارده را انکار نموده (است ) 0 دادگاه پس ازاستماع مدافعات متهمان ووکلای تسخیری آنان مجرمیت علی را از بابت قتل عمدی احراز و با استناد به مقررات قانون حدود و قصاص و در نظر گرفتن درخواست اولیای دم حکم به قصاص نفس (اعدام ) نامبرده صادر نموده و اسدالله را از اتهام قتل عمدی تبرئه کرده و پرونده را در مورد اتهام دیگراسدالله که ایراد ضرب و جرح عمدی است مفتوح اعلام داشته است. علی نسبت به حکم صادره اعتراض و درخواست تجدیدنظر نموده و پرونده پس ازملاحظه آقای قاضی صادرکننده حکم به دیوان عالی شکور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر نقض دادنامه شماره 271476/11/69 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد .
(بسمه تعالی 0 قطع نظر از اینکه تشخیص واستنباط دادگاه در خصوص مجرمیت علی بر قتل عمدی با اوضاع و احوال و واقعیات منعکس در پرونده مطابقت ندارد و به طور کامل قابل توجیه نیست از این حیث که اولا" اولیای در طرح دعوی قتل عمدی جازم نیستند و صدور حکم برائت اسدالله طبق کیفرخواست دادسرا فقط ادله جرم" href="/tags/27105/اخفای-ادله-جرم/" class="link">اخفای ادله جرم است و به حکایت مندرجات اوراق پرونده در خصوص قتل عمدی درباره وی مجرمیت و کیفرخواست صادر نگردیده و قانونا" قبل از مشخص شدن نظریه و درخواست دادسرا در مورد اتهامات نامبرده محاکمه و صدور حکم به قصاص نفس وجاهت قانونی ندارد . ثالثا" نسبت به اتهام اخفای ادله ، تصمیم مقتضی اتخاد نشده (و) اعتراض نتیجتا" وارد است. بنابراین دادنامه شماره 171476/11/69 نقض ورسیدگی مجدد به دادگاه کیفری یک نزدیکترین محل ارجاع می شود .)

مرجع :
قانون مجازات اسلامی درآیینه آرا دیوان عالی کشور(قتل عمد)جلد2
تالیف یداله بازگیر ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
42
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
305
تاریخ تصویب :
1370/04/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :