جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 267/20
تاریخ رسیدگی : 7/4/71
تجدیدنظرخواه : آقای آقابیک ...
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره ...صادره از شعبه 16دادگاه
کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 20 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : طبق مندرجات اوراق پرونده آقای (الف ) فرزند... و پسرش (ب ) به اتهام قتل عمدی رسول تحت تعقیب قرار گرفته اند و آقای جانشین بازپرس دادگاه صلح مستقل ... در تاریخ 15/4/62 قرار مجرمیت نامبردگان را صادر کرده است. دادستان عمومی ... تحقیقات انجام شده را ناقص تشخیص داده و باتعیین مواد نقص ،پرونده را جهت تکمیل تحقیقات و رفع نقایص اعاده داده (است.)
در تاریخ 27/5/1362 با اعلام رفع نقایص و پیرو قرار مورخه 15/4/62 پرونده از دادگاه صلح مستقل ... به دادسرای عمومی ... ارسال گردیده ، اما مجددا" برای رفع نقص به دادگاه ارسال شده ودر 23/6/62 با اعلام رفع نقص به دادسرا ارسال گردیده (است ) وباصدور کیفرخواست شماره 3872/7/1362 دادسرای عمومی ... از دادگاه کیفری یک محل مزبور درخواست نموده که با استناد به مقررات قانون حدود و قصاص درباره (الف ) از بابت قتل عمدی رسول و در مورد (ب ) (ازبابت ) معاونت در قتل مزبور تعیین کیفرنماید . دادگاه کیفری یک به موضوع رسیدگی کرده و پس از استماع مدافعات متهمان (ب ) را از اتهام قتل عمدی و معاونت درآن به علت فقددلیل تبرئه نموده و در مورد (الف ) از این جهت که اولیای دم تحت عنوان قتل عمدی از وی شکایت نکرده اند و اقاریر وی پذیرفته نشده برای دادگاه تکلیفی متصور نبوده ، نفیا" یا اثباتا" اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نشده است.
ریاست دادسرای عمومی ... به استاد مقررات ماده 284اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به حکم صادره اعتراض و درخواست اقدام قانونی کرده است. عمده اعتراض آقای دادستان ... این است که در مورد (الف ) با وجود دلایل موجود و منعکس در پرونده به مجرمیت وی در ارتکاب قتل عمدی حکم مقتضی صادر نشده و حکم برائت صادره در مورد (ب ) را بلااشکال و بجا اعلام کرده است. آقای قاضی صادر کننده حکم ، ایرادات را موثر تشخیص نداده و پرونده پس از ارسال به دادسرای دیوان عالی کشور و تایید نظریه ریاست دادسرای ... جهت رسیدگی به شعبه بیستم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است. شعبه بیستم پس از بررسی اوراق پرونده دادنامه معترض عنه رااز جهات عدم رعایت ترتیبات رسیدگی نقض و رسیدگی مجدد را به دادگاه کیفری یک دیگری ارجاع نموده (است.) شعبه 18 دادگاه کیفری یک ... حسب ارجاع به موضوع رسیدگی کرده و پس از طرح درخواست اولیای دم و استماع مدافعات متهم در مورد (الف ) نظریه استنباطی خود را مبنی برمستوجب قصاص بودن جهت تنفیذ به دیوان عالی کشور ارسال و در خصوص (ب ) حکم برائت صادر کرده است.
پرونده این بار نیز به شعبه بیستم دیوان عالی کشورارجاع کشور ارجاع گردیده و به این جهت که پس از ادعای نخستین اولیای دم در مورد اینکه قاتل رسول ، (ب ) است دعوی و ادعای بعدی آنان دائر بر اینکه قاتل نامبرده (الف ) است و نه (ب ) قابل استماع نیست پرونده را بدون تنفیذ اعاده داده است. متعاقبا" شعبه 27 دادگاه کیفری یک نیز حسب ارجاع به موضوع رسیدگی کرده (است.) این شعبه مدتی رسیدگی پرونده را به این جهت که پاسخ استفاء واصل نگردیده به تاخیر انداخته و پس از اینکه اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی نظریه مشورتی در خصوص مورد ابراز و اعلام نموده که درصورت وجود دلیل در اثبات ادعای ثانوی مرجع کیفری نسبت به تعقیب متهم اقدام مقتضی انجام می دهد جریان دادرسی ادامه پیدا کرده است.
شعبه 27 دادگاه کیفری یک ... پس از وصول نظریه مشورتی اداره حقوقی به این استدلال که محل وقوع جرم در حوزه قضائی ... است و اخیرا" در محل مزبور دادگاه کیفری یک تاسیس گردیده به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک ... قرار عدم صلاحیت صادر نموده (است.) دادگاه کیفری یک ... پس از رسیدگی لازم و استماع مدافعات متهم با احراز مجرمیت (الف ) از نظر ارتکاب قتل عمدی با اشاره واستناد به مقررات بند ب ماده 2 و مواد 5 و15 قانون حدود و قصاص نامبرده را مستوجب قصاص نفس تشخیص و به قصاص نفس محکوم کرده است.(ب ) را نیز با اشاره به اینکه دو بار از اتهام انتسابی برائت حاصل نموده به علت فقد دلیل و عدم حصول علم و رعایت اصل برائت تبرئه نموده (است.)
(الف ) نسبت به حکم صادره اعتراض (کرده ) ودرخواست تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال (شده ) و به شعبه بیستم ارجاع گردیده است. شعبه بیستم دیوان عالی کشور از این بابت که اولیای دم کبیر بدوا" از (الف ) و (ب ) هر دو شکایت کرده اند و بعدا" (ب ) را قاتل دانسته اند و عده ای از اولیای دم گفته اند که از (الف ) شکایتی ندارند و اولیای دم کبیر دیگرنیزبه عنوان معاونت در قتل (و نه مباشرت ) از (الف ) شاکی می باشند... صدور حکم به قصاص نفس در مورد(الف ) به استناد قسامه ای که بعضی از اولیای دم قبلا" دیگری را قاتل معرفی کرده اند موجه نیست و از این لحاظ که مبلغ دیه ای که به عنوان غبطه صغار در نظر گرفته شده درحکم قید نگردیده (است ) حکم تجدیدنظرخواسته را نقض و رسیدگی را به دادگاه دیگری ارجاع نموده (است.)
شعبه 18 دادگاه کیفری یک حسب ارجاع رسیدگی کرده و نهایتا" به جای اتخاذ تصمیم یک ماهیت قضیه با اعلام اینکه دادگاه کیفری یک ... صالح به رسیدگی است پرونده را به دادگاه مزبور ارسال داشته و دادگاه کیفری یک 00بااعلام اینکه قبلا"دادنامه شماره 281081/13699 را صادر کرده و شعبه بیستم دیوان عالی کشور آن را نقض و رسیدگی مجدد را به دادگاه دیگری ارجاع نموده و به علت نبودن شعب متعدد در...پرونده به محاکم کیفری یک ... ارسال و ارجاع گردیده (است.)
شعبه 18 دادگاه کیفری یک ... در تاریخ 3/5/70 اعلام داشته که رسیدگی و تعیین تکلیف در پرونده دشوار است و دستور تعیین وقت نیز صادر کرده و بالاخره قبل از رسیدگی ضمن تجزیه و تحلیل جهات مختلف پرونده رسیدگی به وسیله شعبه دیگری از محاکم کیفری یک را مناسب تشخیص داده و از ریاست کل دادگستری درخواست ارجاع پرونده را به شعبه دیگری کرده (است ) و پرونده جهت رسیدگی به شعبه 16 دادگاه کیفری یک ... ارجاع شده است. شعبه شانزدهم دادگاه کیفری یک ... بدوا" در تاریخ 20/8/70 دادگاه را فقط با حضور (الف ) متهم و عثمان (احد از اولیای دم ) تشکیل داده و در این مرحله از رسیدگی عثمان (پدرمقتول )اصالتا" وبه ولایت صغارمقتول علیه (الف ) شکایت و درخواست صدور حکم به قصاص نموده (است.) متهم ارتکاب جرم انتسابی را انکار نموده و آقای ... وکیل متهم که حضورش قبلا" در صورتجلسه قید نشده وبشرح منعکس درصورتجلسات دادرسی از اتهام وارده به موکلش دفاع کرده است.
سپس در تاریخ 13/12/70 که حدود پنج ماه باتاریخ تشکیل دادگاه فاصله زمانی دارد پدر و مادر مقتول و همسر وی و فرزندانش به اسامی ... اصالتا" و قیموتا" با طرح شکایت علیه (الف ) درخواست صدور حکم به قصاص نفس کرده اند و شعبه 16 دادگاه کیفری یک ... با احراز مجرمیت و صدور دادنامه و مستندا" به مواد205 و بند ماده 206و219 قانون حدود و قصاص حکم به قصاص درباره (الف ) صادر نموده (است.) محکوم علیه نسبت به حکم صادره اعتراض (کرده است ) و درخواست تجدیدنظر دارد و پرونده به این شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر... شماره نموده چنین رای می دهند:
( بسمه تعالی 0 نظر به اینکه بدون رعایت ترتیبات رسیدگی به اصدار حکم مبادرت شده و در مورداولیای دم صغیر نیز تعیین تکلیف و اتخادتصمیم نگردیده ، اعتراض نتیجتا" وارد است بنابراین حکم تجدیدنظرخواسته نقض و رسیدگی مجددا" به دادگاه دیگری از محاکم کیفری یک ...ارجاع می شود .)

مرجع :
قانون مجازات اسلامی درآیینه آرا دیوان عالی کشور(قتل عمد)جلد2
تالیف یداله بازگیر ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
42
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
267
تاریخ تصویب :
1371/04/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :