جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 1912/3306
شماره دادنامه : 148/12
تاریخ رسیدگی : 19/3/70
فرجامخواه : محکوم علیه
مرجع رسیدگی : شعبه 12 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده ": حسب محتویات پرونده دادسرای عمومی ... به اتهام آقای (الف ) فرزند... 30 ساله به ارتکاب یک فقره قتل عمدی مرحوم (ب ) رسیدگی کرده و با توجه به شکایت اولیای دم و گزارشات مربوطه و صورتجلسه معاینه جسد و اقرار و اعتراف صریح متهم و کشف آلت قتاله و سایر قرائن پرونده اتهام انتسابی به متهم را محرز دانسته و به استناد ماده یک قانون حدود و قصاص درخواست تعیین کیفر برای متهم نموده است.
پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه کیفری یک ... ارجاع شده (است.) دادگاه مرقوم پس از رسیدگی توجها" به شکایت اولیای دم و گواهیهای پزشکی و صورتجلسه معاینه جسد و اقاریر متهم در پاسگاه و نزدآقای بازپرس و وجود زخم در بدن متهم که ناشی از درگیری با مقتول و ضربه بر وی بوده است و وجود اختلاف بین مقتول و متهم انتسابی به متهم را محرز دانسته و به استناد موادیک و دو قانون حدود و قصاص با رعایت ماده 15 همان قانون حکم به قصاص نفس متهم صادر و اعلام داشته است.لازم به توضیح است که اولیای دم بدوا"از (ق ) و فرزندش (م ) شکایت کرده بودند که قاتل فرزند آنها این دو نفر که متواری می باشند هستند و علت قتل را هم چرانیدن مزرعه شبدر به وسیله گوسفندان ذکر کرده بودند .
در تاریخ 10/7/69 از آقای (الف ) تحقیق شده و نامبرده اظهار داشته است : (ساعت 8 شب 40 راس بزغاله متعلق به خود را با هفت راس گوسفند متعلق به (ق ) در منزل (ق ) بردم و برگشتم ورفتم 0 حدود ساعت 5/4 شب مراجعه کردم وبه اتفاق (ق ) گوسفندهارابردم و داخل مزرعه شبدر مقتول به نام (ب ) نمودم و شخص (ب ) داخل مزرعه شبدر مشغول آبیاری بود و بیلی هم در دستش بود .(ق ) یک چاقو به (ب ) زد و مقتول یک بیل به (ق ) زد . من چاقو را از دست (ق ) گرفتم گفتم خدا را خوش نمی آید چرا این شخص رامی کشی 0 (ق ) به من گفت شما گوسنفدان را ببر0 من پدرم رادنبال گوسفندان فرستادم و خودم رفتم خانه خوابیدم 0)
در تاریخ دهم مهرماه شصت و نه (ق ) در پاسگاه حاضر شده و به مسئولین پاسگاه گفته است شخصی به نام (الف ) فرزند... تعداد46 راس بزغاله ساعت 5/8 شب به حیاط وی آورده و شب بزغاله هادرحیاط بوده اند . ساعت 5/3 بعد از نیمه شب بزغاله ها را از حیاط خارج کرده به داخل شبدر مقتول رها کرده (است.) او درآن ساعت درصف نانوائی بوده 0 ساعت 5/5 صبح مادر (الف ) به منزل آنهاآمده ودرراکوبیده و پس از بازکردن درب دیده است مادر (الف ) است و او گفته است که (الف ) با مردی چاق دعوا کرده و از او خواسته است اگر کسی به منزل آنها مراجعه کرد بگوید که (الف ) را ندیده وشب درمنزل نبوده است و او نیز ار ترس تا بحال حقیقت را نگفته است.
پزشک قانونی به شرح گزارش معاینه حسد که به تاریخ 10/7/69 تنظیم شده علت مرگ ... (متقول ) فرزند... 27 ساله را بریدگیهای عمیق در ناحیه گردن و پارگی عروق اصلی گردن و قطع شریان و قطع کامل ورید و (قسمت ) چپ گردن و خونریزی ناشی از آن اعلام و آلت جرح را نیز جسم برنده اعلام داشته است. پاسگاه ژاندارمری به شرح گزارش مورخ 11/7/69 آثار خون را روی گیاهان مشاهده و ردپای گوسفندان را نیز منعکس و یک عدد چاقو دسته مشکی نیز درمحل وقوع قتل پیدا کرده است. در تاریخ 11/7/69 ساعت 22 (الف ) به مسئول پاسگاه گفته است که حاضر است حقیقت را بگوید و جریان ارتکاب قتل عمدی ... را چنین توضیح داده است : ساعت 5/4 چهل راس بزغاله و هفت راس گوسفند را که با شخص (ق ) شریک بوده ازآغل بیرون آورده و سر راه داخل مزرعه شبدر... (مقتول ) کرده است. بعد از گذشت ده دقیقه صاحب شبدر... (متقول ) با بیل رسیده وبه اوگفته (دالک خیز...) یعنی (مادر... چرا داخل شبدر گوسفند آوردی ) و چهار بیل ودو سیلی به او زده که آثار بیل هم اکنون در روی (لمه ) شکم اومشهود است. ( سپس چنین ادامه داده است : (من ) نیز دست داخل شلوار جافی (کردم ) و چاقوی دسته مشکی را بیرون آوردم و با چاقوبه سمت چپ گردن او زدم 0 افتاد روی زمین و از زمین بلند شد و بیست قدم رفت متوجه نشدم و چاقوی مزبور هم در آنجا افتاد و گوسفندان را به حیاط منطلم بردم 0 پدرم آنها را داخل جارجهت چراندان برد و مادرم را در جریان گذاشتم که با پسر... دعوا کرده ام 0)
در تاریخ 12/7/69 متهم به قتل در حضور آقای بازپرس اقرار نموده است که مقتول را با چاقو مجروح کرده و یک ضربه به روی پستان و یک ضربه به زیر گردن مقتول زده و (م ) نیز برروی زمین افتاده و دو ضربه به مقتول زده است و قصد قتل مقتول را نداشته است.(م ) در مواجهه حضوری اظهارات متهم به قتل راتکذیب نموده است.
در تاریخ 14/7/69 (الف ) (متهم به قتل ) با تکرارمطالب سابق در بردن گوسفندان به داخل مزرعه شبدر مقتول گفته است که مقتول با بیل او را زده است. آقای بازپرس آثار ضربه ... را ملاحظه و منعکس کرده (است.) متهم گفته است (م ) به او گفته چاقو را به من بده و او هم از داخل جیب چاقو را در آورده و به او داده است.چاقو ضامن دار و دسته مشکی بوده 0 در حالی که او با...(مقتول ) گلاویز و درگیربوده (است ) (م ) با چاقو یک ضربه به گردن (ب )زد ه است که (ب ) او را رها کرده است.
مجددا" در تاریخ 20/9/69 آقای بازپرس از متهم به قتل تحقیق کرده و او گفته است که (م ) مطلقا" همراه وی نبوده و او با چاقوئی که کشف شده مقتول را مجروح کرده است. آقای ... وکیل در لایحه دفاعیه خود موضوع دفاع مشروع و عدم قصد و نیت به قتل را مطرح (کرده ) و مدعی شده است که قتل به وقوع پیوسته به کیفیت یاد شده از مصادیق قتل شبه عمد (غیرعمد) می باشد . متهم دردادگاه اتهام قتل عمدی را تکذیب و اظهار داشته است که (ق ) مقتول را کشته و او چاقو را از دست (ق ) گرفته و پرت کرده است. از متهم سوال شده زخمی که در ران او وجود دارد به چه نحو ایجاد شده ، گفته است داخل چاله افتاده و زخمی شده است. از متم سوال شده چرا اقرار به ارتکاب قتل عمدی کرده است. پاسخ داده است که (ق )به او گفته است که قتل را به عهد بگیرد و او پول داده رضایت خواهد گرفت.
در دادگاه متهم منکر ارتکاب قتل شده و اقاریر انجام یافته را در اثر فشار و اجبار و تهدید بیان داشته است. پس از ابلاغ حکم محکوم علیه به رای صادره اعتراض کرده است که مشروح لایحه اعتراض به هنگام شور قرائت خواهد شد . در تاریخ 4/12/69 دادگاه به اعتراض محکوم علیه رسیدگی کرده و آن را وارد ندانسته و پرونده رابابقاء در حکم جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی محکوم علیه به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در ترایخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیزو اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر رای شایسته دادنامه شماره ... فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند .
(بسمه تعالی 0 با عنایت به مندرجات اوراق پرونده محکوم علیه آقای ... ایراد و اعتراض موثری که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته راایجاب نماید به عمل نیاورده است. دادنامه تجدیدنظر خواسته توجها" به دلایل پرونده وفق موازین قانونی صادر شده به لحاظ فقد اشکال مهم موجب نقض ، دادنامه تجدیدنظر خواسته ابرام می گردد . )

مرجع :
قانون مجازات اسلامی درآیینه آرا دیوان عالی کشور(قتل عمد)جلد2
تالیف یداله بازگیر ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
42
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
148
تاریخ تصویب :
1370/03/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :