جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 811/3190
شماره دادنامه : 831/11
تاریخ رسیدگی : 27/11/69
فرجامخواه : ...
فرجامخوانده : اولیای دم
فرجامخواسته : دادنامه شماره 884 19/7/69 صادره از شعبه 13 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 11 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : طبق مندرجات اوراق پرونده (الف )به اتهام ایراد ضرب عمدی منتهی به فوت (پ ) مورد تعقیب قرار گرفته است. گزارش ژاندارمری ... و صورتجلسه تنظیمی به وسیله مامورین به این خلاصه است : ( روز11/12/65 در15 کیلومتری غرب پاسگاه جهت رسیدگی به موضوع نزاع طوایف ... وارد و با بررسی که به عمل آمده معلوم شد نزاع لفظی بوده و در همان موقع (ش ) (ازاقوام (الف )) و مقتول مشاجره لفظی داشته اند . چندنفر از خانواده (الف )به (ب ) حمله ور شده اند (الف ) با چوب بلوط به سر آقای (ب ) کوبیده (ب ) در جا افتاده و بیهوش شده است و (شخص (الف )) ضارب اصلی است و در نزاع شخص دیگری دخالت نداشته است.)
پزشک از جسد(ب ) معاینه بعمل آورده و علت مرگ را خونریزی زیاد از سرو خونریزی مغزی اعلام و جواز دفتن صادر کرده است.
(سه نفر) فرزندان و ...همسرمقتول درجریان تحقیقات اظهارداشته اند که در موقع نزاع و درگیری (ب ) و(الف ) حضور داشته اندومشاهده کرده اند که (الف ) با چوب به سر (ب ) کوبیده و او را از پای در آورده است و متعقب ضربه وارده بیهوش (شده ) و بعد از مدت کمی فوت کرده است. (غ ) که به عنوان گواه از وی تحقیق شده به نقل از مقتول ، (الف ) را ضارب معرفی کرده و... (پنج نفر) شهود دیگر می گویند که خودشان مصدوم شدن (ب ) به وسیله (الف ) را شخصا" مشاهده نموده اند .
متهم در تحقیقات اولیه چنین می گوید:( روز10/11/65 تقریبا" حدود ساعت 12 ظهر زن برادرم به نام ... به من که در خانه نشسته بودم گفت دوباره توی کوچه صدا می آید . من هم از خانه بیرون رفتم و از مردم پرسیدم چه خبراست.گفتند خانواده (ب ) با بچه هایش قصد کشتن (ش ) ردا داشته اند و عده ای از اهالی به عنوان میانجی به حیاط وی رفتیم که در حیاط وی مردم جمع بودند یک مرتبه از طرف (ب ) و فرزندانش با اقوام او که نزدیک به چهارده نفر بودند به مردم حمله شد و من هم یک چوب هیزم از حیاط وی برداشتم که هم من چوبی به بدن وی انداختم و با وساطت اهالی از هم جدا شدیم ... ) اما بعدا" در کلیه مراحل منکر شده است.
اولیای دم با طرح شکایت علیه (الف ) به عنوان قتل عمدی درخواست رسیدگی و صدور حکم به قصاص نفس کرده اند . درخاتمه تحقیقات مقدماتی آقای بازپرس شعبه چهارم دادسرای عمومی ...برمبنای گواهی پزشک ، اظهارات متهم در ژاندامری و بازپرسی و اظهارات شهود و اظهارات و درخواست اولیای دم مجرمیت (الف ) در مورد قتل عمدی (ب ) احراز و به صدور قرار مجرمیت مبادرت نموده است. البته درباره اشخاص دیگری هم قرار مجرمیت به عناوین دیگر صادرشده که خارج از موضوع تجدیدنظرخواهی و بررسی می باشد .
پس از صدور قرار مجرمیت و رفع نواقصی که در پرونده منعکس است دادسرای عمومی ... با قرار مجرمیت بازپرس موافقت و با صدورکیفر خواست شماره 17224/2/67 در مورد قتل (ب ) موضوع را با ماده 1 قانون حدود و قصاص و بند ب ماده 2 قانون مزبور تطبیق و درخواست صدور حکم مقتضی از دادگاه نموده است.
شعبه 13 دادگاه کیفری یک ... به موضوع رسیدگی کرده (است.) در این مرحله از رسیدگی اولیای دم اظهارات و درخواست قبلی خود را تکرار و تایید نموده اند 0 آقای ... به وکالت از متهم ( وکیل تعیین شده از طرف متهم ) و آقای ... به وکالت تسخیری و آقای ... به وکالت از اولای دم مداخله کرده اند . متهم بعدا" به موجب وکالت نامه به آقای ... وکالت داده است.
شعبه 13 دادگاه کیفری یک ... پس از استماع شکایت و درخواست اولیای دم و وکیل آنان و مدافعات متهم و وکلای وی و تحقیق ازشهود و اعلام ختم رسیدگی و با استناد به گزارش مامورین و شهادت شهود و اقرار صریح متهم مبنی بر حضور درمیان متنازعین مجرمیت (الف ) را در خصوص قتل عمدی (ب ) مسلم تشخیص داده وباتوجه به درخواست اولیای دم و بند ب ماده 2 قانون حدود و قصاص با قید تامین و تادیه سهم اولیای دم صغیر از دیه حکم به قصاص نفس صادرکرده است. محکوم علیه ووکلای وی نسبت حکم صادره اعتراض و درخواست تجدیدنظر کرده اند . قاضی صادرکننده حکم پس از اعلام فاقد ایراد بودن حکم ، پرونده را جهت رسیدگی به درخواست به دیوان عالی کشورارسال داشته که به ا ین شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر... دادنامه شماره 884 19/7/69 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند .
(بسمه تعالی 0 نظر به اینکه اعتراض قابل توجه و موثری مطرح نشده و با توجه به محتویات پرونده از جهت احراز مجرمیت و رعایت ترتیبات و قواعد ... رسیدگی و تطبیق موضوع با مقررات قانون ایرادی مشهود نیست ، اعتراض مردود اعلام و دادنامه شماره 19884/7/69 که صحیحا" صادر شده با قید اینکه استیفای قصاص و اجرای حکم منوط به تادیه سهم اولیای دم صغیر ازدیه می باشد،

مرجع :
قانون مجازات اسلامی درآیینه آرا دیوان عالی کشور(قتل عمد)جلد2
تالیف یداله بازگیر ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
42
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
831
تاریخ تصویب :
1369/11/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :