جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 72/79/17

رای شعبه 17 دیوان عالی کشور
دراین پرونده خواسته مطالبه وجه یک فقره چک می باشد.دادگاه پس از تشکیل جلسه دادرسی چنین رای می دهد:
"...نظربه اینکه تاریخ سررسیدملک مستنددعوی 14/3/1371می باشدو خواهان درتاریخ 6/11/1370وقبل ازحلول تاریخ سررسیداقدام به تقدیم دادخواست نموده است لذانامبرده درتاریخ تقدیم دادخواست استحقاق مطالبه وجه چک مزبوررانداشته است ودادگاه به این لحاظ دعوی مطروحه را قابل پذیرش ورسیدگی ندانسته وقرارعدم استماع دعوی آن راصادرواعلام می دارد."
نظرشعبه دیوان درنقض رای دادگاه :
"اعتراض تجدیدنظرخواه مالاوارداست ،زیراعلاوه براینکه چک استنادی مدت داشته وفاقدوصف چک می باشداصولاباتوجه به اینکه طبق حکایت پرونده درتاریخ رسیدگی دادگاه (10/5/1371)مدت مقیددرسندمدرکیه منقضی بوده است ،لذااشکال قانونی دررسیدگی ماهوی وجودنداشته است وبنابه مراتب دادنامه مورددرخواست تجدیدنظررانقض وپرونده راجهت رسیدگی ماهوی به شعبه هفده دادگاه حقوقی یک ...ارسال می دارد."(72/79/17)

مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یداله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 199-200

42
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
79
تاریخ تصویب :
1371/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :