جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 72/82/13

رای شعبه 13 دیوان عالی کشور
"اعتراضات ...واردبه نظرمی رسد،زیرانظربه اینکه خوانده به لحاظ ارتکاب ایرادصدمه غیرعمدی درنتیجه رانندگی منجربه شکستگی پای راست خواهان طبق محتویات پرونده کیفری تحت تعقیب قرارگرفته که پس ازصدور کیفرخواست به موجب دادنامه ...دادگاه کیفری ...به پرداخت دیه وحبس تعزیری محکوم گردیده وحکم صادردرباره اش اجراشده وپرداخت دیه درحقیقت هماناضرروزیان ...ناشی ازجرم بوده وخواهان مطالبه خساراتی رانموده که درایام عدم توانائی ناشی ازتصادف وصدمه وارده بیکاربوده ودرحقیقت ادعای عدم النفع می باشدکه باصدورحکم به پرداخت دیه وجه قانونی ندارد،بنا به مراتب صدورحکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ...ریال درحق خواهان مشتمل براشکال قانونی است ،به استنادبندب ماده 6قانون تعیین موارد تجدیدنظراحکام دادگاههاونحوه رسیدگی آنهادادنامه تجدیدنظرخواسته نقض ورسیدگی مجددبه شعبه دیگرحقوقی یک ...محول می گردد."(72/82/13)

42
* سابقه *
دراین پرونده خواسته مطالبه خسارات ناشی ازتصادف وضرروزیان ناشی ازسلب قدرت کارکردن می باشد.خواهان توضیح می دهدکه دراثربی احتیاطی در رانندگی بااینجانب تصادف کرده منجربه شکستن استخوانهای ساق پای راست اینجانب شده که درنتیجه 20درصدنقص عضوبرایم بوجودآمده .دادگاه کیفری پس ازبررسی لازم برایم دیه تعیین کرده که جمعابه مبلغ 19927ریال به این جانب پرداخت شده .باتوجه به اینکه شغلم گچکاری بوده وباسابقه 20ساله روزانه حداقل 700ریال دریافت می کردم که 16ماه می باشدکه نتوانستم کار کنم وازاین بابت مبلغ 336...0ریال بابت هزینه معالجه ودرمان مبلغ 779922ریال خرج باتوجه به قانونی مسئولیت مدنی وقاعده لاضررفعلاحداقل خود رامستحق دریافت مبلغ 3479922ریال می دانم ودرصورت لزوم نظرکارشناس نیزجلب شودوعلاوه برمراتب فوق برای خارج کردن میله های موجوددرپاهایم مخارج زیادی لازم است که بعدااقدام خواهدشد.دادگاه برای 8/12/68تعیین وقت کرده وبرای این جلسه طرفین حاضرشدندوپس ازاستماع توضیحات خواهان باتکرارمطالب مندرج دردادخواست اضافه کرده حدودهفتادهزارتومان از طریق اجرای احکام دریافت کرده وبیش ازخواسته وی خسارت واردشده .خوانده دفاع کرده بابت این تصادف به دیه محکوم شده ومدتی زندانی کشیده ،شغل خواهان دستفروش است وگچکارنیست وتقاضای محکومیت خواهان راخواسته دادگاه خلاصه محتویات کیفری رامنعکس کرده ودادگاه برای احرازاینکه شغل خواهان چه بوده قراراستماع شهادت شهودراصادرکرده وبرای جلسه 12/3/69 خواهان دونفرشاهدمعرفی کرده ،شهودشهادت دادندکه شغل خواهان گچکاری بوده وخوانده دفاع کرده آنچه که قانونابایستی پرداخت کندمحکوم شده و پرداخته ،دعوی موجه نیست .آقای مشاوردادگاه نظرداده باتوجه به اینکه خوانده به دیه محکوم شده هرچندخسارت خواهان بیش ازدیه تعیین شده باشد دیگرحقی برای وی باقی نیست .نظربه رددعوی خواهان دارد.دادگاه کسب نظر اداره حقوقی وزارت دادگستری راضروری دانسته ،اداره حقوقی طی نامه شماره 1970مورخ 9/4/69پاسخ داده باتوجه به ماده یک قانون دیات وحدت رویه شماره 10سال 1362-ابرازمصادیق ضرروزیان واخص ازآن است ولی هرگاه ضرروزیان موردمطالبه مربوط به نفس یاعضونباشدبلکه راجع به خسارات مادی ومعنوی باشدمطالبه آن طبق مواد9و12به بعدقانون آیین دادرسی کیفری بلااشکال است .دادگاه درتاریخ 17/8/69باتوجه به نظراداره حقوقی ازجهت تعیین میزان خسارت مدت 16ماه بیکاری خواهان ازتاریخ 13/10/65تاتاریخ 13//1/67قرارارجاع امربه کارشناس صادرکرده ،آقای کارشناس بااحتساب روزهای تعطیلی وکسرروزهای بیکاری اعلام داشته خواهان دراین مدت 16ماه می توانسته ده ماه کارکندومزاوازقرارروزی ششهزارریال برای مدت 180روز یک میلیون وهشتصدهزارریال برآوردنموده ودراین خلال مشاوردادگاه تغییر کرده ،مشاوری که دردادگاه حضورداشته نظریه محکومیت خواهان به میزان نظرکارشناس اعلام کرده ،دادگاه پس ازکسب نظرمشاورختم رسیدگی رااعلام ، خلاصتابه این استدلال که اولاخواسته خواهان درخصوص مطالبه هزینه های درمان به عنوان مازادبردیه مقرره به جهت عدم انطباق بامقررات شرعی موجه نبوده ردمی گردد.ثانیادرمورددیگرخواسته خواهان مبنی برمطالبه ضرروزیان ناشی ازسلب قدرت کاربه علت صدمه وارده ...دستمزدخواهان راازتاریخ ... لغایت ...راباتوجه به ایام قابل کاردرسال ازلحاظ شرایط جوی ودیگر شرایط کارموکول به کسب نظرکارشناس نموده کارشناس منتخب بابررسی امرقدرمتیقن زمان قابل اشتغال درفواصل ایام فوق الذکررابامنظورکردن کلیه شرایط ده ماه مزدکاری خودراروزانه شش هزارریال اعلام کرده است که به علت عدم اعتراض به نظریه متعاقبابراساس آن رای صادرکرده است .

مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یداله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 244-246

42
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
82
تاریخ تصویب :
1371/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :