جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی :2/9/71 شماره دادنامه : 518/2 فرجامخواه متهم آقای (الف ) فرزند ... فرجامخواسته دادنامه شماره 247/42 10/3/71 صادره از شعبه 27 دادگاه کیفری یک ... مرجع رسیدگی شعبه دوم دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان ... رئیس و ... عضومعاون

خلاصه جریان پرونده :
بنا به حکایت محتویات پرونده وکیفرخواست مورخ 3/9/69 دادسرای عمومی ... آقای (الف ) فرزند ... 44 ساله به اتهام اختلاس و برداشت غیرقانونی از اموال دولتی تحت تعقیب قرار گرفته و توجها" به گزارش اداره حراست راه آهن و گزارش اداره اطلاعات و اظهارات متهم ، بزه انتسابی را محرز اعلام و طبق ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و ... رسیدگی و صدور حکم شده است.اظهارات واقاریر متهم در تحقیقات اداره اطلاعات منعکس است و در گزارش دفتر حراست آپده است که متهم ازسال 1359 به سمت مسئول واحد برق واگن راه آهن آذربایجان منصوب و در رابطه با ماموریت و حمل بار،اضافه کیلو متراژ می نوشته و خودش وجه آن را دریافت می داشته و یا اجناس را از محدوده خارج و به نفع خود بارگیری و برداشت و اعلام مبلغ 660/444/38 ریال اختلاس وسیله متهم شده است. و متهم در تحقیقات اداره اطلاعات به اقلام زیر اقرار دارد1 فروش تعداد 40 ترانس مهتابی 20 وات 52 عدد کلید اتوماتیک 150 آمپر3 تعدادی ترانس 20 وات 4 نوشتن اضافه کیلومتراژ از سال 66تا68به مبلغ 748450ریال و کل سوءاستفاده از وسایل برقی 210/616/37 ریال 5 مقادیر قابل توجهی لوازم سیم کشی 6 مقادیری رنگ که بعضا" وسیله افراد تحت سرپرستی وی برده شده . او در بازجوئی دادسرا باپذیرش سوءاستفاده متذکر شده که تعداد80 ترانس 20وات 5عدد کلید اتوماتیک برده است و در کیلومترها اضافه نوشته است و کلید روغنی را می گوید مربوط به من نیست و گزارش راه آهن را پذیرفته است و نیز اقاریر خود را در اداره اطلاعات پذیرفته و شعبه 27 دادگاه کیفری یک ... باجری تشریفات قانونی به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 347/1042/3/71باذکر دلایل اثباتی بزه ارتکابی را احراز نموده است. متهم مدعی است که اکثر برداشت های غیر قانونی خود را جبران کرده است و اینکه در گزارش نهائی واحد مربوطه آپده است که به کلیه ایواب جمعی اموال تحویلی آقای (الف ) رسیدگی شد فقط یک دستگاه ترانس دو کیلوواتی و دویست و بیست ولت کسری دارند که مراتب عینا به اداره کل مخازن و اموال منعکس گردید و هیچگونه بدهی اموال دیگری نداردونهایتا" با رعایت وضع خاص متهم و استیصال متهم ، وی را به استناد ماده 5 قانون تشدید. .. و تبصره 1 ذیل آن به تحمل دو سال حبس تعزیری و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد اموال باقی مانده و جزای نقدی به صندوق دولت معدل دو برابر قیمت مال اختلاس شده محکوم کرده و حکم به رد مازاد خواست صادر کرده است. متهم پس از ابلاغ دادنامه طی لایحه ای که هنگام شور قرائتخواهد شد نسبت به آن اعتراض وتجدید نظرخواهی نموده که دادگاه نپذیرفته و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است و پس از آن از سوی اداره حقوقی راه آهن نیز اعتراض واصل شده که ملاحظه خواهدشد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته قانونی دادنامه شماره 247/1042/3/71 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:

رای
هر چند در اصل اختلاس تردیدی وجود ندارد لیکن از طرفی اهم بزه انتسابی در سالهای قبل از لازم الاجزا شدن قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و ... واقع شده است و از طرف دیگر متهم تا قبل از صدور کیفرخواست و حکم سعی کرده است که ضررهای انتسابی را جبران کند و در این قسمت نیز اهم آنها جبران شده است مضافا" اینکه تبصره 3 ماده مورد استناد رعایت نشده است و دیگر اینکه همانگونه که در لایحه اعتراضیه تجدیدنظر خواسته نقض و رسیدگی مجددآن به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک ... محول می گردد. ضمنا" به اعتراض بعدی دفتر حقوقی راه آهن ... توجه شود.
رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور ... عضومعاون ...


مرجع :
کتاب کلاهبرداری ، اختلاس وارتشاءدرآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائیز 1376
47
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
518
تاریخ تصویب :
1371/09/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :