جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی 22/4/71 شماره دادنامه :234/12 مرجع رسیدگی شعبه 12 دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان : ... رئیس : ... مستشار

خلاصه جریان پرونده :
آقایان 1 (الف ) فرزند ... کارمند بنیادشهیددربیمارستان ... به اتهام اختلاس مبلغ 750/218/2 ریال با جعل و استفاده سند مجعول 2 (ب ) فرزند ... شغل گازفروش به اتهام معاونت دراختلاس با جعل و استفاده از سند مجعول از طرف دادسرای عمومی تهران تحت تعقیب قرار گرفته و به موجب کیفرخواست مورخه 16/9/70 با توجه به اعلام شکایت مسوول تاسیسات بیمارستان و اقرار صریح نفر اول و نحوه مدافعات متهم ردیف دوم و تحویل مبلغ 369375 ریال از طرف هریک از متمهان به حساب بیمارستان ، شاکی بنظر می رسد که درسال جاری (1370) و در حوزه قضائی مرتکب بزه های انتسابی گردیده انتسابی گردیده مستندا" به ماده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و مواد21و24و25 قانون راجع به مجازات اسلامی تقاضای رسیدگی و صدور حکم گردیده است. دادگاه کیفری یک (شعبه 138) به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 11545/12/70 چنین رای می دهد: (با توجه به شکایت مسوول تاسیسات بیمارستان و اقرار صریح متهم ردیف اول و فتوکپی فاکتورهای صادره توسط متهم ردف دوم که در واقع با تبانی متهم ردیف اول سندسازی نموده اند اتهام هردو نفر محرز و مسلم است و به استناد ماده 5 قانون تشدید مجازات اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری و تبصره ذیل آن چون کلیه وجوه مورد اختلاس مسترد شده است متهم دریف اول به یک سال حبس تعلیقی و پرداخت یک صد هزار ریال جزای نقدی و شش ماه انفصال از خدامات دولتی محکوم می گردد و متهم ردیف دوم اگر چه خود و وکیل وی در دادگاه منکر ارتکاب اتهام انتسابی شده اند اما با توجه به فاکتورهای ضمیمه و اظهارات متهم ردیف دوم و دفاع غیرموجه وی اتهامش را محرز می نماید که وفق ماده 5 قانون فوق الاشعار و تبصره آن به یک سال حبس تعلیقی به مدت دو سال و پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می شود. پس از صدور ابلاغ رای آقای ... وکیل متهم ردیف دوم نسبت به رای صادره اعتراض نموده ودادگاه به تاریخ 19/1/71 ضمن بقاء بر رای صادره پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که پس از وصول به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر تاییدرای صادره دادنامه شماره ... فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:

رای
با توجه به محتویات پرونده امر نظر به اینکه از طرف وکیل متهم دوم (ب ) ایراد و اعتراض موثری که نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید بعمل نیامده با رد تجدیدنظرخواهی مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته نتیجتا" تایید می شود.
رئیس شعبه ... 12 مستشار..

مرجع :
کتاب کلاهبرداری ، اختلاس وارتشاءدرآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائیز 1376
47
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
234
تاریخ تصویب :
1371/04/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :