جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


تجدیدنظرخواه 5/4/3285 تاریخ رسیدگی 31/2/70 شماره رای 142/4 تجدیدنظرخواه : ... تجدیدنظرخوانده : دادسرای عمومی تهران تجدیدنظرخواسته دادنامه شماره 21310/9/1369 صادره از شعبه 138 دادگاه کیفری یک تهران مرجع رسیدگی شعبه 4 دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان : ... رئیس ... مستشار

خلاصه جریان پرونده :
1 طبق کیفرخواست شمار3380/6/1369 دادسرای عمومی ناحیه تهران آقای (الف ) فرزند حسن 27 ساله متهم است به اختلاس (مبلغ ضنج میلیون و هفتصد و پنجاه و یک هزار و هشتادو نه ریال از حساب مشتریان بانک ملی ایران شعبه ... از اردیبهشت سال 1368 به بعد) و دادرا با استناد به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاو اختلاس و ... مصوب 1367 درخواست تعیین کیفر برای او کرده است.
2 بانک ملی شعبه ... طبق نامه 20144/2/1369 به کلانتری شکایت کرده است که آقای (الف ) فرزند ... متولد1342 خدمتگذاربانک ملی ایران شعبه ... طبق بررسیهای اجمالی و اعتراف خودشان مبلغ حدودا" 59 ... ... ریال از حسابهای پس انداز اشخاص سوءاستفاده نموده است.
بانک مزبور متعاقبا" طی گزارش 25153/2/1369 چنین توضیح داده ( ... مبلغ 5751089 ریال از22 فقره حسابهای مشتریان برداشت نموده ،نامبرده مبلغ 609.. ریال به بعضی از حسابها جهت منحرف کردن اذهالن مسوولین واریز کرده نهایتا خالص سوءاستفاده وی 5690189 ریال می باشد.
3 متهم (الف ) فرزند ... در اولین بازجوئی در قبال شکایت شاکی گفته (قبول دارم مبلغ پنج میلیون و نه صدهزار ریال از حسابهای مشتری برداشت نموده ام ) .
او نحوه کار را چنین شرح داده که فکر می کنم ازتاریخ اردیبهشت سال 1368 مشغول برداشت از حسابهای افراد و جعل در کارتهای آنان هستم ابتدا چند سند را به نام خودم تنظیم می کردم و آنها رابه معاون بانک آقای ... می دادم و ایشان چون به اسم خودم بود آنها را پاراف می کرد و وجوه درخواستی را از تحویلدار می گرفتم و اسناد بعدی را به نام خود اشخاص می نوشتم. مسوولین بانک فکر می کردند که با اجازه و درخواست خود آنها این وجوه را دریافت می نمایم لذا مسوولین هم آنها را پاراف می کردند. .. من به آنها می گفتم دفترچه نزد مشتری است و به جهت اطمینانی که به من داشتند پولها را پرداخت می نمودند. .. از کلیه حسابهائی که برداشت کرده ام تعداد حدود22 نفر می باشند. مبلغ کل آنها را فکرمی کنم حدود58 ... 0 تومان می باشد. .. با هیچ یک از کارمندان در تماس و ارتباط دراین اختلاس نبودم.
4 پرونده در شعبه 138 دادگاه کیفری یک تهران پس از صدورکیفر خواست مطرح شد آقایان ... و ... نمایندگان بانک در دادگاه اعلام کرده اند که متهم تمام وجوه مورد اختلاس را مسترد داشته دیگر بدهکار نمی باشد. متهم به گناه خود اقرار واعتراف کرده و توبه نموده است.
دادگاه با ختم رسیدگی مبادرت بصدور حکم کرده به موجب آن : با احراز جرم اختلاس متهم (الف ) را به استناد مواد 5 و تبصره 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ... مصوب 1367 به دو سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم کرده و چون وی وجوه مورد اختلاس را قبل از صدور کیفرخواست پرداخت کرده وی را ازجزای نقدی معاف و اجرای حبس را درباره وی معلق کرده است.
محکوم علیه به حکم صادره اعتراض کرده . دادگاه اعتراض را وارد ندیده و پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده است که به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا با توجه بجامع اوراق پرونده :اولا" دادگاه در صدور رای تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاو اختلاس را رعایت نکرده بود و اعمال ماده 35 قانون مجازات اسلامی به جای 7 سال حبس دو سال داده که فاقد وجه قانونی است. ثانیا" دادگاه در تعلیق مجازات مدت تعلیق را تعیین نکرده است فلذا عقیده بر قبول اعتراض و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و تجدید رسیدگی دارد و دادنامه شماره 31310/9/1369 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد" هر چند از طرف تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثری به حکم صادرنشده ولی حکم مذکور از دو جهت واجد اشکال و ایراد است :
1 دادگاه رعایت تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و ... را نکرده و به جای 7 سال حبس دو سال برای متهم تعیین کرده است.
2 رعایت ماده 40 قانون راجع به مجازات اسلامی از جهت مدت تعلیق تعیین نگردیده است.
لذا به استناد بند الف ماده 10 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها حکم صادره نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک تهران ارجاع می شود.
رئیس شعبه 4 دیوان عالی کشور ... مستشارشعبه 4 ...

مرجع :
کتاب کلاهبرداری ، اختلاس وارتشاءدرآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائیز 1376
47
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
142
تاریخ تصویب :
1370/02/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :