جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 9/2/70 شماره رای : 66/4 تجدیدنظرخواهی محکوم علیهما فرجامخواسته دادنامه شماره 7/87/2491/7/69 صادره از شعبه 27 دادگاه کیفری یک تهران مرجع رسیدگی شعبه 4 دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان : ... رئیس ... عضو معاون 0

خلاصه جریان پرونده :
آقای (الف ) فرزند ... کارمند جهادسازندگی به اتهام اختلاس و جعل سند واستفاده از سندمجعول و (ب ) به اتهام شرکت دراختلاس تحت تعقیب کیفری واقع ، با صدور کیفرخواست مورخ 23/1/67 که بر طبق مواد 2575و29 تعزیراتتقاضای مجازات شده و پرونده دردادگاه مورد رسیدگی قرار گرفته ، با استماع اظهارات و شکایت نمایندگان جهدا سازندگی و تحقیق از متهمان آقای (الف )منکربزه های انتسابی شده و اظهارات جهاد و آقای (ج ) را قبول نداردمی گویدخط سفته ها مال من است ولی باطله هستند و از داخل کشوی میزش برداشته شده . علت باطل بودن را هم نمی داند. متهم ردیف دوم نیز اتهام را قبول ندارد. دادگاه توجها" به شکایت نماینده جهاد و اعتراف ضمنی متهمان و ملاحظه اسناد مربوط به وامهای مطروحه درپرونده و سفته های جعل شده ضمیمه پرونده و غیره بزه های انتسابی به متهمان را محرز تشخیص ، بر طبق ماده 5 تبصره 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ... 0و ماده 2 مجازات اسلامی و رعایت بندهای 5و6 مجازات اسلامی ( ظاهرا" ماده 25 از قلم افتاده ) (الف ) را به تحمل یک سال حبس و انفصال از خدمات دولتی علاوه بر در وجه مورد اختلاس (هشتادهزارتومان ) و پرداخت جزای نقدی یک صدو شصت هزار160 هزار تومان و (ب ) را به تحمل یک سال حبس محکوم کرده است. هر یک از محکوم علیها طی لایحه جداگانه ببه حکم محکومیت خود اعتراض کرده اند، (الف ) مدعی شده موضوع نیاز به بررسی و حسابرسی دارد که از این نظر پرونده ناقص است ، این سفته های ضمیمه پرونده باطله بوده و هیچگونه استفاده ضرر یا نفعی به کسی وارد نشده ، در بزه جعل بایستی ورودضرر ثابت بشود. (ب ) اظهارداشته پولی در اختیارم نبوده که از آن به نفع خود استفاده کنم ، گزارش جهاد خلاف واقع می باشد. درگزارش به عده ای که وام تعلق گرفته و پرداخت شده بازم در عداد افرادی که وام تعلق نگرفته آمده و اعلام داشته که وامها را ما به نفع خوداستفاده کرده ایم در حالی که به شرح رسید مورخ 25/2/62 آقایان (الف ) اهل ... و (ه) دریافت وام را تاییدنموده اند. محکوم علیها تقاضای تجدیدنظر و صدور حکم برائت دارند. دادگاه طی مرقومه مورخه 5/10/69 اعتراض را وارد ندانسته ، در عقیده خود باقیمانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دادیار دیوان عالی کشور اجمالا با توجه به تاریخ وقوع بزه نظر به این که قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس ... مصوب سال 67 شدیدتر از قانون تعزیرات می باشد لفذا صدور رای به استناد قانون اخیر فاقد وجاهت قانونی بوده نتیجتا" عقیده بر قبول اعتراض و نقض دادنامه و تجدیدرسیدگی دارد مشاوره نموده چنین رای می دهند.
دادگاه صادرکننده حکم با احراز بزه های انتسابی ، متهمان رابر طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ... مصوب سال 67محکوم کرده در حالی که وقوع بزه مقید در کیفرخواست سال 61 بوده و برطبق ماده 75و غیره از قانون تعزیرات که نسبت به قانون حاکم اخف بوده است تقاضای مجازات شده است ، استناد به قانون متاخر که مجازات آن نسبت به قانون سابق اشد می باشد مستندا" به ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامی وجاهت قانونی ندارد فلذا دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و پرونده را برای رسیدگی در دادگاه صالح عودت می دهد.

مرجع :
کتاب کلاهبرداری ، اختلاس وارتشاءدرآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائیز 1376
47
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
66
تاریخ تصویب :
1370/02/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :