جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 1/378816
شماره دادنامه : 339
تاریخ رسیدگی :31/6/1371
مرجع رسیدگی : شعبه 16 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : حسب مندرجات پرونده آقای (الف ) فرزند ... 45ساله ،شغل بقال ، ساکن ... بازداشت موقت ازتاریخ 4/7/70به اتهام قتل عمدی مرحوم (ب ) با ضربات چاقو تحت تعقیب دادسرای عمومی ... قرار گرفته و(ازسوی ) دادسرای مزبور به موجب کیفرخواست بدون شماره و مورخ 7/7/70 و به استناد مواد 1و2و بندهای مربوطه و ماده 15 قانون حدود و قصاص درخواست تعیین کیفرشده است.
شعبه 18 دادگاه کیفری یک ... پس از رسیدگی و با احراز بزهکاری متهم به موجب دادنامه شماره 11346/8/70 بشرح زیر انشاء رای نموده است.
(درخصوص اتهام آقای (الف ) فرزند ... دائر برقتل عمدی (ب ) با توجه به شکایت اولیای دم و گواهی وقوع جراحت وارده که در قتل وی کاری بوده و پارگی روده ها و امعاءداخلی منجربه خونریزی داخلی شدید و اعترافات مکرر و مصرح متهم در مورد قتل عمدی باقصد قبلی در ضرب با آلت قتاله با توجه به نوع اختلافی که داشته اند و طرز نظری که متهم از مقتول داشته است (درامراختلاف خانوادگی دراوایل جزئی بوده است ) و جزئیات مربوطه ای کهدر آن خصوص متهم اشاره می نماید از حیث نحوه قتل و نحوه آلت قتاله و عدم دفاعیات متهم و وکیل متهم در جلسه دادگاه و اینکه متهم انکارش در دادگاه دراثر القائات دیگران بوده است و سایر اوضاع و احوال موجود در پرونده بزه انتسابی در حد قتل عمدی محرز و مسلم است و عملش منطبق است با ماده 1و2 و بند ب ماده 2 وماده 55و15و45از قانون حدود و قصاص با توجه به تقاضای اولیای دم. .. دادگاه نامبرده را به تحمل مجازات قصاص (اعدام ) با گلوله در محوطه زندان محکوم می نماید. )
حکم صادره به متهم و وکیل مدافع وی ابلاغ شده است و به شرح لوایح تقدیمی از ناحیه آ;ان به رای صادره اعتراض (شده است )وپرونده قبل از ارسال به دیوان عالی کشور به نظر آقای رئیس دادگاه صادر کننده رای رسیده و ایشان بشرح نظریه مورخ 27/8/70 به عقیده خود باقی مانده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است و به موجب دادنامه شماره 14684/12/70 به شرح زیر اظهار نظر شده است :
(بسمه تعالی. نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن صرفنظر از اینکه آقای دادستان یانماینده قانونی وی در جلسه دادرسی شرکت نداشته و گذشته از اینکه از متهم آخرین دفاع اخذ نشده است چون متهم در محضر دادگاه انکار نموده و اقرار خود را در بازپرسی ناشی از کره و اجبار دانسته ، لکن با وجود قرائن و امارات موجد ظن مورد از موارد لوث و اجرای قسامه به نظر می رسد و لذا به جهات یاد شده دادنامه شماره 11346/8/70 صادره از شعبه 18 دادگاه کیفری یک مخدوش بوده و نقض می شود و رسیدگی مجدد به موضوع به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک ... ارجاع می گردد. )
این بار پرونده به شعبه 16 دادگاه کیفری یک ... ارجاع می گردد و شعبه مرجوع الیه پس از رسیدگی و اخذ آ)رین دفاع به موجب دادنامه شماره 3/1277/4/71 و به شرح صورتمجلس مورخ 1/4/70 پس از انجام مراسم قسامه بشرح زیر انشاء رای می نماید:
(در خصوص اتهام آقای (ال ) فرزند ... دائر بر قتل عمدی آقای (ب ) و با توجه به شکایت شکات (اولیای دم ) و گواهیهای پزشکی و نوع جراحت وارده به مقتول و اعترافات مکرر متهم در مراحل بازجوئی و مقدماتی موصوف به نظر دادگاه محرز و مسلم بوده مستندا" به ماده 205 و بند ب ماده 206 و ماده 248 قانون مجازات اسلامی و تبصره های یک و دو همان ماده حکم به قصاص متهم صادر و اعلام می گردد. )
پس از ابلاغ رای ، محکوم علیه و وکیل مدافع وی به شرح لوایح تقدیمی به رای صادره اعتراض نموده اند و پرونده به نظرآقای رئیس دادگاه صادرکننده رای رسیده و ایشان به شرح نظریه مورخه 10/4/71 به عقیده خود باقی مانده و سپس پرونده به دیوان عالی کشورارسال و به این شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر نقض دادنامه صادره مشاوره نموده چنین رای می دهد.
(بسمه تعالی. نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن صرفنظر از اینکه از ناحیه دادگاه از مدعی علیه (متهم ) شهود معتبر مطالبه نشده است ، برابر ماده 248 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب مورخ 7/9/70 و تبصره 3 ذیل آن در مورد قسم خوردگان در باب قسامه رجولیت شرط است و با وصف بودن رجل واجد شرایط ، زن حق قسم خوردن ندارد و شرکت بانو (ص ) با بودن رجال واجد شرایط خلاف مقررات ماده فوق الاشعار می باشد. لذا بنا به جهات یاد شده دادنامه شماره 3/1277/4/71 صادره از شعبه 16 دادگاه کیفری یک ... مخدوش بوده و نقض می شود و رسیدگی مجدد به موضوع به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک ... ارجاع می گردد. )

مرجع :
قانون مجازات اسلامی درآیینه آرا دیوان عالی کشور(قتل عمد)جلد2 تالیف یداله بازگیر ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
48
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
339
تاریخ تصویب :
1371/06/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :