جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 369022
شماره دادنامه : 248/20
تاریخ رسیدگی : 31/3/71
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 281816/10/1370 صادره ازشعبه دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 20 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : دادسرای عمومی آقای ... (الف ) فرزند ... را به اتهام قتل عمدی (ب ) تحت تعقیب قرار داده وباصدور کیفرخواست شماره 28716/11/66 از دادگاه کیفری یک ... درخواست نموده که کیفر مقتضی درباره اش تعیین و مورد حکم قرار دهد. اولیای دم که عبارتند از والدین مقتول نیز دعوی قتل عمدی علیه متهم طرح ودرخواست صدور حکم به قصاص نفس کرده اند.
به حکایت مندرجات اوراق پرونده بین پدر و برادر و خانواده یعنی (پدرمتهم ) و فرزندانش و (ج ) (پدرمقتول ) درگیری ایجادودر نتیجه (ج ) از ناحیه سر مصدوم شده و متعاقبا" (ب ) و برادرش نیز مجروح شده اند. (ب ) جهت معالجه به بیمارستان منتقل اما فوت شده و آقای (د) (برادر(ب )) نیز به بیمارستان انتقال داده شده است. گواهی پزشکی مصدومین در پرونده موجود است. در گزارش معاینه جسد آثار ضرب چاقو در روی شکم در نزدیکی ناف دیده شده و ضربه مزبور سبب بیرون ریختن قسمتی از روده کوچک شده که آثار ضرب دیگری که مربوط به چاقو بوده و نیز درفضای بین دنده ای مشاهده شده و علت مرگ ضربه وارده به شکم اعلام و تعیین گردیده است.
در تحقیقات مقدماتی به شرحی که در صفحات... پرونده منعکس است آقای (الف ) به حضور در محل درگیری اقرارنموده ومی گوید:(یکدفعه دیدم (د)و(ب ) و(ه) و پدرش به طرف من می آیند. بلندشدم که (ب ) مرا گرفت و(د) با مشت به شکم من زده . )
از عده ای به عنوان مطلع تحقیق شده و به شرحی که در پرونده منعکس است درخصوص درگیری ووقوع نزاع اظهاراطلاع نموده و(امادرباره ) درگیری و مصدوم شدن (واینکه ) (ب ) به وسیله چه کسی مصدوم گردیده اظهاری ننموده اند و تعدادی از شهود گفته اند که در محل شایع است که (ب ) در اثر ضربه کارد یا چاقوی (الف ) به قتل رسیده و حتی پدرش ... به وی گفته (اگر(ب ) را کشته ای فرارکن 0)
شعبه نهم دادگاه کیفری یک ... حسب ارجاع به موضوع رسیدگی کرده و بدوا" آقای مشاور دادگاه پس از مطالعه پرونده اعلام داشته که نواقص تحقیقاتی در کیفرخواست وجود دارد و مورد طرح در دادگاه نیست. در تاریخ 4/2/67 با تصمیم دادگاه پرونده جهت رفع نواقص به دادسرا اعاده گردیده است و پس از رفع نقص دستور تعیین وقت صادر و طرفین جهت رسیدگی دعوت شده اند.
شعبه نهم دادگاه کیفری یک ... طی جلسات متعدد به موضوع رسیدگی نموده (است.) اولیای دم (والدین مقتول ) (الف ) را قاتل عمدی فرزندشان معرفی و علیه وی شکایت و درخواست صدور حکم قصاص نفس کرده اند و پدر مقتول در دادگاه گفته که با چشم خودش دیده که متهم پسرش را با چاقو زده و مادر مقتول نیز اظهارات مشابهی کرده است. متهم حضور در محل درگیری و نزاع را تایید کرده می گوید:( موقعی رسیدم که پدرم ومادرم و برادرم را زده بودند. احمد و پدرم را بیهوش کرده بودند. از طرف پاسگاه آمدند، مرا نگاه کردند،هیچگونه زخمی نبودم. تحقیقات بکنید، من در صحنه دعوی نبودم ، اگر شاهد گفت من در دعوا بودم قبول دارم. من آخر دعوا آمدم. .. )
در دادگاه از شهود نیز تحقیق شده و به شرحی که در صورتجلسات دادگاه منعکس است اطلاعات خود را بیان داشته اند و از شهود کسی نگفته است که مضروب شدن (ب ) را به وسیله (الف ) مشاهده کرده است. حسن ... (احد ازشهود) که حسب مندرجات صورتجلسات دادگاه مورد قبول طرفین بوده گفته است : (ساعت 11شب بود بچه هایم تازه ازمسجد آمده بودند، بارانی هم بود. خانم بیرون آمد گفت جلوی منزل ( پدر متهم ) تصادف شده . من آپدم نرسیده به منزل (پدرمتهم ) دیدم سه نفر به اسامی ... ، ... و ... ایستاده بودند. بروید و به ... (برادرمتهم ) گفتم شما هم برویدعقب 0 آقای (ج ) چندمتری عقب رفت و (الف ) (متهم ) آمد گفت (شما پدر مرا کشتید کجا داریدمی روید؟)دراینجا هر دو طرف پیش آمدند ومرا (هدف ) سنگ قرار دادند و سرم شکست. من وحشت کردم آمدم منزل 0 در نفر یکی ( پدر متهم ) ... و دخترش آنجا افتاده بودند. .. (متهم ) ... (برادرش ) و مادرش یک طرف بودند، آن طرف هم (ج ) و(د) بودند وقتی دیدم حمله شدت گرفت من در رفتم اضافه می کنم که (الف ) (متهم ) فحش می داد وعربده می کشید، می گفت من ول کن نیستم من آن ساعت چیزی در دستش ندیدم ،ولی شدیدا"حمله ور بود و برادرش آرامتر از خودش بود. )
پس از استماع مدافعات متهم و وکیل وی و اظهارات شهود دادگاه به این استدلال که حسب اظهارت گواهان مبنی بر حضور متهم درصحنه درگیری و منازعه و درگیری وی با مقتول و اعترافات متهم در مراحل اولیه تحقیق مبنی بر درگیری وی با مقتول و اظهارات متناقض متهم در جلسات دادرسی و اینکه اولیای دم منجزا" در مراحل اولیه تحقیق مبنی بر درگیری وی با مقتول و اظهارات متناقض متهم در جلسات دادرسی و اینکه اولیای دم منجزا" در مراحل اولیه تحقیق متهم را به عنوان قاتل معرفی کرده اند موضوع را داخل در باب لوث تشخیص داده و بدوا" از متهم خواسته است تا در صورتی که بینه ای براثبات بیگناهی خود دارد معرفی نماید، اما متهم از اقامه بینه اظهارعجز نموده و گفته است (هیچ گونه شاهدی ندارم و شهود همان کسانی بودند که بازجوی داده اند. ) در اجرای ترتیبات قسامه و متعاقب اظهارعجز نموده و گفته است (هیچ گونه شاهدی ندارم و شهود همان کسانی بودند که بازجوئی داده اند. ) در اجرای ترتیبات قسامه و متعاقب اظهارعجز متهم در مورد معرفی شاهد پدر متقول وضو گرفته و بیان داشته که (اینجانب ... (پدرمقتول )55 ساله یقین دارم که آقای (الف ) فرزندم را به قتل رسانیده زمانی که من مجروح شده بودم در همان حال پسرم گفت که برادر مرا بگیر یعنی مرا گفتت و افتاد. رفتم دیدم شکمش و پهلویش چاقو خورده بود. من تیغه چاقو را دردست متهم دیدم و دیدم که متهم بالای سر پسرم ایستاده چونکه دیدم پسرم را (الف ) کشته و آقای (و) نکشته و شخصا" و به تنهائی و بدون مشخص شدن علت. این پنجاه مرتبه به والله قسم و به خدا قسم که (الف ) با کارد پسرم را عمدا" کشته (است.))
پس از استماع آخرین دفاع و کسب نظر آقای مشاور دادگاه که به صورت کتبی و در صفحات متعدد تنظیم گردیده و مبنی برمجرمیت متهم است با احراز مجرمیت که از طریق اجرای ترتیبات قسامه عملی گردیده و صدور حکم و به استناد ماده 1 و بند ب ماده 2 وماده 15 و بند 3 ماده 27قانون حدود و قصاص حکم به قصاص نفس درباره (الف ) صادر گردیده است. آقای ... به وکالت از (الف ) (متهم ) نسبت به حکم صادره اعتراض و درخواست تجدیدنظر نموده و پرونده پس از اعلام نظر آقای قاضی صادرکننده حکم و ارسال به دیوان عالی کشورجهت رسیدگی به درخواست تجدیدنظر به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر ... مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(بسمه تعالی.قطع نظر از اینکه مادر مقتول درموقع اجرای ترتیبات قسامه در دادگاه حضور داشته و خواهان قصاص نیز می باشد درمراسم قسامه شرکت ننموده ،از این جهت که مدعی موقعی می تواند شخصا" بر اثبات ادعای خود در مورد قتل عمدی پنجاه بار قسم یادکندکه بستگان نداشته باشد واتیان سوگندننمایندومندرجات صورتجلسات دادرسی ترتیب عمل شده یعنی پنجاه بار قسم یاد کردن پدر مقتول (مدعی ) را از جهات مذکوره توجیه نمی نمایند و شرایط قانونی اشاره شده متحقق نیست اعتراض نتیجتا" وارد است. بنابراین حکم تجدیدنظر خواسته نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه دیگری از محاکم کیفری یک ... ارجاع می شود. )

مرجع :
قانون مجازات اسلامی درآیینه آرا دیوان عالی کشور(قتل عمد)جلد2 تالیف یداله بازگیر ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
48
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
248
تاریخ تصویب :
1371/03/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :