جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 12/16/3528
شماره دادنامه : 591
تاریخ رسیدگی : 25/10/70
مرجع رسیدگی : شعبه 16دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : حسب مندرجات پرونده آقای (الف ) فرزند ... به اتهام قتل عمدی (ب ) فرزند ... تحت تعقیب دادسرای عمومی ... قرارگرفته (است ) و26 نفر دیگر نیز به اتهام ایراد ضرب و جرح و غارت و ایجاد آشوب و ناامنی تحت پیگرد واقع (شده اند) و به موجب کیفرخواست شماره 65867 تقاضای مجازات همه آنان گردیده است.
اجمال قضیه از این قرار است (که ) بین خانواده های (الف ) و (ج ) و (د) به دادسرا مراجعه کرده و به گفته خودش از آقای دادستان دستوری بر استفاده از آن گرفته و چادر عشایری خود و کسانش را بر آن برپا می کند. افراد خانواده (الف ) که از این موضوع ناراحت بوده اند به آنان حمله می کنند و بر اثر کتک کاری عده ای مصدوم و مجروح می شوند از جمله (ب ) فرزند ... بر اثر ضربه هائی که به جمجمه اش وارد می شود پس از انتقال به بیمارستان فوت می نماید. پزشک قانونی علت مرگ او را ضربه مغزی تشخیص داده است.
ورثه مقتول والدین و همسر و دو فرزند صغیرند. اولیای دم کبیر ادعا کرده اند که آقای (الف )،(ب ) را با چوب زده و موجب مرگ او شده است و تقاضای قصاص دارند و متهم که مانند سایر کسانی ک ه در دعوی شرکت داشته اند متواری بوده است ، پس از دستگیری منکر ایراد ضرب به (ب ) است ، ولی شرکت در نزاع را معترف می باشدودر تحقیقاتی که مامورین ژاندارمری و متعاقبا" قاضی تحقیق انجام داده آقای (ه) برادر مقتول مدعی است با چشم خوددیده است که (الف ) برادرش را با چوب زده است. آقای (و) می گوید: (دیدم (الف ) از محل نزاع برمی گشت و چوبی در دست او بود. ) آقای (ج ) گفته است که (آقای (الف ) و (ز) و(ح ) و(غ ) هر یک قتل را به گردن یکدیگر می انداختند و آقای (ز) (و ... ) هر یک قتل را به دیگری نسبت می داد، ولی من خود در محل نبوده ام. ) (ص 68 تحقیقات ژاندارمری )
آقای (س ) گفته است : (مهمان آقای (ب ) بودم ، عده ای با چوب و چماق می آمدذند و (الف ) جلو بود، آمد (ب ) را بیرون کشید(ب ) به صورت (الف ) زد ( که آثار آ; باید موجودباشد) وسپس (الف ) با چوب (ب ) را زد. )
آقای (ف ) گفته است : ( دو نفر را دیدم به چادر (ب ) می رفتند ولی همه می گفتند (الف ) زده است.)
آقایان ... 1 2 ... کهاز کسان متهم هستند گفته اند (الف ) و (ح ) و (غ )، (ب ) را زدند. ) (الف ) منکر قتل است و مدعی است به دست دیگری مضروب شده است.
پرونده در شعبه 8 دادگاه کیفری یک ... مطرح (شده ومورد)رسیدگی قرار گرفته و آقای ... به وکالت از طرف متهمین در دعوی مداخله نموده و از متهم دفاع کرده است. متهم در دادگاه علی رغم اظهارات اولیه خود حضورش را در دعوی منکر است. دادگاه مورد را ازموارد لوث تشخیص داده و مراسم قسامه را انجام داده که والدین و عمه و برادر یکی دیگر از اقوام اولیای دم هریک ده مرتبه سوگند یاد کرده اند. دادگاه اظهار بر قصاص متهم (الف ) به شرح نظریه مورخ 2/9/67 نموده است و پرونده در اجرای ماده 287 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری جهت تنفیذ به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه بیستم دیوان عالی کشور ارجاع شده است و شعبه مزبور به موجب دادنامه شماره 119/1320/3/68 بشرح زیر اظهارنظر نموده است :
(در اجرای مراسم قسامه قسمت اول ماده 38 قانون حدود و قصاص رعایت نشده است و دو نفر از اولیای صغیر درخواست اولیای دم کبیر تاثیری در حق آنان ندارد و رعایت غبطه ملحوظ نگردیده ، لذا نظر دادگاه بر قصاص آقای (الف ) تنفیذ نمی گردد. )
آقای رئیس شعبه 8 دادگاه کیفری یک ... بشرح نظریه مورخ 13/4/68 به عقیده خود باقی مانده و پرونده در اجرای ماده 288 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری نزدریاست کل دادگستری استان ... ارسال و پرونده به شعبه نهم دادگاه کیفری یک ... ارجاع نزد ریاست کل دادگستری استان ... ارسال و پرونده به شعبه نهم دادگاه کیفری یک ... ارجاع شده است و شعبه مرجوع الیه پس از رفع نواقص موردنظر دیوان عالی کشور و پس از بزهکاری متهم به موجب دادنامه شماره 15911646/11/69 مستندا" به ماده یک ناظر به بند ب ماده 2 و ماده 52 قانون حدود و قصاص ضمن تودیع دیه سهم صغارازناحیه اولیای دم کبیر رای به قصاص متهم صادر نموده (است.)
پس از ابلاغ رای متهم به شرح لایحه مورخ 23/11/69 به رای صادره اعتراض نموده است و آقای ... وکیل مدافع متهم نیز اعتراض خود را به رای صادره در سه برگ نوشته که پیوست پرونده (است ) و پرونده به نظر آقای رئیس شعبه نهم دادگاه کیفری یک ... ( قاضی صادرکننده رای ) رسیده و ایشان بشرح نظریه مورخ 13/12/69 بهعقیده خود باقی مانده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و چون شعبه بیستم دیوان عالی کشور به شعبه حقوقی تبدیل گردیده است لذا پرونده به این شعبه ارجاع شده است و به موجب دادنامه شماره 12221/5/70 به شرح زیر اظهارنظر شده است.
(بسمه تعالی. نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن بویژه دادنامه شماره 119/1320/3/68صادره از شعبه بیستم دیوان عالی کشور که ماهیت امرو انتساب اتهام قتل عمدی به متهم ایراد و اشکالی بر نظریه مورخ 2/9/67 صادره از شعبه هشتم دادگاه کیفری یک ... دائر بر قصاص متهم وارد ندانسته والنهایه در اجرای مراسم قسامه ماده 38 قانون حدود و قصاص و استیفای حق صغار ایراد نموده اند که این ایرادات نیز ازشعبه نهم دادگاه کیفری یک ... صادر کننده رای مرتفع گردیده ، لکن در اجرای قسامه مجدد از ناحیه دادگاه این ایرادوارد است که مادر مقتول 15 بار بیشتر قسم یاد نکرده است 16 بار قید گردیده و نیز هیچ کدام از قسم خورندگان نوع قتل را دائر بر اینکه عمدی یا شبه عمدی یا خطئی محض است بر طبق ذیل مسئله 10ص 531 جلددوم تحریرالوسیله تعیین ننموده اند، لذا دادنامه صادره دائر بر قصاص متهم از این حیث ناقص به نظر می رسد و مقررمی شوددفتر پرونده به دادگاه صادر کننده رای ارسال (شود)تاپس از رفع نقص مورد نظر پرونده را جهت اتخاذ تصمیم اعاده نمایند. )
دادگاه مرجوع الیه به شرح صورتجلسه مورخ 22/7/70 پس ازرفع نقض مورد نظر دیوان عالی کشور پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال (کرده که ) به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر اخذ تصمیم شایسته مشاوره نموده و چنین رای می دهند:
(بسمه تعالی.نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن با توجه صورتمجلس تنظیمی دادگاه مورخ 23/7/70 در اجرای قسامه معلوم می گردد که احداز قسم خوردگان به نام بانو ... خواهر مقتول می باشد که جزء اولیاء دم محسوب نمی شود و سوگند ایشان اعتبار شرعی ندارد و لذا جهت رفع نقص در این مورد پرونده نزد مرجع مربوط ارسال (می شود) تا پس از رفع نقص موردنظر پرونده را جهت اتخاذ تصمیم اعاده نمایند. )

مرجع :
قانون مجازات اسلامی درآیینه آرا دیوان عالی کشور(قتل عمد)جلد2
تالیف یداله بازگیر ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
48
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
591
تاریخ تصویب :
1370/10/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :