جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 373614
شماره دادنامه : 275/20
تاریخ رسیدگی : 9/4/71
تجدیدنظرخواه : محکوم علیها و وکیل مدافع
تجدیدنظرخواسته :دادنامه شماره 16538/9/1370 صادره از شعبه 144 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 20 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : خانم (الف ) فرزند احمد به اتهام قتل عمدی دوشیزه (ب ) در کشور فرانسه تحت تعقیب کیفری واقع (شده و) آقای بازپرس به شرح مندرجات صفحات 35و36 قرار منع پیگرد درخصوص اتهام متهمه همچنین اتهام شوهر و فرزند متهمه به اسامی ... و ... آقای (ج ) عموی مقتوله می باشد) به دلیل اینکه متهمین درایران نیستند و جرم در خاک ایران واقع نشده قرار منع پیگرد صادر کرده که در اثر اعتراض نهایتا" طی دادنامه 2165/9/1361 دادگاه کیفری 2قرار معترض عنه نسخ مورداز موارد لوث و قابل طرح تشخیص داده شده است.
در دادسرا برای جمع آوری دلایل و شکف جرم اقداماتی صورت گرفته که بشرح مفصل آن در گزراش آقای دادیار اظهار نظر صفحه 197الی 204 توضیح داده شده (24/8/1376) با صدور کیفرخواست مورخه 28/2/68 ک ه دلایل شکایت اولیای مقتوله دادنامه دادگاه کیفری 2 ذکر شده است پرونده در دادگاه کیفری یک ... مورد رسیدگی قرار گرفته است.
در جلسه 18/7/69 متهم در قبال اتهام می گوید: ( آن را قبول ندارم ، او آمد اثاثیه را ببرد در یک درگیری بحثی کردیم ، آمدم آشپزخانه غذا بکشم شوهرم آمد گفت دوشیره (ب ) خودش رابه پآئین انداخته ... او یک دوست مرد داشت به نام آقای (د) ... به او گفتم شما باید بروید سرخانه و زندگی خودت هرچه می خواهید به پدر و مادرتان بگویید. برگشت گفت من پاک هستم. گفتم پاکی و ناپاکی شما هیچ ارتباطی به من ندارد. .. ) سپس از رفتار و معاشرتهای (ب ) (مقتوله ) صحبت کرده می گوید: ( ... طوری شده بود که دیگر همه رادر منزل ناراحت کرده بود، آخرین وقت (مقتوله ) همین حرف را زدکه من پاک هستم و گفتم به من مربوط نیست و دخالتی در کار تو ندارم او ترس داشت که والدینش از دوستی او با(د) با خبر شوند. )
آقای ... (پدرمقتوله ) شکایت خود را (چنین ) شرح داده (است :)(با توجه به نامه های برادرم ، خانم (الف ) را قاتل می دانم و برادرم را که حقایق را به پلیس فرانسه نگفته معاون جرم می دانم )دلیل را می گوید (این است که ) قاضی لیل (محلی در فرانسه ) گفت این نامه ها و این مکاتبات را ازپلیس مخفی کرده اند. .. گفت من دستم را می شکنم اگر چنین رائی (برائت ) صادر کنم. )
در جلسه بعد. .. (شاکی ) ادامه داده و دلایلی برای اثبات روابط نزدیک و خصوصی با دکتر (ه) اظهار نموده (وگفته است :( وی ) بیماری کلیه را گواهی کرد در حالی که مسئله بیماری در بین نبوده است. همچنین تعهدنامه پرداخت اجرای بهای محل را خود دکترامضاء کرده ، گواهی فوت را به طوری که برادرم نوشته دخترش رفته این دکتر را خبر کرده و او گواهی داده . ) وکیل شاکی نیز اظهراتی کرده و تقاضای حکم شرعی به قصاص کرده (است.) آقای ... وکیل دیگرشاکی نیز توضیحاتی داده و نتیجه گیری کرده مسلم است که این خانم محترم (متهمه ) بنابرنوشته شوهرش که حقایق را گفته گرچه مرعوب بوده ، بررسی دقیقی از حادثه در فرانسه نشده و عقیده دارد که مورد از موارد لوث نیست. اتهام روشن و مشخص است و تقاضای صدور حکم بر محکومیت خانم به ارتکاب قتل عمدی و شوهرش به اختفای ادله نموده است.
دادگاه نظریه هیئت هشت نفره پزشکان رامطالبه کرده که پاسخگوئی شده (ص 317) در جلسه 10/9/70 که با حضور اولیای دم راجع به درگیری مقتول با متهمه و اینک پزشک فارنسوی کاملا" در اختیار متهمه بوده بخصوص گواهی دوم دکتر (ه) نشانگر این موضوع دانسته نتیجه گرفته سقوط موجب قتل نبوده ، بلکه با آلت نوک تیز برنده در مغزو حتما" در حین درگیری به وجود آپده و( ... مقتول ) کشته شده ، اسنادبه خط زوج متهمه به پدر ... (مقتوله ) که برادرش بوده نوشته شده که پدر و مادر (مقتوله ) را به ترتیباتی راهنمائی می کند که قضیه را تعقیب کنند.
پدر مقتوله به گواهی خلاف واقع (ه) راجع به نیاز والدین (ب ) برای عمل جراحی (اشاره ) کرده (وگفته ) به همان ترتیب که در آن مورد دروغ گفته راجع به علت مرگ هم به همین ترتیب عمل کرده (است و) تقاضای قصاص از متهمه حاضر را کرده است. مادر مقتوله می گوید: (موردی نداشته که دخترم خودکشی کند) و تقاضای قصاص دارد. متهم در مقام دفاع از اتهام می گوید آن را قبول ندارد و جریان را همان طور که قبلا" گفته بوده شرح داده و اضافه کرده است : (شوهرم این ماجرا را به وجود آورده است. تمام نوشته های او دروغ است ، قبول ندارم. ) وکیل متهمه به لایحه تقدیمی خود استناد کرده آقای ... لایحه ای در نه برگ تقدیم کرده و درجلسه 11/9/70دلایل خود را توضیح داده است.
دادگاه مورد را از موارد لوث تشخیص داده و از متهمه دلیل بیگناهی مطالبه کرده است که می گوید یک نفر از اهالی محل دیده که فعلا" با ترک محل آدرس او را نمی داند. از والدین خواسته شده از بستگان نسبی ذکور برای قسامه معرفی کنند که نهایتا" پدر مقتوله چهل بار و مادرش ده بار سوگند یاد کرده اند. دادگاه با اعلام ختم دادرسی و با شرح مختصر از جریان واقعه و سیر پرونده و با ذکر دلایل از جمله دلایل از جمله نظریه کمیسیون پزشکی و اجرای قسامه جرم انتسابی به متهمه را به استناد بند ب ماده 1 وبند 3 ماده 27 و ماده 43قانون حدود و قصاص محرز تشخیص (داده و) حکم برقصاص خانم (الف ) فرزند. .. را صادر کرده است.
محکوم علیها در ذیل دادنامه به حکم صادره اعتراض کرده ، رئیس دادگاه در عقیده خود باقی مانده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال (شده ) و بهاین شعبه ارجاع گردیده است. متعاقبا" آقای ... وکیل محکوم علیها طی لایحه مورخه 27/2/71 در هفت برگ به حکم صادره اعتراض نموده که از جانب قاضی صادرکننده حکم دستورارسال به دیوان عالی کشور داده است ، اجمالا" اینکه (پرونده فقط و فقط بر پایه اختلافات شدید خانوادگی و حدس و گمان ، آن هم مغایر با واقعیت از بدو تشکیل تا زمان ورود موکله به ایران و آخرین لایحه اولیای دم در جلسه 29/1/69 به دادگاه متهمین خانواده (ج ) می باشند یکدفعه دادسرا موکله را قاتل شناسائی کرده یکایک دلایل استنادیه درکیفر خواست را رد کرده همچنین دلایل محکومیت را توضیح داده نتیجه گیری کرده ادعای اولیای دم در خصوص فقط شکستگی مختصر در ناحیه حساس سر با اظهارات بقیه شهود در غسالخانه تعارض دارد، نظریه پزشک و پلیس فرانسه آن گونه که دادگاه استدلال نموده نمی تواندبلااعتبار باشد، در هیچ یک از گواهیهای پزشکی اظهارنظر نشده که مرگ ناشی از ورود ضربه مستقیم به ناحیه سر بوده است دادگاه به آمادگی شاهد عینی (ج ) و عوامل دیگر از جمله انگیزه و اینکه موکل توان جسمی انجام چنین کاری داشته یا خیر یا اینکه همان طور که اولیای دم در ابتدا گفته اند خانواده (ج ) عمل را انجام داده اند اگر این را قبول کنیم چرا تنها موکله محکوم به قصاص شود، ممکن نبوده انتقال جسد بدون جلب توجه ساکنین صورت بگیرد. استدلال دادگاه در لوث و قسامه بدون در نظر گرفتن بینات له موکله و ظنون و قرائن متعارض علیه او نمی تواند قانونی باشد. چرا به نامه های آقای (ج ) توجه نشده ) و اضافه کرده ( در دادرسی ایجاب می کند قضای در تشخیص موضوع و یافتن حکم از هیچ کوششی دریغ ننماید و به صرف ظن و گمان بسنده نکند. در این پرونده دلیل یا دلایلی علیه موکله درخصوص فعل قتل اقامه نگردیده است. قرائن موجب ظن توسط موکله وجود نداردو طبق ماده 244 مجازات اسلامی در چنین وضعی مدعی باید بینه اقامه کند. اینکه موکله در هنگام حادثه در محل اتاق نبوده باید طبق تبصره 256 ادعای مشارالیها را با سوگند پذیرفت... رجولیت در قسم خورندگان بر طبق قانون اخیرالتصویب شرط می باشد. ) اشاره به ماده 13 تشکیل دادگاه های کیفری راجع به همین ... و مواد2و3 و تقاضای نقض دادنامه را نموده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشوراجمالا" مبنی بر ... مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(بسمه تعالی. با توجه به مجموع اوراق پرونده از جمله صورتجلسات محاکمه و مفاد حکم صادره و با توجه به لایحه تجدیدنظرخواهی محکوم علیها و وکیل او ایرادات زیر وارد به نظر می رسد: از جانب قاضی صادرکننده حکم در اظهارنظر بر بقاء در عقیده خود بخصوص درپاسخگوئی به لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل محکوم علیها دستور قسمت اخیر بند ج ماده 9 قانون تجدیدنظر احکام دادگاههای کیفری مبنی بر (اظهارنظرلازم ) رعایت نشده وبه صرف نوشتن (به نظر خود باقیست ) یا (پیرو سابقه به دیوان عالی کشور ارسال شود) بسنده شده است. همچنین دستور ماده 249 و تبصره 3 از ماده 248 موضوع نبودن خویشان و بستگان و اطمینان حاکم دادگاه بر نبودآنها عمدی و غیرعمدی بودن قتل داشتن علم وجزم خورندگان قسم در اجرای قسامه تصریح و رعایت نشده است. همچنین در اصل موضوع اتهام وارد کردن ضربه چه از جانب متهمه یا دیگران را کسی اظهار نکرده و احراز نشده یااینکه در هنگام وقوع حادثه افراد خانواده در محل حضور داشته اند. خاصه اینکه آقای (ج ) (عموی مقتول و همسر متهمه ) حضور داشته و ظاهرا" اظهاراتش مورد قبول بوده و به نوشته او هرچند صریح و مستقیما"به مقامات قضائی نیست استناد شده ، همچنین از همسایه ای که نامش برده شده یا سایرین به هیچ نحوی تحقیق و کسب اطلاع نشده است ، فلذا با نقض دادنامه رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه محول می نماید. )

مرجع :
قانون مجازات اسلامی درآیینه آرا دیوان عالی کشور(قتل عمد)جلد2 تالیف یداله بازگیر ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
48
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
275
تاریخ تصویب :
1371/04/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :