جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 1211/4719
شماره دادنامه : 637/11
تاریخ رسیدگی : 1/12/73
فرجامخواهان : اولیادی دم مقتول
فرجامخواسته : دادنامه شماره 151/473/3/72 صادره از شعبه 7 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 11 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : پیرو گزارش مورخ 31/6/72 به موجب کیفرخواست شماره 1049/2/71 دادسرای عمومی آقای (الف ) به اتهام یک فقره قتل عمدی (مرحوم (ب )) بر اثر ضرب و پرتاب سنگ نسبتا" بزرگ به ناحیه قلب مقتول تحت تعقیب قرار گرفته و به استنادمادتین 205 و 206 قانون مجازات اسلامی از دادگاهها کیفری یک ... تقاضای تعیین مجازات وی شده است. ضمنا" در کیفرخواست صادره برای اشخاص مفصله الاسامی زیر:
( ... 3 ... 2 ... 1 ... 5 ... 4) نیز به اتهام سرقت وغارت اموال و تخریب عمدی ساختمان منازل تقاضای تعیین کیفر شده است که دادگاه نسبت به رسیدگی به اتهام آنان پرونده را مفتوح گذاشته در مورد اتهام آقای (الف ) رسیدگی (کرده و) و با اعلام ختم دادرسی چنین رای داده است :
( ... در زدن با سنگ متفق بودند، خلاصه لوث تشخیص داده شده مستندا" به مادتین 239و248و مادتین 249و250 قانون قصاص مراسم قسامه با کیت و کیفیت که در پرونده مندرج است در حضور طرفین و وکیل متهم انجام گرفته ، علی هذا بزه انتسابی به متهم محرز و مسلم و ثابت است و به ماده 206 قانون قصاص انطباق دارد. دادگاه مستندا" به بند ب ماده 206 و به مواد219و257و224و265 قانون قصاص حکم به محکومیت متهم (به قتل ) موصوف (الف ) (صادرمی شود)که اولیای دم ماذون می باشند به عنوان قصاص متهم را به قتل برسانند. حکم صادره مستندا" به ماده 28 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو قطعی می باشد. )
با تجدیدنظرخواهی محکوم علیه پرونده و بقاء قاضی صادرکننده حکم به عقیده خود پرونده به دیوان عالی کشور ارسال وجهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه تشکیل (شده و) پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دادیار مبنی بر نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته چنینرای داده است.
(با توجه به محتویات پرونده ایرادات زیر بر دادنامه تجدیدنظر خواسته وارد است :
1 دادگاه در حکم تجدیدنظرخواسته علت فوت مرحوم (ب ) را اصابت سنگ به قلب مرحوم مذکور قید کرده در حالی که اداره پزشکی قانونی طی نامه شماره 75079/2510/1/71 علت مرگ را (شوک )تشخیص و چنین توضیح داده است : (ایجاد شوک علل گوناگون دارد ازجمله منازعه می تواند علت آن باشد، ولی در این مورد باتوجه به آثار خونریزی در زیرپوست سروخونریزی در مخچه علت اول شوک رامی توان ضربه وارده به سر تلقی کرد. ) نظر دادگاه که علت فوت را ضربه با سنگ به قلب آقای (ب ) دانسته بانظر پزشکی قانونی معارض است 20 شرایط مندرج در ماده 249 قانون مجازات اسلامی در کیفیت اجرای قسامه دقیقا" رعایت نشده 3 در پرونده چهار نفر متهم به سرقت وغارت اموال و تخریب عمدی ساختمان منازل می باشند که رسیدگی نکرده و معلوم نیست به چه علت رسیدگی به اتهام متهمین به وقت دیگر موکول گردیده است. 4 به گزارش فرمانده پاسگاه ... که صریحا" حکایت دارد که مقتول در حین منازعه به قتل رسیده و غارت انجام نداده توجه نشده (است ) لازم بود از وی جهت کشف حقیقت تحقیق به عمل می آمد. با عنایت به ایرادات مذکور در فوق ، دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می شود و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاههای کیفری یک ... ارجاع می گردد. )
شعبه هفتم دادگاه کیفری یک ... پس ازنقض فرجامی به موضوع رسیدگی (کرده و) با اعلام ختم دادرسی بره انتسابی به متهم را قتل عمد منطبق با ماده استنادی در کیفرخواست دادسرا ندانسته و از نوع قتل شبیه به عمدی تشخیص داده است و با توجه به حصول ظن مذکور مورد را از موارد لوث تشخیص (داده و) بدوا" از متهم بینه شرعیه مبنی بر بیگناهی وی مطالبه گردیده و نامبرده از معرفی گواه و اقامه بینه اظهار عجز نموده (است.) دادگاه با اجرای مراسم قسامه (با توضیح این مطلب که اولیای دم ) غیر از افراد مذکور منسوب و اقربای مرد ندارند) توسط یازده نفر از منسوبین اقرب الاشاره با انجام 25 مررتبه سوگند به اسماء حلال بزه قتل را به متهم نسبت داده و بزه مذکور به متهم قابل حمل است. علی هذا در خصوص بزه قتل عمدی انتسابی به متهم مستندا" به اصل برائت حکم به برائت وی صادر و اعلام می نماید. نظر به شکایت اولیای دم مقتول وکیل آنان اصالتا" و وکالتا" وولایتا" و مطالبه دیه در صورت عدم امکان قصاص و انتخاب نوع دیه (نقره ) از طرف متهم و وکیل وی مستندا" به بند ب ماده 295و297 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم به اتهام قتل شبه عمدی به پرداخت یک فقره دیه مرد مسلمان از نوع نقره ( ده هزار درهم مسکوک غیرمغشوش ) در حق اولیای دم مقتول در مدت دوسال تاریخ وقوع جرم (27/6/70) صادر و اعلام می گردد. با تجدیدنظرخواهی اولیای دم مقتول (پدر مقتول ، مادر مقتول ، عیال مقتول ) پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه اعتراضیه هنگام شور قرائت خواهد شد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوانعالی کشور اجمالا" مبنی بر ... دادنامه شماره 151/473/3/72 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(بسمه تعالی. با توجه به محتویات پرونده چون متهم محکوم گردیده و طبق ماده 11 قانون تجدیدنظرآراء دادگاها بند ب در مورد احکام کیفری شاکی خصوصی در صورت برائت متهم حق درخواست تجدیدنظر را دارد،لذابا اعلام قابل طرح نبودن موضوع و رد تقاضای تجدیدنظر خواهان پرونده اعاده می شود. )

مرجع :
قانون مجازات اسلامی درآیینه آرا دیوان عالی کشور(قتل عمد)جلد2 تالیف یداله بازگیر ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
48
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
637
تاریخ تصویب :
1373/12/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :