جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 382423
شماره دادنامه : 435/20
تاریخ رسیدگی : 14/6/71
تجدیدنظرخواه : وکیل محکوم علیه
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 5794/3/1371 صادره از شعبه دهم دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 20 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : پیرو گزارش مورخه 10/11/70 موضوع اتهام آقای (الف ) فرزند ... به ارتکاب قتل عمدی آقای (ب )(نسبت به اتهام (ج ) به تبانی حکم برائت صادر (شده ) و مورد تایید قرار گرفته (و) فعلا" مطرح نظرنیست ) مندرج در کیفرخواست مورخه 2/6/69 دادگاه کیفری یک ... با انجام محاکمه به دلیل محتویات پرونده گواهی پزشکی ، شرح اختلاف فیمابین طرفین راجع به معبر و اینکه ابتدا برادر مقتول آقای (ه) را قاتل معرفی کرده و آقای (و) ضارب پدرش را (آقایان ) (ز) و (ر) می داند و بعد از فوت اولیای دم (الف ) را قاتل معرفی کرده اند و اینکه گواهان اولیای دم اغلب از بستگان آنها می باشند و گواهان متهمان اظهار داشته اند قبل از قتل آن مرحوم آقای (الف ) مضروب و به بیمارستان منتقل شده وبا توجه به تعارض اظهارات گواهان طرفین چون حجت شرعیه علیه (الف ) اقامه نشده حکم بر برائت او صادر کرده است که مورد اعتراض قرار گرفته و دلایلی استناد گردیده که با بقاء قاضی دادگاه در عقیده خود پرونده در این شعبه مورد بررسی قرار گرفته (است واین شعبه ) اولا" حکم را از جهت عدم تفهیم حق تحلیف شاکی موجه ندانسته ثانیا" با توجه به مسلم بودن قتل در حین نزاع و با توجه به مودای شهادت عینی مویدا" به گواهی پزشکی قانونی و توجه به وجود اختلاف ملکی تعارض در قرائن مورد استناد در حکم تجدیدنظر خواسته را مردود دانسته و با نقض حکم برائت آقای (الف ) رسیدگی پرونده به شعبه دهم دادگاه کیفری یک ... محول شده است.
این دادگاه به شرح صورتمجلس مورخ 6/12/70 (به ) استماع شکایت و توضیحات اولیای دم که قاتل را (الف ) دانسته اند وتقاضای قصاص او را دارند (پرداخته است و) وکیل اولیای دم به لایحه تقدیم خود استناد کرده و با تحقیق از متهم که می گوید در ابتدای درگیری مضروب و بیهوش شده و قاتل مرحوم (ب ) نیست و اینکه باآن مرحوم دشمنی و عنادی نداشته و(چهارنفربه اسامی عین الله ،عبدالله ، بیژن و بهرام به من هجوم آوردند. دست عبدالله بیل بود. .. آن مرحوم روبرو ایتساده بود (ودر) دعوا نبود. اگر برادرم گفته مرحوم (ب ) به من حمله کرده ، شکایت برادرم است ، به من چه ارتباطی دارد. .. یک دعوا رخ داد که همان ابتدا بیهوش شدم ) . و اظهارات (ج ) را قبول دارد (ودرمحضر) دادگاه اظهارات اولیه خود رابه اینکه مقتول به او هجوم آورده و فحاشی کرده را قبول ندارد. همچنین شهادت شهود را قبول ندارد. وکیل مدافع متهم نیز به لایحه تقدیمی خود استناد نموده است.
در جلسه 25/1/71 مجددا" اولیای دم (الف ) را قاتل عمدی (دانسته اند) و قصاص او را طالب شده اند. از شهود به تعداد16 نفر در سیزده برگ استماع شهادت شده (است.) متهم اتهام خود را تکذیب کرده ، مدافعات قبلی خود را تایید نموده و از جمله می گوید:(چرا ابتدا مرا قاتل معرفی نکردند. (ع ) مرتکب شده ، یقه مراگرفتند. 0 سراسر اظهاراتشان تناقضگوئی وجود دارد. .. زننده و ضارب خودشان هستند) و خود را مرتکب قتل نمی داند. دادگاه سوال کرده که آیا خودت دیدی (ع ) او را به قتل برساند؟ جواب داده : ( نخیر من بیهوش بودم. زمانی که (ع ) با من درگیر بود. .. (مقتول )درفاصله بیست متری ایستاده بود. ) (به ) سوال دادگاه (در) این (باره ) که زمانی که شما با (ع ) درگیر بودید آیا ... (مقتول ) در کنار شما ایستاده بود؟ جواب داده : (بلی در فاصله بیست متری ایستاده بودم. ) علت اینکه اولیای دم با او عناد دارند این می داند که (چون پدر شهید هستم به من حسادت می ورزند. ) دادگاه سوال کرده شما آقای ولی ... را شاهد معرفی کردید؟ می گوید: (بلی.) دادگاه اظهارات او را توجه داده (وی ) جواب داده : (به او زمین دادنددر حالی که نصف کار (متعلق به ) آقای ... است. بنابراین باید بیاید به نفع ایشان شهادت بدهد. ) در مقابل سوال دادگاه جواب داده :
(شهودم همینها بودند که معرفی کردم فعلا" عرضی ندارم. )
در جلسه 29/2/71 با استماع مجدد شکایت اولیای دم و اخذ دفاع از متهم که او نیز می گوید: (مدافعاتم را در جلسه قبل مشروحا" بیان کردم ) و شهود اولیای دم را بعضا" خدانشناس و بعضی دیگررا مشروبخوار و بعضا" منسوب اولیای دم می داند و شهادت آنها رامنشا اثر نمی داند و می گوید: (شاهد دیگری بر بیگناهی ندارم. .. چند تن از شهود از اقربای نزدیک من هستند و بعضی هم نسبتی ندارند. ) دادگاه از اولیای دم خواسته تا پنجاه نفر از بستگان خودرا برای اتیان سوگند معرفی کنند که هشت نفر را که با علم سوگند یادکنند معرفی کرده اند و اجرای قسامه به عمل آمده و متهم آخرین دفاع خود را به وکیلش واگذار کرده او نیز به لایحه تقدیمی استناد نموده و راجع به قسم خورندگان توضیحاتی داده و موکل را بیگناه معرفی کرده است.
دادگاه با ذکر دلایل و نهایتا" اجرای قسامه جرم انتسابی به متهم را محرز و مسلم تشخیص داده به استنادمواد255،256،257، 205 206،207،219 مجازات اسلامی حکم به قصاص نفس متهم صادر کرده است. آقای ... وکیل مدافع متهم طی لایحه مورخه 20/3/71 به حکم محکومیت موکل اعتراض کرده با شرح مختصر از جریان امر مدعی است موکلش در امر درگیری مضروب و بیهوش شده و شهادت شهود و خورندگان قسم را مخدوش دانسته (وگفته ) آنهامعنی کلمات عربی رئیس دادگاه رانمی دانند و به مفهوم آن نیز آگاهی ندارند; راجع به ماده 255 استنادیه دادگاه مدعی است در زمان ازدحام موکل حضور نداشته (است و)استناد دادگاه به مواد255و256 که مغایر هم می باشند را ناصحیح ذکر کرده (وگفته است :) (معلوم نیست دادگاه ... به کدام طریق ازطریق اثبات اتهام موکل را محرز دانسته است. اگر قسامه باشد خود مقوله دیگری است ) و مورد را از مصادیق لوث نمی داند، زیرا گواهان بیطرفی شهادت داده اند(که ) هنگام قتل ، موکل حضور نداشته ، لذا اجرای قسامه صحیح نبوده است. در حالی که بستگان دیگرهم بوده اند. دادگاه باید اطمینان پیدا می کرد که دیگران حاضر به قسم نبودند. قسم خورندگان بدورغ قسم یاد کرده اند که با چشم خود دیده اند. قسم آنها مغایر با ماده 251 است و دلایلی را بر آن اقامه کرده و نتیجه گیری کرده (نه تنها علم نداشته حتی ظن هم نداشته اندو برائت آقای (ج ) ثابت می کند حرفهای آنها دروغی بیش نبوده وچطورمی شود نسبت به موکل حرفهای آنها راست باشد. ) ودرپایان موکل رابیگناه (دانسته ) و نقض دادنامه را تقاضا کرده (است.) عین لایحه هنگام شور قرائت خواهد شد. قاضی صادر کننده رای طی نظریه مورخ 19/5/71 اعلام کرده در عقیده خود باقی است و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار عالی کشور اجمالا" مبنی بر تائید حکم صادره مشاوره نموده با اکثریت آراء چنین رای می دهد:
(با توجه به مجموع اوراق پرونده از جمله مفاد حکم قبلی این شعبه و دلایل استنادیه در حکم محکومیت صادره و نظر به اینکه از جانب معترض تجدیدنظرخواه ایراد و اشکال موجهی به عمل نیامده و به نظرنمی رسد، لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته را تائید می نماید. )

مرجع :
قانون مجازات اسلامی درآیینه آرا دیوان عالی کشور(قتل عمد)جلد2 تالیف یداله بازگیر ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
48
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
435
تاریخ تصویب :
1371/06/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :