جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 19/4871/27
شماره دادنامه : 3163
تاریخ رسیدگی : 20/12/73
فرجامخواه : محکوم علیه و وکیل تسخیری اش
فرجامخوانده : اولیادی دم مقتول
فرجامخواسته : دادنامه شماره 2842/7/73 صادره ازشعبه 9دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 27 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : آقای (الف ) فرزند ... 19 ساله اهل وساکن ... دانشجو، متهم است به قتل عمدی پدرش بدین توضیح که متهم گفته است : (پدرم دائم الخمر بود و با زنان روابط نامشروع داشت. من سه روز بود که از دانشگاه مراجعت کرده بودم. شب بود پدرم مشروب خورده بود. یک دختر برای او زنگ زد میهمان هم داشتیم. بساط عرقخوری بر پا بود (طوری ) که دیگر برای من قابل تحمل نبو مادرم به او گفت که (الف ) ا زمکالمه تلفنی شا با دختر ناراحت است که پدرم سلطل جای مشروب را به سر مادرم کوبید و او را کتک کاری و فحاشی کرد که من گفتم دیگر کافی است. بیشتر عصبانی شد و گفت همه تان بروید بیرون 0 قسم خودر مادر را طلاق می دهم. به من گفت اگرتوهم ناراحت هستی می خواهی بروی برو0 من گفتم خیر من اینجا می مانم و به مادر و برادر کوچکم گفتم شما به منزل پدربزرگم بروید. پدرم به آشپزخانه رفت و کارد آورد و گفت رختخواب مرا بینداز بخوابم. من هم انداختم و خودم مشغول حل کردن جدول روزنامه شدم. او می گفت بخواب امشب با تو کار دارم. در حالت مستی کامل بود و معلوم نبود به چه کاری دست می زند. من هم رفتم برای ترسانیدن او کلنگ آوردم و بالای سرش رفتم همینکه کلنگ را دید چاقو را برداشت به طرف من آورد من هم کلنگ را به سینه او زدم. چاقو (کارد) از دستش افتاد ازترس اینکه مبادا از جایش بلند شود و مرا بکشد کارد را برداشته و چندباردر طرف چپ او فرو کردم و سپس خود را به کلانتری معرفی نمودم.
(دادسرای عمومی ... بر اساس شکایت پدر ومادر مقتول موضوع را پیگیری و با انجام تحقیقات سرانجام به موجب کیفرخواست شماره 18625/2/73 تقاضای تعیین کیفر وی را نموده است و دادگاه کیفری یک ... با حضور شکات و متهم و وکیلش به موضوع رسیدگی (کرده است.) که پدر و مادر مقتول تقاضای استماع دفاعیات وکیل متهم و اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره 2.. 842/7/73 بزهکاری متهم را محرز و مسلم توصیف و با استناد به مواد قانونی او را به قصاص نفس محکوم نموده مقیدا" به اینکه اولیای دم کبیری که خواهان قصاصند سهم الدیه یک پسر و یک دختر مقتول که اعلام گذشت کرده اندرا به قاتل بپردازند و نیز سهم الدیه یک فرزند صغیر مقتول راتودیع نمایند. رای صادره مورد اعتراض محکوم علیه و وکیلش قرار گرفته و کتبا" درخواست تجدیدنظر کرده اند. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند
(بسمه تعالی. با توجه به محتویات پرونده درخواست تجدیدنظر با هیچ یک از موارد مذکور در ماده 10 قانون تجدیدنظر تطبیق نمی کند. لذا باردآن دادنامه فوق الاشعار ابرام و پرونده به مرجع مربوط اعاده می گردد.

مرجع :
قانون مجازات اسلامی درآیینه آرا دیوان عالی کشور(قتل عمد)جلد2 تالیف یداله بازگیر ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
50
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3136
تاریخ تصویب :
1373/12/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :