جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 18/4671/27
شماره دادنامه : 3010
تاریخ رسیدگی : 14/10/73
فرجامخواه : وکیل متهم
فرجامخوانده : اولیای دم دادگاه
فرجامخواسته : دادنامه شماه صادره 17125/2/73 صادره از شعبه 18 دادگاه کیفری یک
مرجع رسیدگی : شعبه 27 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : آقای (الف ) فرزند ... 40 ساله اهل و ساکن روستای ... از توابع ... متهم است به ارتکاب قتل عمدی مرحوم (ب ) در اثر اصابت و ایراد ضربه چوب به سر وی. توضیح آنکه حسب مندرجات پرونده متهم پدر عیال مقتول است و مقتول دامادوی می باشد. گویامتهم قصدداشته پنج سال پیش از وقوع حادثه دخترش (به نام (ج ) ... ) را به ازدواج خواهرزاده خودش درآورد، مراسمی هم به همین منظور انجام یافته ، ولی به خاطر اینکه دختر متهم (ج ) مایل به این ازدواج بنوده لذا به خانه همسرش که پسرعمه اش بوده نرفته است و پس از مدت 10 ماه بالاخره به طلاق منجر شده و از قید زوجیت پسر عمه اش خارج گردیده و از طرف دیگر (ج ) با ازدواج دخترش با ... (مقتول ) موجب شده که نامبردگان تصمیم به فرار بگیرند که این کار را هم کرده اند و بعدا" به مرور زمان با پا در میانی و وساطت افراد سند ازدواج رسمی تنظیم می نمایند و مقتول سرباز بوده برای مرخصی به محل می آید و شب حادثه منزل برادرش ... میهمان بوده است و متهم (الف ) به مسجد رفته و پس از برگشت ازمسجدنزدیک منزل ... (برادرمقتول ) همدیگر را می بینند و گویا مقتول از پدر عیالش مطالبه جهیزیه می نماید که این امر منجر به بگومگو و فحاشی و زد و خورد می شود و اختلافات سابقشان بر سر مسائل خانوادگی اساس بغض و کینه بین آنها را هر چه بیشتر تشدید می کند که ناگهان متهم یک چوب از دسته چوبهائی که در کنار کوچه انباشته بوده برمی داردوبه سر مقتول می کوبد که همین ضربه حسب گواهی پزشکی قانونی موجب ضربه مغزی و خونریزی مغزی می شود و سرانجام (ب ) فوت می کند.
براساس تحقیقات توسط اولیای دم مقتول متهم. .. به موجب کیفر خواست بدون شماره مورخ 13/10/72 تقاضای رسیدگی و تعیین کیفر متهم را نموده است. متعاقب آن پرونده جهت رسیدگی به شعبه 18 دادگاه کیفری یک ... ارجاع می گردد و شعبه مزبور بانگرش به شکایت اولیای دم و گزارش پاسگاه و تحقیقات محلی و گواهی پزشکی قانونی و اعتراف متهتم در دادگاه به درگیری بامقتول و اعتراف متهم به ایراد ضرب عمدی با چوبدستی از ناحیه سر مقتول در مراحل تحقیق و عدم دفاعیات موجه متهم در دادگاه و عدم دفاعیات موجه وکیل وی بزهکاری متهم را در قتل عمدی مرحوم (ب ) محرز و ثابت تشخیص (داده ) و به شرح دادنامه شماره 17125/2/73 به محکومیت متهم موصوف الذکر به قصاص نفس و با تودیع سهم الدیه فرزند صغیر مقتول از سوی اولیای دم رای صادر نموده است که رای صادره مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی و کیل محکوم علیه قرار گرفته است.متقابلا"دادگاه ضمن رد اعتراض و بقاء بر رای ابرازی خود پرونده را جهت رسیدگی و امعان نظر به دیوان عالی کشور ارسال (کرده ) که به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند
(بسمه تعالی. با توجه به مندرجات پرونده و احراز بزهکاری متهم از سوی دادگاه از طریق علم قاضی ووجود زمینه مناسب برای حصول علم به نحو متعارف از مجموع اوراقک درخواست تجدیدنظر با هیچ یک از موارد مذکور در ماده 10 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب سال 72 انطباق ندارد و لذا ضمن رد آن دادنامه فوق الاشعار برابر بند یک ماده 5 قانون انف الذکر ابرام و پرونده به دادگاه مربوطه اعاده می گردد. النهایه لزوما"متذکر می گردد که اینکه دادگاه محترم کیفیت اقتصاص را از طریق به دار آویختن در دادنامه قید نموده صحیح ومشروع نیست ، بلکه باید با شمشیر و یا گلوله انجام گیرد (موضوع مساله 11، ج ، تحریرالوسیله ، ص 535) . )

مرجع :
قانون مجازات اسلامی درآیینه آرا دیوان عالی کشور(قتل عمد)جلد2 تالیف یداله بازگیر ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
50
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3010
تاریخ تصویب :
1373/10/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :