جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 13/12/372
شماره دادنامه : 158/12
تاریخ رسیدگی : 26/3/1371
مرجع رسیدگی : شعبه 12 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : محتویات پورنده اجمالا" حکایت دارددر تاریخ 20/9/70 متعاقب اعلام این امر که شخصی به اسم آقای (ب )که ... در مورخه 19/7/70 به منظور دریفات طلب خود به سراغ شخص دیگری به نام (الف ) رفته از همان تاریخ دچار غیبت شده و اطلاعی از وی بدست نیامده است. بلافاصله از ناحیه مامورین انتظامی ... جستجو و تفحص جهت یافتن و کسب اطلاع راجع به وضعیت شخص مذکور آغاز (می شود)ودر تعقیب آن چون اطلاعات حاصله حاکی از این بوده است که در مسیر بیراهه باغات اطراف شهر حسد نامبرده فوق در داخل اتومبیل مورد استفاده وی به دست آمده است ، تحقیقات و اقدامات ضروری به منظور روشن شدن موضوع و کشف قضیه انجام (می گیرد) و بدوا" در جریان معایناتی که از محل استقرار جسد صورت گرفته با به دست آمدن سه عدد پوکه فشنگ که ظاهرا" مربوط به اسلحه کلت بوده است آثاری از اصابت گلوله به ناحیه سروصورت مقتول مشاهده (می شود)وبا بررسیهای بهعمل آمده مشخص شده که به دنبال درگیری احتمالی درداخل اتومبیل و وقوع برخورد، شخص مورد نظر که در پشت فرمان وسیله نقلیه مزبور قرار داشته است از طرف کسی که سرنشین اتومبیل بوده بااسلحه مورد حمله واقع شده و بر اثر آن ضمن اینکه نامبرده شدیدا" مجروح وبا صورت به کف اتومبیل افتاده شیشه در سمت راننده نیز کلا" متلاشی شده است.
در معاینات پزشکی وجود آثار زخمهای متعدد با لبه های کمی فرو رفته به داخل بدن که مساحت آنها از سطح سکه یک ریالی تا حدودی کوچکتر بوده در قسمتهای شانه سمت راست و ناحیه گردن در همین سمت و نیز در قسمت پشت سر ناحیه پآئین سمت راست و همچنین آثار زخمهای دیگر در سمت چپ صورت مقتول ( که سن وی حدود سی سال تعیین شده ) مورد تایید قرار گرفته و پزشک معاین علت فوت رااصابت گلوله به ناحیه گردن و سر شخص یاد شده اعلام نموده است. با توجه به موارد مذکور و ادای شهادت توسط یکی از ساکنین محل موقوع جنایت مفادا" به اینکه در ساعت 30/7 یا 8 شب مورخه 19/9/70 صدای شلیک 4 گلوله در نزدیکی اقامتگاه خود شنیده لیکن به لحاظ عدم پیگیری موضوع از چگونگی جریان امر اطلاعی کسب نکرده است ،چون پدر متقول در خصوص مورد به شخصی به نام آقای (الف ) مظنون بوده و از وی شکایت داشته است در زمینه دستگیری متهم مزبور اقدام (می شود)و در تحقیقی که از وی به عمل آمده نامبرده پس از ادای توضیح پیرامون مطالب مختلفه سرانجام در ادامه تحقیقات به طور صریح و روشن به ارتکاب عمل قتل اعتراف نموده و در بیان علل و جهات اقدام خود متذکر شده است به لحاظ اینکه شخص او و مقتول در خرید مقدار قابل توجهی تریاک مشارکت داشته اند و با تحویل گرفتن جنس خریداری شده توسط مقتول که بهای آن حدود دو میلیون و هشتصد هزار تومان بوده است شریک وی از پرداخت حق السهم او خودداری (کرده ) ودر این خصوص کار را به تعلل و طفره برگزار نموده است به دنبال اختلافی که راجع به همین امر بین و او و مقتول به وجود آپده و ادامه آن به مشاجره لفظی منتهی گردیده است ، و نیز با استفاده از اسلحه مورد بحث که در داخل اتومبیل قرار داشته شریک خود را به قتل می رساند و متعاقبا" با عزیمت به منزل اسلحه مذکور را درپشت خانه خود در زیر خاک مخفی می کند.
بر مبنای اقاریر متهم یاد شده و کشف اسلحه کلت شماره 107453 با سه تیز فشنگ در محل تعرفه شده از ناحیه متهم و طرح شکایت توسط ورثه حین الفوت مقتول که مشتمل بر پدر و مادر و نیز زوجه و دو فرزند صغیر 4ماهه و پنج ساله بوده اند از طرف آقای جانشین بازپرس دادگاه مستقل ... سلسله تحقیقات و اقداماتی در رسیدگی به موضوع انجام (می شود) و در نهایت آقای ... قضینه قرارمجرمیت آقای (الف ) فرزند ... را از حیث ارتکاب قتل عمدی مرحوم (ب ) فرزند ... بااسلحه کلت عراقی صادر و ضمن اعلام صلاحیت دادسرای انقلاب اسلامی راجع به بزه عنوان شده دیگر مبنی بر خرید تریاک ، سوابق کار را به دادسرای عمومی ... ارسال نموده است.
با تحقیق امور مذکوره فوق وصدورکیفرخواست شماره 161694/10/70 که طی آن مرجع یاد شده اخیر رسیدگی و تعیین کیفر متهم موصوف را به استناد مادتین 1 و 2 قانون حدودوقصاص ازدادگاه صالحه خواستار گردیده است رسیدگی به موضوع به شعبه 16 دادگاه کیفری یک ... ارجاع (می شود) و در این مرحله از کار پس از تعیین وقت رسیدگی وانتخاب وکیل تسخیری جهت متهم در جلسه متشکله درتاریخ 11/1/71 رسیدگیهای لازمه با حضور متهم و وکیل مدافع وی و تعدادی از اولیای دم انجام (می گیرد) و نهایتا" دادگاه مرجوع الیه (درمورد) قضیه ... به موجب دادنامه شماره 7/167/1/71 (رای ) صادر (می کند) که در رای صادره عینا" چنین آمده است :
( ... در خصوص اتهام آقای (الف ) فرزند ... دائربه قتل عمدی مرحوم (ب ) با اسلحه گرم با توجه به شکایت اولیادی دم متوفی و گزارشات واصله و اقاریر صریح متهم در مراحل بازجوئی مقدماتی و گواهیهای پزشکی و صورتجلسات معاینه جسد در محل وقوع جرم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری نامبرده به نظردادگاه محرز و مسلم بوده مستندا" به ماده 205 وبند ب ماده 206 قانون حدود و قصاص حکم به قصاص متهم صادر و اعلام می گردد. .. )
پس از اصدار دادنامه فوق وجری پاره ای اقدامات لازمه نظر به اینکه محکوم علیه و آقای وکیل تسخیری وی با ارسال لوایحی که متن آنها هنگام شور قرائت خواهد شد نسبت به حکم صادره اعتراض نموده اند و دادگاه صادر کننده رای نیز اعتراضات عنوان شده راواردندانسته است ، در اجرای مقررات قانونی سوابق امر به دیوان عالی کشور ارسال و سرانجام رسیدگی به موضوع به این شعبه محول گردیده است
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر صدور رای شرعی وقانونی دادنامه شماره ... فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(بسمه تعالی.با امعان نپر بر مندرجات پرونده بر حکم معترض عنه اشکال موثر وارد است ، چه باوصف اینکه مقتول دارای دو طفل صغیر بوده و حسب مقررات شرعی و فتوای امام (ره ) ولی صغیر حق قصاص از طرف صغار را نداشته است ، دادگاه بدون تامین سهم صغاربه محکومیت متهم به قصاص نفس اعلام رای نموده و حال آنکه بر مبنای فتوای مزبور و رای شماره 2031/8/65هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در مقام وحدت رویه اصدار یافته است اقتضا داشته که با تامین و تضمین 0 سهم صغار از دیه نسبت به صدور رای اقدام نماید و ... به لحاظ عدم مراعات امر مذکور حکم صادره مخدوش تشخیص می گردد. با اختیارات حاصل از مواد 3و5و9 قانون تعیین مواردتجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها حکم معترض عنه نقض و رسیدگی مجدد در خصوص مورد به شعبه دیگردادگاه کیفری ... ارجاع می شود. )


مرجع :
قانون مجازات اسلامی درآیینه آرا دیوان عالی کشور(قتل عمد)جلد2 تالیف یداله بازگیر ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
50
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
158
تاریخ تصویب :
1371/03/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :