جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 25/2/3695
شماره دادنامه : 155/12
تاریخ رسیدگی : 26/2/71
مرجع رسیدگی : شعبه 12 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : محتویات پرونده مستند به گزارش مامورین انتظامی و تحقیقات انجام شده اجمالا" حکایت دارد که در تاریخ 10/5/70 در جریان درگیری و برخورد حاصله بین دو تن به اسامی آقایان (الف ) فرزند. .. و (ب ) فرزند ... که محل وقوع آن شهر ... و (دلیل ) ایجاد آن نیز پاره ای مسائل جزئی و کم اهمیت بوده است ، شخص یاد شده اخیر از ناحیه گردن شدیدا" مجروح (شده ) و پس از انتقال به مرکز درمانی مربوطه در اثرخونریزی زیادفوت نموده است
پزشکی قانونی ... با انجام معاینات لازمه وجود پارگی عمقی سمت راست گردن مقتول را که ناشی از اصابت ضربه چاقو بوده موردتایید قرار داده و علت مرگ را پارگی عروق اصلی گردن که منجربه خونریزی شدید کشنده گردیده اعلام نموده است.
در تحقیقی که از متهم به عمل آمده نامبرده با بیان مطالبی راجع به علل و موجبات وقوع مشاجره و نزاع در قسمتی از توضیحات خود چنین اظهار کرده است : ( ... محددا" (ب ) آمد درمغازه (ج ) و نسبت به من فحاشی کرد. من رفتم دنبالش ، وارد مغازه او شدیم که نامبرده قیچی گرفت آمد به طرف من ، من هم چاقو در دست داشتم خواستم به صورت او خط بکشم گردنش بریده شد. هیچ گونه درگیری یا خصومتی با هم نداشتیم. )
آقای ... (ج ) فرزند ... که گواه عینی قضیه بوده و به عنوان میانجی در جریان واقعه مداخله داشته گواهی داده است که جرح وارده به مرحوم (ب ) مستند به فعل (الف ) موصوف بوده و این امر نیز با استفاده از چاقو صورت گرفته است. با انجام تحقیقات مذکور و انعکاس قضیه به دادسرای عمومی ... نسبت به موارد اعلامی سلسله رسیدگیهائی توسط مرجع مرقوم انجام (شده ) و در همین ارتباط اولیای دم و اقرار و مدافعات متهم نیز استماع (شده ) و در نهایت دادسرای مزبور ضمن صدور قرار مجرمیت آقای (الف ) فرزند ... از حیث ارتکاب قتل عمدی مرحوم (ب ) اقدام به تنظیم کیفرخواست شماره 2547/5/70 نموده و طی آن به استناد مادتین 1و2 قانون قصاص رسیدگی و تعیین کیفر نامبرده فوق راازدادگاه صالحه خواستار گردیده است.
پس از تحقق امور مزبور و طرح موضوع در دادگاه کیفری یک ... رسیدگی قانونی با حضور متهم و وکیل منتخب وی و همچنین پدرومادر مقتول که ورثه حین الفوت وی بوده اند انجام (شده ) و بر مبنای درخواست وکیل مرقوم نیز شهادت گواه مزبور استماع (شده )ونهایتا" دادگاه مرجوع الیه به موجب دادنامه شماره 2018/77/12/70 حکم قضیه را به تفصیل صادر (کرده ) که در قسمتی از رای صادره عینا" چنین آمده است : ( ... با توجه به محتویات پرونده و اعتراف صریح متهم مبنی بر اینکه با چاقو به گردن (ب ) (ازده و) وی را مجروح نموده و موجب مرگ وی گردیده (است ) النهایه ادعا می کند (چون (ب ) (مقتول ) با قیچی به من حمله نموده و از خود دفاع کردم و قصد کشتن ... را نداشتم ، بلکه تصادفی کشته شد. ) این ادعاازچند جهت مردود است : اولا" پرونده حکایت ندارد که (ب ) با قیچی به من حمله نمود و از خود دفاع کردم و قصد کشتن ... نداشتم ، بلکه تصادفی کشته شد. ) این ادعا از چند جهت مرردود است :اولا"پرونده حکایت ندارد که (ب ) با قیچی به (الف ) حمله کرده باشد،گرچه آقای (ج ) شهادت داد که دست (ب ) (مقتول ) قیچی بود،این شهادت مردود است ، زیرا (ج ) یکی از بستگان نزدیک (الف )است وشهادتش قابل قبول نیست ، ثانیا" با فرض صحت (اینکه ) دست (ب ) قیچی بوده چون (الف ) با چاقو وارد مغازه (ب ) شده و به وی حمله کرده احتمالا" ... (مقتول ) جز قیچی که ابزار کار مغازه بوده وچیز دیگری نیافته که دفع شراز خود نماید، قیچی را گرفته که بتواند از خود دفاع کند،ثالثا" (الف ) (متهم به قتل ) مدعی است قصد قتل (ب )را نداشته ، بلکه تصادفا" کشته شده (است )، قانون صراحت دارد چنانچه (کسی ) با آلت قتاله ولو بدون قصد قتل به کسی حمله کند و منتهی به مرگ کسی شود عذرش پذیرفته نیست. با عنایت به نظریه پزشکی قانونی که علت مرگ را پارگی عروق اصلی گردن در اثر ضربه چاقو و خونریزی شدید می داند و متهم نیز صریحا" به جرم خود(ارتکاب ) قتل عمدی و ایراد ضرب با چاقو به گردن (ب ) اعتراف دارد و اولیای دم. .. پدر و ... مادر (مقتول ) مصرا" خواستار قصاص متهم موصوف هستند و چون جرم متهم حسب الاقرار محرز و مسلم است و عملش انطباق دارد با ماده 206 قانون قصاص وفق آیه شریفه قرآن (کتب علیکم القصاص فی القتلی الحریالحرالخ ) و طبق ماده 265و231و222 قانون قصاص مصوب آذر ماهه هفتاد به اولیای دم اذن و اجازه داده می شود متهم (الف را) شخصا" قصاص نمایند. .. )
پس از اصدار دادنامه فوق و جری اقدامات لازمه چون وکیل مدافع متهم به شرح لایحه تلگرافی نسبت به حکم صادره اعتراض نموده و متعاقبا" محکوم علیه نیز اقدام به انتخاب وکیل دیگری نموده و وکیل منتخب نیز طی لایحه مشروحی که متن آن هنگام شور قرائت خواهد شد ایراداتی را به رای مزبور وارد دانسته است ، سابقه کارپس از اعلام نظر آقای حاکم دادگاه صادر کننده حکم ، که مفادا" مبنی بر رد اعتراضات عنوان شده می باشد، در اجرای مقررات قانونی به دیوان عالی کشور ارسال و سرانجام رسیدگی به موضوع به این شعبه محول گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر صدوررای قانونی دادنامه شماره ... فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(بسمه تعالی. اعتراضات عنوان شده از ناحیه محکوم علیه و آقایان وکلای مدافع وی موثر در مقام نیست وبر اساس مندرجات پرونده و مفاد رای صادره ایراد واشکالی بر دادنامه معترض عنه وارد نمی باشد که با توجه به مراتب فوق ضمن رد تجدیدنظرخواهی افرادیادشده دادنامه مذکور نتیجتا" تایید و ابرام می شود. )

مرجع :
قانون مجازات اسلامی درآیینه آرا دیوان عالی کشور(قتل عمد)جلد2 تالیف یداله بازگیر ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
50
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
155
تاریخ تصویب :
1371/02/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :