جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 23/4829/27
شماره دادنامه : 3149
تاریخ رسیدگی : 15/12/73
فرجامخواه : محکوم علیه
فرجامخوانده : اولیای دم و دادگاه
فرجامخواسته : دادنامه شماره 9419/4/73 صادره از شعبه 8 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 27 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : آقای (الف ) فرزند ... 32 ساله ،اهل وساکن روستای ... به اتهام قتل عمدی همسرش مرحومه ... و نگهداری اسلحه غیرمجاز تحت تعقیب قرار گرفته است. متهم دربرگهای 79الی 82 چنین شرح داده است که (ایشان (مقتوله ) باخانمی به نام (ج ) که روسپی بود رفت و آمد می کرد. بارها به او تذکر دادم که رفت و آمد نکن ، اعتنائی نمی کرد و یک بار با زنی به نام (د) که معروفه می باشد به ... رفته بود و روز و شب با زنی دیگر به نام (ه) که آن هم معروفه بود رفت و آمد می کرد و در خانه او بود. بارها به وی تذکر دادم ، به من گفت خانه مال خودم است. به او گفتم مگر من همسر تو نیستم که گوش نمی کنی. خدا شاهد است روزی نبود که بروم و او در خانه باشد، همیشه ولگرد بود و در شب قتل نیز او در خانه ... بود بالاخره به ستوه آمدم و به خاطر اینکه آبرویم بیش ازاین نرود رفتم به خانه ... از دیواربالا رفتم و پریدم حیاط ودرآن موقع فراری بودم. اول به ایشان گفتم بیا برویم خانه . او ممانعت کردومن با اسلحه کلاشنکف سه تاتیر به وی زدم و ازمعرکه گریختم و به طرف ... رفتم و به روستائی به نام. .. آمدم و خودم را به اطلاعات معرفی کردم و چون یکصد هزار تومان پول جعلی از ... وارد کرده بودرم در حال حاضر زندانی می باشم. من اسلحه را از ... گرفته بودم وبه خاطر حفظ آبرویم همسرم را کشتم. .. )
در پی شکایت اولیای دم دادسرای عمومی ... پس از انجام تحقیقات معموله به موجب کیفرخواست شماره 10787/7/70 با توجه به اقرار صریح متهم و گواهی گواهان و نظریه پزشک قانونی طبق ماده 1 و 44 قانون حدود و قصاص و ماده 3 قانون تشدید مجازات قاجاق اسلحه تقاضای مجازات متهم نامبرده را می نماید. متعاقبا" شعبه هشتم دادگاه کیفری یک ... رسیدگی ماهوی می کند و متهم در جلسه دادگاه منکر داشتن اسلحه و قتل همسرش می شود و اعترافات قبلی خود را از روی شکنجه دانسته و گفته است که (شب قتل من در محل نبودم و در روستای ... در ... بودم ) و سه شاهد می آورد و یکی از آنها در اظهارات قبلی خود گفته است که (در روز حادثه در حال اضطراب او را دیدم و گفت شنیده ام همسرم کشته شده و گفته اند من کشته ام برو بگو دیده ام او نکشته است.)
دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی بشرح دادنامه شماره 9419/4/73 بزه انتسابی به متهم (الف ) را از نظر ارتکاب قتل عمدی همسرش ثابت و محرز دانسته و مستندا" به ماده 205 و بندالف ماده 206 و ماده 209 و بندهای 1و2 از ماده 231و ماده 265 قانون مجازات اسلامی حکم به قصاص نفس نامبرده را صادر می نماید که اولیای دم پس از پرداخت نصف دیه کامله از نوع گوسفند(دیه انتخابی وکیل متهم ) در حق متهم و محکوم علیه به اجرای حکم قصاص اقدام نمایند و در مورد اتهام حمل سلاح و نگهداری غیرمجاز متهم ، قرارعدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی صادر می نماید. وکیل محکوم علیه آقای ... به حکم قصاص اعتراض نموده و کتبا" تقاضای تجدیدنظر نموده است.
دادگاه با اعلام بقاء بر رای خود پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(بسمه تعالی. با توجه به محتویات پرونده و احراز بزهکاری متهم و قاتل بودن وی از سوی دادگاه ( حصول علم برای قاضی ) با وجود زمینه مناسب جهت حصول علم به نحو متعارف ، درخواست تجدیدنظر با هیچ یک از موارد مذکور در ماده 1 قانون تجدیدنظر مصوب سال 72 تطبیق نمی کند، لذا با رد آن دادنامه فوق الاشاره ابرام و پرونده عینا" به مرجع مربوط اعاده می گردد. شایان ذکر است که انتخاب نوع دیه فاضل برجنایت برعهده اولیای دم پرداخت کننده است و به اختیار محکوم علیه و یا وکیلش نمی باشد. النهایه اگر نوعی را اولیای دم انتخاب کردند که مثل درهم و دینار وجود خارجی ندارد و تصالح و تراضی بر معادل ریالی آن هم نشد می تواند محکوم علیه نوع دیگری که وجود خارجی دارد مطالبه نماید. )

مرجع :
قانون مجازات اسلامی درآیینه آرا دیوان عالی کشور(قتل عمد)جلد2 تالیف یداله بازگیر ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
50
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3149
تاریخ تصویب :
1373/12/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :