جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 36296
شماره دادنامه : 448/20
تاریخ رسیدگی : 31/6/71
تجدیدنظرخواه : جناب آقای دادستان محترم کل کشور
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره /29245/6/1367 صادره ازشعبه 136 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 20 دیوان عالی کشور
هیات شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : طبق مندرجات اوراق پرونده آقای (الف )تبعه افغانستان به اتهام قتل عمدی مرحوم (ب ) تبعه افغانستان تحت تعقیب قرار گرفته و دادسرای عمومی ... با صدور کیفرخواست شماره /277896/7/67 و تطبیق جرم انتسابی با مواد 1و2و43 از قانون حدود و قصاص از دادگاه کیفری یک ... درخواست نموده که کیفر مقتضی (را) درباره اش مورد حکم قراردهد.
شعبه 136 دادگاه کیفری یک ... حسب الارجاع به موضوع رسیدگی (کرده ) و پس از استماع مدافعات متهم و وکیل وی و با احراز مجرمیت بر مبنای اقاریر متهم و علم حاصل از محتویات پرونده و به استناد مقررات ماده 52 قانون حدود و قصاص از این جهت که ولی دم رامبنی بر مستوجب پرداخت یک فقره دیه کامله بودن متهم را جهت تنفیذ به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به شعبه یازدهم ارجاع گردیده است
شعبه یازدهم دیوان عالی کشور نظریه ابرازیه را با قید اینکه مهلت پرداخت دیه یکسال است تنفیذ و پرونده را به دادگاه اعاده نموده است. شعبه 136 دادگاه کیفری یک پس از کامله مرد مسلمان محکوم نموده است. جناب آقای دادستان محترم کل کشور از این جهت که حسب مندرجات اوراق پرونده به ولی دم مقتول دسترسی پیدا نشده و دادگاه می بایست برابر مقررات ماده 52 قانون حدود و قصاص قبل از صدور حکم پرونده را جهت کسب نظر در خصوص دیه یا قصاص به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال نماید و به این ترتیب قانونی عمل نکرده و حکم صادره مبنی بر پرداخت دیه بر خلاف قانون است ، به استناد مقررات ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دونسبت به حکم صادره اعتراض و درخواست تجدیدنظر نموده و پرونده جهت رسیدگی به درخواست مزبور به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیدو پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر ... مشاوره نموده چنین رای می دهد
نظر به اینکه ماده 192 قانون دیات شامل مواردی است که مقتول فاقد ولی دم است و با توجه به مندرجات اوراق پرونده شرط مزبور محقق نیست تا دادستان کل کشورمجاز در استیفای حق ولی باشد و با توجه به اینکه به موجب مقررات ماده 52 قانون حدود و قصاص در غیبت طولانی ولی دم حاکم شرع که قاضی صادر کننده حکم است بایستی برابر مصلح در خصوص تعیین کیفر قتل عمدی اتخاد تصمیم نماید و در مانحن فیه به همین ترتیب اقدام گردیده ، اعتراض موثر نیست و حکم تجدیدنظرخواسته برابر مقررات قانون و موازین مربوط صحیحا" صادر شده است. بنابراین اعتراض مردود اعلام و دادنامه شماره 29245/6/67دادگاه کیفری یک تهران تایید می شود. )

مرجع :
قانون مجازات اسلامی درآیینه آرا دیوان عالی کشور(قتل عمد)جلد2 تالیف یداله بازگیر ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
50
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
448
تاریخ تصویب :
1371/06/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :