جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 811/2952
شماره دادنامه : 413/11
تاریخ رسیدگی : 19/6/69
تجدیدنظرخواه : ... (محکوم علیه )
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 17215/8/68 صادره از شعبه 146 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 11 دیوان عالی کشور
هیات شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : تجدیدنظرخواه بشرح دادنامه فوق الاشعار برای ارتکاب قتل غیرعمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی وتجاوزاز سرعت مقرر به استناد ماده 152 ناظر به ماده 149 قانون تعزیرات به تحمل یک سال و یک روز حبس تعزیری که به تجویز ماده 40 قانون مجازات اسلامی به مدت دو سلا کیفر تعزیری مذکور تعلیق گردیده و در مورد پرداخت دیه ، چون دادستان محترم کل کشور مطالبه دیه نموده اند، طبق شق 6 ماده 3 و بند ب ماده 8 قانون دیات به پرداخت یک فقره دیه قتل مرد مسلمان با کسر مبالغی که در صندوق دولت واریزنموده محکوم گردیده بوده که به این حکم اعتارض و رسیدگی تجدیدنظر را تقاضا نموده که آقای قاضی صادرکننده بقاء و تایید رای قبلی را اعلام و پرونده را به پیوست لایحه اعتراضیه متهم به دیوان عالی کشور ارسال (کرده ) که به این شعبه ارجاع گردیه است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضنو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر نقض دادنامه شماره 21 17/8/68 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:
(بسمه تعالی. با توجه به بند یک تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده 6 قانون راجع به مجازات تعزیری حبس نقض و رسیدگی مجدد به همان شعبه صادرکننده رای ارجاع می شود. )

مرجع :
قانون مجازات اسلامی درآیینه آرا دیوان عالی کشور(قتل عمد)جلد2 تالیف یداله بازگیر ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
50
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
413
تاریخ تصویب :
1369/06/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :