جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 2/3590
شماره دادنامه : 78/2
تاریخ رسیدگی : 4/12/1370
فرجامخواسته : دادنامه شماره 5248/9/70 صادره از شعبه 148 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه دوم دیوان عالی کشور
هیات شعبه : آقایان

خلاصه جریان پرونده : به موجب کیفرخواست شماره 3199/3/69 دادسرای عمومی ... آقای (الف )79 ساله فرزند ... به اتهام قتل عمدی در اثر عدم رعایت مقررات ایمنی و حفاظتی کار و به کار گماردن غیر مجاز افراد خارجی تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است.اجمال مسئله اینکه (ب ) در ساختمان متهم مشغول به کار بوده که با سقوط از بلندی فوت نموده است. گزارش بازرس وزارت کار به شرح صفحه دوازده پرونده موید تخلف کارفرماست. با انجام تحقیقات اولیه و ملاحظه صورتجلسه معاینه جسد و اخذ توضیحات لازمه پرونده تکمیل و به استناد مقررات قانون دیات و مواد59 مکرر و60 از قانن کار درخواست رسیدگی شده است.
دادگاه باجری تشریفات قانونی به موضوع رسیدگی (کرده ) و با احراز مجرمیت متهم او را به پرداخت دیه کامل در حق دادستانی (به علت عدم دسترسی به وراث مقتول ) و پرداخت پنجاه هزار ریال جزای نقدی تعزیری محکوم نموده است. مراتب مورداعتراض وکیل محکوم علیه واقع شده و چون دادگاه در نظرش باقی بوده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیدو پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته قانونی دادنامه شماره 348 5/9/70 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(به نام خدا0 چون مندرجات اوراق پرونده استنباط واستدلال دادگاه را توجیه می نماید و از حیث رعایت تشریفات قانونی نیز ایراد و اشکالی به نظر نمی رسد علی هذا رای صادره ابرام می گردد.

مرجع :
قانون مجازات اسلامی درآیینه آرا دیوان عالی کشور(قتل عمد)جلد2 تالیف یداله بازگیر ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
50
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
78
تاریخ تصویب :
1370/12/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :