جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 311/3264
شماره دادنامه : 89/11
تاریخ رسیدگی : 27/12/69
تجدیدنظرخواه : ...
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 16478/10/69 صادره از شعبه 148 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 11 دیوان عالی کشور
هیات شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : دادسرای عمومی ... آقای (الف )تبعه افغانستان را به اتهام قتل عمدی (ب ) فرزند ... مورد تعقیب قرار داده وبه موجب کیفرخواست شماره 199594/9/66 ضمن تطبیق جرم انتسابی با ماده 2( بند ب ) قانون حدود و قصاص درخواست شده که کیفر متقضی درباره اش مورد حکم قرار گیرد. در تحقیقات انجام شده متهم صراحتا" اقرا کرده که با بیل به سر(ب ) زده و در همان محل درگیری ومصدوم شدن فوت شده است.
گزارش معاینه جسد از فوت به علت ضربه مغزی و شکستگی جمجمه و خونریزی مغزی حکایت دارد. مقتول دارای پدر و یک دختر صغیر است که در افانستان به سر می برند واز آنان تحقیق نشده (است.) برادر مقتول که در ایران است و در موقع درگیری هم حضور و دخالت داشته از بابت قتل برادرش علیه (الف ) شکایت کرده و گفته است که مادر و همسر(ب ) (مقتول ) فوت کرده اند، ولی پدرش زنده است و یک دختر 7 ساله هم دارد. پس از وصول پرونده به محاکم کیفری جهت رسیدگی به شعبه 148 دادگاه کیفری یک ... ارجاع گردیده است.(درجلسه دادگاه ) که با حضور وکیل متهم و نماینده دادستان تشکیل شده متهم جریان درگیری را تشریح نموده و می گوید: (سر یک فرقان ملات این اتفاق افتاد. مقتول به من گفت از اینجا برو و کار نکن و می گفت فرقان ملات را من می برم پآئین و می گفت من ازآن شرکت بروم. فرقان واژگون شد، ایشان چند لگد از پشت به من زد و رفت کاردی آورد مرا بزند. کارگران افغانی جلوی او را گرفتند. با بیل به من حمله کرد و یک ضربه به دستم زد و یک ضربه هم به کتفم. من دفاع کردم بیلی رابه طرف سرش پرت کردم ، به دستم زد و یک ضربه هم به کتفم. من دفاع کردم بیلی را به طرف سرش پرت کردم ، نفهمیدم به کجای سرش خورد و ناگهان به زمین افتاد. ) چند نفر هم درتحقیقات مقدماتی گفته اند که مصدوم شدن (ب ) را به وسیله (الف ) مشاهده کرده اند.
آقای ... وکیل مدافع متهم اقدام موکل خود را دفاعی متناسب و مشروع اعلام نموده و درخواست صدور حکم شایسته کرده است.شعبه 148 دادگاه کیفری یک پس از استماع مدافعات متهم و وکیل وی بااستناد به مقررات ماده 193 قانون دیات و بدون وارث معرفی کردن مقتول از جناب آقای دادستان کل محترم (که به منزله ولی مقتول عنوان شده ) کسب نظر نموده (است.) چون آقایان دادیاران محترم دادسرای دیوان عای کشور عقیده به انجام تحقیقات در مورد اولیای دم ومطلع ساختن آنان داشته اند،پرونده به دادسرا فرستاده شده و پس از انتشار آگهی در روزنامه به دادگاه ارسال گردیده و شعبه 148 کیفری یک (الف ) را به قصاص نفس محکوم کرده است. محکوم علیه نسبت به حکم صادره اعتراض و درخواست تجدیدنظر کرده (است.)قاضی صادرکننده حکم اعتراض را وارد ندانسته و پرونده جهت رسیدگی به درخواست به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر صدور حکم متقتضی دادنامه شماره 16478/10/69 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:
(بسمه تعالی. نظر به اینکه صدور حکم بر مبنای درخواست دادستان کل کشور شامل مواردی است که مجنی علیه فاقد ولی دم و موضوع مورد حکم دارای ماهیت حقوقی مالی و عنوان دیه و ارش داشته باشد، در صورتی که طبق مندرجات اوراق پرونده مقتول دارای ولی دم است واختیار اشاره شده قابل تسری به مواردقصاص نیست ،اعتراض وارد و حکم صادره مخدوش است. بنابراین دادنامه شماره 478 16/10/69 نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه دیگری ازمحاکم کیفری یک ... ارجاع می شود. )

مرجع :
قانون مجازات اسلامی درآیینه آرا دیوان عالی کشور(قتل عمد)جلد2 تالیف یداله بازگیر ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
50
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
89
تاریخ تصویب :
1369/12/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :