جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 2111/2965
شماره دادنامه : 507/11
تاریخ رسیدگی : 18/7/67
تجدیدنظرخواهان : ...
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 43/2543/1/69صادره از شعبه 16 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 11 دیوان عالی کشور
هیات شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : قاسم (تجدیدنظرخواه اول ) متهم به قتل غیر عمدی مرحوم ابراهیم در اثر بی احتیاطی در رانندگی ، به موجب دادنامه فوق الاشعار به استناد ماده 149 قانون مجازات اسلامی به تحمل سه ماه حبس محکوم گردیده و در مورد دیه مقتول با توجه به اینکه مقتول قبل از فوت اعلام رضایت نموده که با تایید بستگانش رسیده ، به استناد ماده 159 همان قانون قرار موقوفی تعقیب صادر شده است. متهم (تجدیدنظرخواه ) به این حکم اعتراض نموده (است.) والدین مقتول نیز با اعتراض به حکم صادره رسیدگی تجدیدنظر را خواستار شده اند که آقای قاضی صادرکننده حکم هر دو اعتراض راغیر وارد دانسته و پرونده را جهت رسیدگی تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال (کرده ) که به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر نقض دادنامه شماره 43/2543/1/69 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:
(بسمه تعالی. نظر به اینکه قتل مورث حقی (قصاص یا دیه ) برای ورثه ایجاد نمی نماید گذشت مقتول قبل از فوت موجب اسقاط حق ورثه نمی گردد و در ماده 54 قانون حدود و قصاص تصریح به عدم سقوط حق قصاص گردیده ،لذا حکم صادر شده در مورد سقوط دیه دم مخدوش است و نیز مجازات حبس تعزیری با توجه به بند یک تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به لحاظ تبدیل حبس به جزای نقدی قابل نقض است با توجه بشرح فوق دادنامه فوق الذکر کلا" نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک ... ارجاع می گردد. )

مرجع :
قانون مجازات اسلامی درآیینه آرا دیوان عالی کشور(قتل عمد)جلد2 تالیف یداله بازگیر ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
50
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
507
تاریخ تصویب :
1367/07/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :