جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 6/273521
شماره دادنامه : 268
تاریخ رسیدگی : 5/10/70
فرجامخواسته : دادنامه شماره 7683/7/70 صادره ازشعبه 17دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 27 دیوان عالی کشور
هیات شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : آقای (الف ) فرزند ... 45 ساله متهم است به قتل عمدی مرحوم آقای (ب ) در اثر تیراندازی ، بدین شرح که طبق گزارش اداره کل حفاظت محیط زیست... حدود ساعت 5/16 روز 30/8/69 تعداد سه نفر از مامورین گارد اجرائی این اداره درمنطقه حفاظت شده به چهار نفر شکارچی مختلف که برخلاف مقررات و موازین جمهوری اسلامی هر یک دارای یک قبضه سلاح از انواع برنو، ژ3، کلاش ام یک بوده اند برخورد می نمایند. مامورین با تاکتیک خاص خود از عوارض زمین استفاده (می کنند) و تا حدود2.. 1.. متری متخلفین که مامورین گارد از وجود آنان در پشت سرخود بی اطلاع بوده اند مورداصابت رگبار قرار می گیرند که دو نفر از مامورین از جمله متهم از ناحیه پا و دست و صورت مجروح می گردند و مقتول در اثر اصابت گلوله کشته می شود البته در صفحه 84 فاصله درگیری را حداقل 50 متر و حداکثر120متر نوشته که به هم تیراندازی نموده اند.
شاهد عینی که همراه مقتول بوده در صفحه 18 وغیرآن گفته :(حدود ساعت 4 بعدازظهرمشغول راه رفتن بودیم که یکمرتبه به ما ایست دادند. اسلحه برنو در دست مقتول بوده مامورین سه نفر بودند، ما دونفر پا به فرار گذاشتیم. آنها مرتب به سمت ما تیراندازی می کردند. مقتول به عقب برگشت و به حالت سرپائی تقریبا" چهار مرتبه تیراندازی کرد. در حدود40 متر فاصله داشتیم و متهم از عقب به مقتول شلیک کرد و او را به قتل رساند. مقتول چند قدم یک بار تیراندازی می کرد و تیراندازی از طرف قاتل و مقتول هر دو بود. ) یکی از مامورین گارد به نام آقای (ج ) ... در صفحه 63 و غیر آن گفته : ( به محض رسیدن به بالای صخره از ناحیه دیگری از سوی 5نفر غیر از چهارنفری که با دوربین آنها (را) دیده بودیم مورد تیر اندازی قرار گرفتیم و تیراندازی از دو طرف شروع و شاید بیش از20 تیر از دو طرف رد و بدل شد. ) مامور دیگری در صفحه 46گفته :( یک مرتبه صدای تیر شروع شد بدون اینکه فرصتی داشته باشیم. این تیر اندازی از ناحیه 5نفری که در قسمت غربی ایستاده بودند شد که یک بار به طرف من آمد و من مورد اصابت یک گلوله از ناحیه ساق پا و یک ترکش قرار گرفتم. ) مامور دیگری در صفحه 8گفته :(درگیری حدود نیم ساعت به طول انجامید. ) دو مامور دیگردرصفحات 90و91گفته اند: (هم به صورت پراکنده و هم به صورت رگبار(صدای ) تیراندازی به گوش 8 می رسید. )
متهم در تمام مراحل تحقیق بزه انتسابی را انکار کرده وگفته : (ازجانب حقیر حتی یک تیر هم شلیک نشده و نمی دانم چه کسی او را به قتل رسانده . ) مامور دیگری در صفحه 29 گفته : (برابر کلام الله نمی دانم مقتول توسط چه کسی کشته شده . ) اسلحه دار اداره حفاظت و محیط زیست در صفحه 80 نوشته : (سلاح متهم کاملا" تمیز و فاقدهر گونه آثار تیراندازی است.) در گواهی پزشکی صفحه 39 نوشته شده : (متهم از ناحیه بازو و شانه و ساعد دست چپ و کنار چپ صورت و گونه راست مورد اصابت گلوله قرار گرفته است.
بر اساس شکایت ولی دم دادسرای عمومی ... به موجب کیفرخواست شماره 20201888/10/69 تقاضای تعیین کیفر کرده و دادگاه کیفری یک ... شعبه 27طی دادنامه شماره 7683/7/70 با توجه به محتویات پرونده و به فرض احراز بزه انتسابی نوشته است : (عمل متهم از مصادیق بند یک ماده 33 قانون مجازات اسلامی و دفاع مشروع بوده ) وبه برائت متهم رای صادر نموده (است ) که مورداعتراض مادر مقتول قرارگرفته مبنی بر اینکه (متهم بر خلاف وظیفه قانونی از پشت شلیک نموده و اورا به قتل رسانده و حمله از پشت نمی تواند دفاع مشروع تلقی گردد، چون در حال فرار بوده ) و لذا تقاضای تجدیدنظر کرده و دادگاه مزبور به نظر خود باقی مانده و پرونده جهت تجدید نظر به شعبه 27 دیوان عالی کشور ارسال گردیده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" (مبنی برابرام ) دادنامه شماره 683 7/7/70 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(بسمه تعالی. با توجه به محتویات پرونده 691010ک 17 کیفری یک ... و امعان نظردرآن درخواست تجدیدنظر با هیچ یک از موارد مذکور در ماده 6 قانون تجدیدنظر مصوب سال 1367 تطبیق نمی کند و بارد درخواست تجدیدنظر حکم شماره 7683/7/70 شعبه 17 دادگاه کیفری یک ابرام می گردد و پرونده به مرجع مربوطارجاع می گردد. )

مرجع :
قانون مجازات اسلامی درآیینه آرا دیوان عالی کشور(قتل عمد)جلد2 تالیف یداله بازگیر ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
50
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
268
تاریخ تصویب :
1370/10/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :