جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 26379025
شماره دادنامه : 1334
تاریخ رسیدگی : 5/6/1371
مرجع رسیدگی : شعبه 26 دیوان عالی کشور
هیات شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : آقای (الف ) فرزندمحمودمتهم است به ارتکاب تقل عمدی (ب ) در اثر ایراد جرح عمیق با چاقو بدین شرح که متهم و مقتول در پارک ... در تاریخ 5/3/70 بوده اند که متهم به مقتول پیغام می دهد که ( چرا به یکی از فامیلهای من (دخترعمه اش ) متلک می گوئی ) و بعد از مدتی در حالی که طرفین تنها به یکدیگربرخورد می کنند متهم به مقتول گفته ( چرا به ناموس مردم متلک می گوئی ) که مقتول با سر به متهم حمله کرده و با سر به صورت او می زند و سپس نانچیکو از داخل پیراهنش بیرون آورده و چند ضربه به متهم می زند( که گواهی پزشکی در برگ 13وجود دارد) در این هنگام متهم نیز چاقو در آورده و یک ضربه ببه سینه مقتول می زند که موجب بریدگی قلب و سبب فوت او می شود.
در برگ 15 نسبت به سوء سابقه مقتول تحقیقاتی شده و مطالبی وجود دارد و متهم نیز سوءسابقه مقتول تحقیقاتی شده ومطالبی وجود دارد و متهم نیز سوءسابق (دارد) و به سبب اتهام لواط زندانی شده است (برگ 19) .
براساس شکایت اولیای دم و پزشکی و اقاریر صریح متهم دادسرای عمومی ... به موجب کیفرخواست شماره 20849/4/70 تقاضای تعیین کیفر نموده و دادگاه کیفری یک ... شعبه 13 تشکیل جلسه داده و با استماع شکایت اولیای دم و اظهارات متهم به لحاظ اینکه متهم می توانسته فرار کند، موضوع دفاع را محرز ندانسته و بره انتسابی را محرز دانسته و رای به قصاص نفس متهم داده است که رای دادگاه ازجانب محکوم علیه مورد اعتراض واقع شده و با بقاء دادگاه بر رای خود پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 26 ارسال گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و ارواق پرونده و نظریه کتبی آقای دادیار دیوانعالی کشور اجمالا" مبنی بر ... دادنامه مشاوره ... فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(بسمه تعالی. با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به آنچه در صفحه 16 که مواجهه حضوری بین متهم پرونده با (ج ) (رفیق مقتول و ناظر صحنه نزاع ) واقع شده ، گویا چنین گفته : ( ما به طرف آنها رفتیم که مشاهده کردم (ب ) با نانچیکو به طرف (الف )حمله ور شده و داارد به وی (بانانچیکو) ضربه می زند. .. سپس (الف ) چاقو در آورد و یک ضربه به (ب )زدو متواری شد و من (ب ) را به بیمارستان منتقل کردم )وملاحظه دیگر موارد معلوم می شود مهاجم با نانچیکو شخص متقول بوده و برگ گواهی پزشک از جراحات متهم نوشته شده واز این گواهی کاملا" معلوم می شود که پس دیدن ضرباتی متهم چاقو درآورده در نتیجه مورد دفاع بوده ، ولی متهم در مقام دفاع باید جراحاتی شبیه آنچه ازسوی مقتول واقع شده انجام می داد و با تعدی از آن باید دیه بپردازد. در نتیجه رای دادکاه مبنی بر قصاص نقض می گردد و با تقاضای تجدیدنظر از سوی محکوم علیه موافقت می شود.
پرونده جهت ریدگی مجدد وفق بند الف ماده 10 قانون تجدیدنر به شعبه 26 کیفری یک ... ارسال شود. )

مرجع :
قانون مجازات اسلامی درآیینه آرا دیوان عالی کشور(قتل عمد)جلد2
تالیف یداله بازگیر ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
51
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1334
تاریخ تصویب :
1371/06/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :