جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 1511/33..
شماره دادنامه : 246/11
تاریخ رسیدگی : 11/4/70
تجدیدنظرخواهان : ...
فرجامخواسته : دادنامه شماره 11127/12/69 صادره از شعبه 12 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 11 دیوان عالی کشور
هیات شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : دادسرای عمومی ... آقای قباد فرزند. .. را به اتهام قتل عمدی یعقوب و حمل و نگهداری اسلحه غیرمجازمورد تعقیب قرار داده و به موجب کیفرخواست صادره جرائم انتسابی را با ماده 1 قانون حدود و قصاص و ماده 2 تشدید مجازات قاچاق اسلحه" href="/tags/20690/قانون-تشدید-مجازات-قاچاق-اسلحه/" class="link">قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات تطبیق و درخواست نموده که کیفر مقتضی درباره اثر مورد حکم قرار گیرد. مندرجات اوراق پرونده حاکی ازاین است که درتاریخ 5/11/61 به پاسگاه مرکزی ژاندارمری اعلام شده که دربیست کیلومتری پاسگاه در قریه ... یعقوب به دنبال درگیری دامداران و عده ای دیگر رد نتیجه اصابت گلوله مجروح و بعد از انقال به بیمارستان ... به علت موثر واقع نشدن معالجات فوت شده است و شخصی به نام قباد به اتهام قتل یعقوب مورد تعقیب قرار گرفته است.
پزشک قانونی ... جسد رامعاینه (کرده و) اثر ورود ساچمه متعلق به اسلحه شکاری در محل آهیانه چپ و نیز در محل ورود به شانه چپ (را) مشاهده و تایید کرده و علت مرگ را خونریزی داخل جمجمه به علت اصابت ساچمه در جمجمه و خونریزی مغزی ناشی از آن اعلام داشته است. کارشناس اسلحه در معیت پزشک قانونی از جسد معاینه کرده و چنین اظهارنظر نموده : (اصابت یک عدد ساچمه تفنگ شکغاری (چهار پاره ) در قسمت بالای شانه چپ و اصابت یک عدددرناحیه بالای گیجگاهی سمت چپ مشخص است و فقط دو عدد چهارپاره تنفگ شکاری به متوفی اصابت کرده . فاصله تیراندازی با توجه به اینکه ساچمه تنفگ شکاری تا عمق نسبتا" زادی نفوذ کرده و دلیل نزدیک بودن تیرانداز(است و) زاویه تیراندازی از روبرو و تقریبا" سمت چپ بوده . اسلحه مورد معاینه قرار گرفته و معلوم است که حدود ده روز قبل با آن تیر اندازی شده . از مقایسه ساچمه اسلحه با ساچمه های داخل بدن متوفی به نر می رسد که از نوع واحد و متعلق به اسلحه شکاری و از نوع چهارپاره می باشد. )
قباد در تحقیقات مقدماتی می گوید: (حدود هفت بعدازظهر و هوا نسبتا" تاریک بود وباران هم می بارید گوسفندان هنوز نیامده بودند رفتم سربلندی و قسمت شرق سیاه چادرها صدای نرگس (دختر ... ) را که با گوسفندان بود شنیدم. نگاه کردم دیدم ماشین وانت رفت نزدیکان گوسفندان فهمیدم دزد آپده و می خواهد گوسفندان را ببرد دویدم داخل چادر تفنگ شکاری خود را برداشتم و به طور میان بر در غرب سیاه چادرها لب جاده منتظر ماشین ایتسادم وانت سر رسید و تا مرا دید از جاده منحرف شد. چون گوسفندان را داخل ماشین دیدم فریاد زدم چه کسانی هستید. کجا می روید. که صدای گلوله شنیدم. وانت که نزدیک شد یک تیر دیگر شلیک کردند. من هم با تفنگ شکاری خود یک تیر شلیک کردم که ماشین پنجر شد تا ماشین ایستاد ازسمت راست آن دو نفر پیاده شدند و فرا رکردند چند قدمی دنبال آنان رفتم وبعد برگشتم به طرف وانت صدای ناله ای شنیدم دیدم راننده وانت بر اثر تیری که من شلیک کرده بودم مجروح شده و داخل ماشین افتاده است.)
با بررسیهائی که به عمل آمده معلوم شده دو تیر شلیک شده و شیشه وانت نیز شکسته که شکستن آن با گلوله اسلحه ارتباط نداشته و با جسم سخت دیگری مانند سنگ شکسته شده و در توضیحاتی که بعدا" متهم داده تناقضاتی در بیان جریان واقعه مشهود است. گوسفندان مورد ادعای سرقت متعلق به شخصی به نام نعمت الله بوده و به متهم تعلق نداشته اند.
صورتجلسه مورخه 5/1/61 که به امضای فرمانده گروهان ژاندارمری و تعدادی از مامورین ژاندارمری رسیده مبین این است که وانت تویوتا شماره ... در هفتصدمتری سیاه چادرها متوقف و شش راس بره و میش که دست و پایشان با طناب بسته شده در عقب وانت افتاده . چرخ عقب بر اثر اصابت گلوله پنجر شده ، شیشه پشت سر راننده بکلی شکسته و خون زیادی روی صندلی لخته شده است.
از فریدون 15 سلاه که همراه گوسفندان بوده تحقیق شده (است.) فریدون می گوید: (من چوپان گله بودم. خواهرم نرگس که ده سال دارد با من بود. وانت آپد و دیدم گله را بار می زند. ما فرار کردیم. به عمویم قباداطلاع دادم. ایشان باتفنگ رفت و وانت رامتوقف کرد. )
طبق مندرجات اوراق پرونده اولیای دم متقول عبارتند از مادرو فرزندانی صغیر، اما غیر از مادر که با طرح شکایت درخواست رسیدگی کرده همسر مقتول که قیم صغار نیز هست و برادران مقتول علیه متهم شکایت دارند. پرونده جهت رسیدگی به شعبه دوازدهم دادگاه کیفری یک ... ارجاع شده و در جریان رسیدگی به موجب رضایتنامه ای رسمی برادران و همسر مقتول اعلام گذشت کرده اند و مادر مقتول هم خواهان دیه شده است. پس از استماع مدافعات متهم و وکیل تسخیری وی وبا در نظر گرفتن اقاریر متهم و توضیحات وکیل وی اقدام متهم را دفاع مشروع تشخیص داده و در مورد قتل عمدی قرار موقوفی تعقیب صادر کرده و رسیدگی به اتهام حمل ونگهداری اسلحه را در صلاحیت دادگاه انقالب (دانسته است.) مادر و همسر متقول نسبت به حکم صادره اعتراض و درخواست تجدیدنظر کرده اند و پرونده پس از ملاحظه آقای قاضی صادرکننده حکم به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است چ0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوانعالی کشور اجمالا" مبنی بر نقض دادنامه شماره 11127/12/69 تجدیدنظرمشاوره نموده چنین رای می دهد:
(بسمه تعالی.با توجه به اعلام آمادگی متهم درمورد پرداخت دیه سهم اولیای دم صغیر و درخواست مادر مقتول مبنی بر مطالبه دیه و مقررات ماده 52 قانون حدود قصاص و اینکه اتخاذ تصمیم در خصوص اولیای دم صغیر با رعایت غبطه به عهده حاکم ا ست و حسب مندرجات اوراق پرونده در این موارد اقدامی انجام نگردیده و نظر به اینکه بر فرض صحت دفاع با تجاوزتناسب ندارد، اعتراض نتیجتا" وارد و حکم تجدیدنظر خواسته مخدوش می باشد. بنابراین دادنامه شماره 11127/12/69 نقض ورسیدگی مجدد به دادگاه دیگری از محاکم کیفری یک ... ارجاع می گردد. )

مرجع :
قانون مجازات اسلامی درآیینه آرا دیوان عالی کشور(قتل عمد)جلد2
تالیف یداله بازگیر ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
51
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
246
تاریخ تصویب :
1370/04/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :