جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 712/3329
شماره دادنامه : 157/12
تاریخ رسیدگی : 2/3/70
فرجامخواه : رسیدگی به اعتراض محکوم علیه و وکیل وی
مرجع رسیدگی : شعبه 12 دیوان عالی کشور
هیات شعبه : آقایان

خلاصه جریان پرونده : حسب محتویات پرونده دادسرای عمومی ... به اتهام آقایان 1 ولی الله 15سلاه 2 عسگر (فرزندمقتول ) به شرکت در قتل عمدی مرحوم احمدخان رسیدگی کرده و با توجه به شکایت اولیای دم مقتول و نظریه دادگاه کیفری دو ... و مودای گواهی گواهان و سایر قرائن و امارات پرونده اتهام انتسابی به متهمان را محرز دانسته و به استناد مواد یک و دو قانون حدود و قصاص با رعایت ماده 20 قانون راجع به مجازات اسلامی درخواست تعیین کیفر برای متهمان نموده است.
پرونده جهت رسیدگی به شعبه 27محاکم عمومی کیفری یک ... ارجاع شده است. شعبه مرقوم پس از رسیدگی با احراز بلوغ متهم ولی الله مرقوم داشته است که (متهم مذکور ریش مختصری دارد ودارای سیبیل کامل است. به نظر شکی در بلوغ ایشان نیست. دادگاه به شرح دادنامه شماره 12/1590/514/2/69 در مورد اتهام عسگر توجها" به انکار وی در تمام مراحل تحقیق و عدم اقامه بینه شرعیه ونهایتا" احلاف مشارالیه بزه انتسابی را محرز ندانسته و حکم بر برائت وی صادر کرده است. اما در مورد متهم دیگر (ولی الله ) دادگاه با توجه به اظهارات وی در بازجوییهای مقدماتی و در دادسرای ... و در جلسه دادگاه تلویحا" اعتراف به بزه و ایراد ضرب و جرح منتهی به قتل و اظهارات دو نفر پسربچه که صراحتا" به درگیری اولی ودر گیری بعدی بدون اینکه شخص ثالثی در نزد آنها باشد شهادت داده اند ومودای اظهارات دیگر شهود و اظهارات وکیل مدافع متهم که حاکی از صحت انتساب بزه وارده از ناحیه ولی الله به قتل رسیده (است.)دادگاه توجها" به مطالبه قصاص از سوی اولیای دم به استناد مواد 1و2و 5 و15 قانون حدود و قصاص حکم به قصاص نفس متهم آقای ولی الله صادر و اعلام داشته است. لازم به توضیح است که متهم ولی الله ،فرزند ... شغل کشاورز در پاسگاه خود راهفده ساله معرفی (کرده ) و اظهار داشته است که مشغول چرانیدن گاو بوده که مهدی واحمد آمده اند و بدون علت به اوحمله کرده و هر کدام یک چوب به او زده اند که او برای اینکه از خود دفاع نماید چوبدستی را دور خود چرخانده تا شاید از مهلکه بگریزد که در این موقع چوب به سر احمد خورده واو فرار کرده است. از متهم در مورد علت حمله و کتک کاری سوال شده گفته است که علت حمله این بوده است که آنها قصد تجاوز به وی را داشته اند. اظهارات احمد به مهدی تفهیم شده ایشان اظهارات احمد را تکذیب کرده است. در تاریخ 24/3/69 ولی الله در پاسگاه اقرار نموده است که با چوبدستی احمد و مهدی راکتک زده است.در بازپرسی متهم از مقتول و مهدی شکایت کرده است که او را با چوب زده اند. از متهم در مورد علت نزاع سوال شده گفته است که دو ماه قبل در قریه نزاع شده بود و بین خانواده ها اختلاف افتاده بود که آن روز در صحرا با احمد و مهدی درگیر شده و به سر او دو چوب یکی احمد و دیگری رامهدی زده است و او نیز چوب انداخته است و چوب به احمد خورده است و احمد افتاده و او فرار کرده است و مهدی اورا دنبال نموده ولی نتوانسته بگیرد.
پزشک قانونی علت مرگ را ضربه به جمجمه و شکستگی جمجمه و له شدن و از بین رفتن ... مغز اعلام داشته است. به شرح صورتجلس مورخ 26/2/69 عبدالله تقریبا"سیزده ساله و خانعلی چهارده ساله (شهود اصلی درگیری ) گواهی نموده اند که بر سر چرانیدن احشام بین احمدخان (مقتول ) و ولی الله متهم به قتل دعوا شده است.احمدخان در حالی که در دستش چوب بوده محلی را علامتگذاری کرده و ولی الله به اواعتراض کرده است که او در صدد چرانیدن احشام در همان محل می باشد. هر دو نفر شروع به کتک کاری کرده اندو آنها از این دونفر فاصله داشته اند و تا به محل برسند احمدخان زمین افتاده بوده است. ولی الله نیز به طرف روستا رفته است و احمدخان بدون اینکه حرفی بزند به اطراف نگاه می کرده ، بلند شده و کمی جلو رفته است وآنها رفته اند پسرعموی او را به نام علیرضا صدا کرده اند و ایشان با تراکتور آمده و احمدخان را برده استو غیر از علیرضا کسی در محل نبوده و عسگر و مهدی ... نیز در محل نبوده اند.
در بازپرسی صادق فرزند. .. (پدر مقتول ) از عسگر نام شکایت کرده است که فرزند او را زده است و در اثر ضربه وارده فرزند وی کشته شده است. در مورد ضارب از او سولا شده گفته است که فرزندش در حال حیات به او گفته است که او را عسگر زده است. اظهارات پدر مقتول به عسگرتفهیم شده ، او منکر نزاع و ایراد ضرب به مقتول شده است.
در تاریخ 19/4/69آقای بازپرس دادسرای عمومی ... درمورد اتهام آقای عسگر ... به ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به فوت احمدخان به لحاظ عدم کفایت ادله بر توجه اتهام به متهم مذکورقرارمنع پیگرد صادر کرده و در خصوص اتهام ولی الله فرزند ... به ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به قتل احمدخان با توجه به عدم شکایت اولیای دم به استناد ماده 159 قانون تعزیرات بر منع تعقیب اظهار نظرنموده است که قرار صادره در همان موقع به موافقت آقای دادیار رسیده است. پس از ابلاغ قرار به اولیای دم آقای ... وکیل اولیای دم به قرار صادره اعتراض کرده است. پرونده در دادگاه حقوقی یک ... قائم مقام دادگاه کیفری دو مورد رسیدگی قرار گرفته است و در تاریخ 2/5/69 دادگاه مرقوم قرار معترض عنه را نقض و پرونده را جهت ادامه تعقیب به دادسرای عمومی ... عودت داده است. به شرح کیفرخواست شماره 6204/8/69 دادسرای عمومی ... برای ولی الله و عسگر به اتهام شرکت در قتل همانطوری که منعکس شده درخواست تعیین کیفر نموده است.در دادگاه متهم عسگر ... منکر مداخله در ضرب و جرح و حضور در عمل شده است. ولی الله ... ایراد ضرب و جرح را پذیرفته است.وکیل وی به عدم شکایت اولیه اولیای دم از وی و سن متهم مذکور اشاره کرده و مدعی شده است (موکل وی ) در مقام دفاع از خود. .. مبادرت به قتل احمدخان نموده است که این دفاع طبق فتوای علمای فقه امامیه ومواد 33 قانون مجازات اسلامی و مواد92و94و96قانون تعزیرات دفاع مشروع می باشد. پرونده مطلب مهم قابل درج دیگری ندارد. پس از ابلاغ رای محکوم علیه وکیل وی به رای صادره اعتراض کرده است که مشروح لوایح اعتراض در هنگام شور قرائت خواهدشد. در تاریخ 25/1/69 دادگاه به اعتراض وکیل محکوم علیه و محکوم علیه رسیدگی کرده و آن را وارد ندانسته و با بقاء در حکم پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که رسیدگی آن به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر رای شایسته دادنامه شماره ... فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند.
(بسمه تعالی. با عنایت به مندرجات اوراق پرونده محکوم علیه آقای ولی الله و وکیل وی اعتراض موثری که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیاورده اند. دادنامه تجدیدنظرخواسته توجها" به دلایل موجود وفق موازین قانونی صادر شده بناعلی هذادادنامه مرقوم بلااشکال تشخیص (داده شده ) و ابرام می گردد. )

مرجع :
قانون مجازات اسلامی درآیینه آرا دیوان عالی کشور(قتل عمد)جلد2
تالیف یداله بازگیر ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
51
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
157
تاریخ تصویب :
1370/03/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :