جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 20/26/3881
شماره دادنامه : 1522
تاریخ رسیدگی : 17/8/71
مرجع رسیدگی : شعبه 26 دیوان عالی کشور
هیات شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : آقای (الف )31 ساله راننده اهل و ساکن ... با سواد،معیل ، فاقد پیشینه محکومیت کیفری متهم است به قتل عمدی آقای (ب ) در اثر تیراندازی با سلاح گرم بدین شرح که متهم در صفحه 25و غیر آن گفته : (خانم خود را به نام. .. به منزل پدرش بردم. بعد از سه روز اطلاع حاصل کردم که زنم مفقود شده . بعدا" متوجه شدم مقتول زنم و فرزندم را که دختر سله ساله است ربوده و چند روزی از جریان گذشت که مقتول با پدر خانم من تماس گرفته بود که ... (خانم )نزد من است و من او را برده ام و به من قول بده اورا به عقد من درآوری و پدرزنم به خاطر حفظ آبرو گفته بود اشکالی ندارد. بعدا" پدرخانمم به اتفاق مامورین مقتول را دستگیر کرده بودند، آوردند آگاهی و به زندان رفت و من حدود12 روز،هرروز صبح به دادگستری می آمدم تا روز حادثه خودم تنهادر کمین بودم تامقتول با مامورین بیرون آپدند و منتظر ماشین بودند و نزدیک جگرفروشی تیراندازی کردم و از پشت به او زدم و مامورین را تهدید کردم و دوباره به شکم او شلیک کردم و من دستگیر شدم. قبول دارم او را کشتم. خودم تنها بودم و از این موضوع خیلی خوشحالم. )
بر اساس شکایت اولیای دم دادسرای عمومی ... به موجب کیفرخواست شماره 112.. 4/9/70 تقاضای تعیین کیفر کرده و دادگاه کیفری یک ... شعبه 11طی دادنامه شماره :509و15508/6/71 با توجه به محتویات پرونده و اظهارات گواهان و گواهی پزشکی قانونی و اقرار متهم وی را به قصاص نفس محکوم نموده که مورد اعتراض محکوم علیه و وکیلش قرار گرفته مبنی بر اینکه با توجه به ارتباط نامشروع مقتول با همسر محکوم علیه و غلیان احساسات مذهبی اوواعتقادوی به مهدورالدم بودن مقتول ، قتل عمدی نیست بلکه شبه عمد است و لذا تقاضای تجدید نظر کرده اند و دادگاه مزبور به نظر خود باقیمانده و پرونده جهت تجدیدنظر به شعبه 26 دیوان عالی کشور ارسال گردیده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر عدم موافقت با تجدیدنظر مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(بسمه تعالی. با توجه به محتویات پرونده ، اصل ارتباط نامشروع مقتول با همسر قاتل مسلم است ، ولی مجوز قتل نمی تواند باشد و رای صادره ازدادگاه کیفری یک ... مبنی بر قصاص نفس ، مطابق بر قصاص نفس ، مطابق موازین بوده و اعتراض وکیل موجه نیست بنابراین رای صادره ابرام شده ، جهت اقدام ارجاع می گردد. )

مرجع :
قانون مجازات اسلامی درآیینه آرا دیوان عالی کشور(قتل عمد)جلد2
تالیف یداله بازگیر ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
51
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1522
تاریخ تصویب :
1371/08/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :