جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 611/3036
شماره دادنامه : 520/11
تاریخ رسیدگی : 28/7/69
تجدیدنظرخواه : (ب )
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره ... شعبه 148دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 11دیوان عالی کشور
هیات شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : به موجب دادنامه فوق الاشعار تجدیدنظرخواه برای ارتکاب به صدمه بدنی غیرعمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی (نداشتن سرعت مطمئنه ) نسبت به بانو(الف ) منجر به شکستگی آرنج دست و ران پای راست و لگن خاصره با 60% نقص مستندا" به مواد152 قانون تعزیرات و151و75 قانون دیات به پرداخت دو بار یک پنجم نصف دیه از نوع درهم بابت شکستگی های استخوان آرنج دست و ران پا و950 درهم به عنوان ارش برای شکستگی لگن و با رعایت ماده 35 به چهار ماه زندان محکوم گردیده که دیه معینه را ظرف مدت 2 سال از تاریخ وقوع جرم به شاکیه بپردازد. ضمنا" دادگاه دستور داده مبلغ چهل هزار تومان که متهم برای مداوای مصدومه خرج نموده از دیه موصوف کسر می شود. با توضیح اینکه به لحاظ صدور حکم به اخذ دیه دادخواست ضرر و زیان شاکیه را مردود اعلام نموده است. محکوم علیه به این حکم اعتراض نموده آقای قاضی صادر کننده بشرح نظریه مورخ 21/12/68 اعتراض تجدیدنظر را وارد ندانسته است و پرونده را به اجرای احکام ارسال که بالاخره به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر نقض مجازات حبس دادامه شماره 354/21353/10/68 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:
(بسمه تعالی. با توجه به محتویات پرونده اعتراض محکوم علیه در مورد احراز بزهکاری او و دیه تعیین شده وارد نیست و از این جهت حکم ابرام می شود. ولی با توجه به بند یک تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ... و به تجویز ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامی به لحاظ تبدیل مجازات به جزای نقدی حکم تجدیدنظرخواسته در قسمت حبس تعیین شده نقض و جهت تعیین متناسب به همان دادگاه اعاده می شود. )

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراءدیوان عالی کشور 3
قصاص عضوودیه اعضاء یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول 1378

110
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
520
تاریخ تصویب :
1369/07/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :