جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 1611/2988
شماره دادنامه : 476/11
تاریخ رسیدگی : 9/7/69
تجدیدنظرخواه : وکیل متهم
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره ... شعبه 17دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 11 دیوان عالی کشور
هیات شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : به موجب کیفرخواست مورخ 7/10/68 دادسرای عمومی ... آقای (الف ) به اتهام ایرادصدمه غیرعمدی دراثر بی احتیاطی در رانندگی منجر به شکستن هر دو استخوان ساق پای مصدوم به بیمارستان منتقل (شده است ) پس از انجام تحقیقات لازم و کسب نظر پزشک و اقرار متهم و شکایت شاکی دادگاه با انجام دادرسی متهم را به پرداخت دو دیه کامل مرد مسلمان از جهت شکستگی استخوان پا و پرداخت ده هزارتومان ارش بابت ضربه مغزی وفق مواد75 و210دیات و تحمل سه ماه حبس برابرماده 151 محکوم (نمو) . بااعتراض وکیل محکوم علیه که استخوان پا پس از شکستگی بهبودی یافته و نقص عضو ندارد باید به چهار پنجم خمس دیه شکستگی محکوم شود. آقای حاکم محکمه رای صادره را صحیح دانسته و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی برنقض دادنامه شماره 2501/12/68 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:
(بسمه تعالی. همان طور که آقای وکیل محکوم علیه نیزدر لایحه اعتراضیه اعلام نموده اصولا" از گواهی های پزشکی استفاده نمی شود که شکستگی با عیب معالجه شده باشد که برای هر شکستگی هزار درهم (یک دهم دیه کامله ) تعیین گردد بلکه گواهی ها ظهور در معالجه بدون عیب هم دارد علی هذا به جهت یاد شده و همچنین با توجه به تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و ... از حیث تعیین جزای نقدی به جای حبس ، حکم تجدیدنظرخواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر کیفری یک ... ارجاع می شود. )

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراءدیوان عالی کشور 3
قصاص عضوودیه اعضاء یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول 1378

110
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
476
تاریخ تصویب :
1369/07/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :