جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.


کلاسه پرونده :111/3170
شماره دادنامه : 800 /11
تاریخ رسیدگی :8/11/60
فرجامخواه :آقای (ع )
فرجامخوانده :آقای (ص )
فرجامخواسته : دادنامه شماره ... شعبه 9 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 11 دیوان عالی شکور
هیات شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : به حکایت مندرجات اوراق پرونده آقای (ع ) به اتهام ایراد جرح عمدی با اسحله ناریه که منتهی به کری گوش راست ، شکستگی استخوان جمجمه و گونه راست (ناحیه پارتینال جمجمه ) آقای (ص ) شده مورد تعقیب دادسرای عمومی ... قرار گرفته است. پس از تحقیق از شاکی و شهود واستماع مدافعات متهم برمبنای گواهی های پزشکی ومحتویات پرونده مجرمیت متهم احراز و پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال شده است.شعبه 9دادگاه کیفری یک ... به موضوع رسیدگی (نمود) و پس از استماع مدافعات متهم و رسیدگی لازم مجرمیت احراز و نامبرده را مستوجب پرداخت چهارپنجم از خمس دیه کل (8.. درهم ) و ثلث دیه کامله از نظر شکستگی استخوان پارتینال و پنجهزار ... ارش (بند 9ماده 186 وقسمت آخر بند9) ونصف دیه کامله از بابت کری گوش تشخیص داده و نظریه استنباطی را جهت تنفیذ به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به شعبه 11 ارجاع گردیده است. شعبه 11 دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده با اعلام اینکه شکستگی گونه در صورتی که طبق نظر کارشناس شکستگی استخوان فک بالا باشد و کری گوش 1.. % باشد و در مورد جرح وارده به لاله گوش ، هم بایستی علاوه بر دیه شنوائی تعیین دیه و یاارش شود. صدور حکم ایرادی ندارد. پرونده را جهت تنفیذ انشاء رای بااشاره به تبصره 2ماده 28 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک ودواعاده داده است. شعبه نهم دادگاه کیفری یک ... پس از کسب نظر مجدد پزشک قانونی استناد مقررات موا151و122و186و75و158و 8 از قانون دیات (ع ) را در مورد شکستگی استخوان فک به پرداخت چهار پنجم از خمس دیه کامله یک فک و از بابت شکستگی استخوان جمجمه به پرداخت یک سوم دیه کامله و پنجهزار ریال ارش و یکهزاروپانصددرهم نقره و پنجهزار ریال ارش در مورد جرح لاله گوش و35% کری گوی در حق (ص ) محکوم کرده و مهلت پرداخت را یکسال تعیین نموده است.محکوم علیه نسبت به حکم صادره اعتراض و درخواست تجدیدنظر کرده است. قاضی صادر کننده حکم با اعلام فاقد ایراد بودن دادنامه پرونده را جهت رسیدگی به درخواست تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش ... عضو ممیز واوراق پرونده و نظریه کتبی ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر ابرام دادنامه شماره 25780/6/69 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:
(بسمه تعالی. نظر به اینکه اعتراض موثری نشده و با توجه به محتویات پرونده از جهت احراز مجرمیت و تعیین کیفرو رعایت ترتیبات رسیدگی ایرادی به نظر نمی رسد اعتراض مردود اعلام و دادنامه شماره 25780/6/69 ابرام می گردد. )

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراءدیوان عالی کشور 3
قصاص عضوودیه اعضاء یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول 1378

110

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
800
تاریخ تصویب :
1360-11-08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :