جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 1111/2960
شماره دادنامه : 421/11
تاریخ رسیدگی : 22/6/69
تجدیدنظرخواه : آقای (م )
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره ... شعبه 12دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 11دیوان عالی ،کشور
هیات شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : پیرو گزارش مورخه 24/7/67 با اعاده پرونده و بقای دادگاه رسیدگی کننده بر نظریه استنباطی و ارجاع به شعبه دیگر کیفری و انجام دادرسی با تحقیق از شاکی و متهم و استماع شهود و مدافعات وکلای طرفین سرانجام شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته متهم را وفق ماده ... قانون دیات به پرداخت 90% نصف دیه کامله از امور ششگانه مذکور در ماده 3 دیات و از حیث جراحات وارده به صورت و کنده شدن دندان پیشین با توجه به ماده 110 دیات به صد دینار و شش شتر طبق بند 2ماده 186 از حیث 3 جرح وارده به صورت محکوم (نمود) که وکیل محکوم علیه بشرح لایحه پیوست اعتراض نموده لایحه اعتراضیه به هنگام شور قرائت می شود. چون آقای حاکم محکمه به نظر خود باقی بوده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش ... عضو ممیز واوراق پرونده و نظریه کتبی ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر نقض دادنامه شماره 68544 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:
بسمه تعالی
حکم تجدیدنظرخواسته به جهات زیردرخورنقض است.
1 - با توجه به گواهی های اولیه پزشکی قانونی که زخم های صورت و کنده شدن و لقی دندان در آن تصریح شده و شاکی گذشت نموده است به صراحت ماه 36 قانون راجع به مجازات اسلامی قابل تعقیب مجدد نیست ولی در مورد نابینائی چشم به میزان 90% چون در گواهی اولیه و قبل از گذشت اعلام نگردیده و پس از گذشت پزشک با معاینه نقص بینائی را عنوان نموده و شاکی در زمان گذشته عالم به نابینائی و نقص چشم نبوده لذا شکایت شاکی ازاین جهت و درخواست تعقیب وی منافاتی با ماده 36 قانون مذکور ندارد و دادگاه تنها ازاین جهت که قبلا"گذشت نشده می تواندرسیدگی نماید.
2 - با عنایت به ماده 168 قانون دیات برای 90% نقص بینائی دادگاه باید ارش تعیین نماید .
3 - پس از رسیدگی و اجرای مراسم قسامه آخرین دفاع اخذ نشده است . باتوجه به مراتب حکم تجدیدنظرخواسته نقض و رسیدگی مجددبه شعبه دیگر کیفری یک ... ارجاع می شود . )

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراءدیوان عالی کشور 3
قصاص عضوودیه اعضاء یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول 1378

110

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
421
تاریخ تصویب :
1369-06-22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :