جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 511/3193
شماره دادنامه : 886/11
تاریخ رسیدگی : 25/12/69
تجدیدنظرخواه : آقای (ب )
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره ... دادگاه حقوقی یک ... قائم مقام کیفری یک
مرجع رسیدگی : شعبه 11 دیوان عالی کشور
هیات شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : دادسرای عمومی ... آقایان (الف ) و(ب <و رابه اهام شرکت در ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به >زج ) مورد تعقیب قرار داده و با صدور کیفرخواست و تطبیق جرم با ماده 75 قانون دیات تقاضای تعیین کیفرکرده است. آقای (ج ) علیه متهمان طرح شکایت نموده و گواهی پزشکی از ضربه مغزی و از بین رفتن حس بویائی شاکی به علت ضربه مغزی دلالت دارد. در تحقیقات اولیه (الف )اظهار داشته چون (ج ) فحاشی کرده و با برادرش درگیر شده و دیده که برادرش را می زند با چوب به سر (ج ) زده برادرش (ب ) هم گفته که برادرش (الف ) آقای (ج ) را زده و (ج ) در تحقیقات اظهار داشته که (الف ) از پش با بیل به سرش ضربه وارد کرده است.پس از صدور قرار عدم صلاحیت از طرف دادگاه کیفری ... 2 دادگاه کیفری یک این محل به موضوع رسیدگی و بدون اتخاذ تصمیم درخصوص اتهام (الف ) (به این استدلال که چون (ب ) پذیرفته که کل دیه متعلقه را بپردازد و به استناد مقررات بند 3 ماده 186و ماده 17 قانون دیات وی را به پرداخت 3 شتر از بابت زخم سر که ع میق بوده ودیه کامله در مورد از بین رفتن حس بویائی با تعیین مهلت یک ساله برای پرداخت و درهم برای نوع دیه در حق (ج )محکوم کرده است.محکوم علیه نسبت به حکم صادره اعتراض و درخواست تجدیدنظر نموده و پرونده پس از اعلام نظر ثقاضی صادر کننده حکم به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر نقض دادنامه شماره 11824/7/69فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:
(بسمه تعالی. نظر به اینکه تحمیل پرداخ دیه به معترض مستند به تراضی وی و شاکی خصوصی است و این امر با توجه به ماهیت محکومیت بلااشکال و از لحاظ آثار کیفری نسبت به محکوم علیه در قسمت کیفرمالی غیرقابل تسری است اعتراض مردود اعلام ودادنامه 11824/7/69 ابرام می گردد. )

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراءدیوان عالی کشور 3
قصاص عضوودیه اعضاء یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول 1378

110
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
886
تاریخ تصویب :
1369/12/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :